ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reproduce

R IY2 P R AH0 D UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reproduce-, *reproduce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reproduce(vi) ทำสำเนา, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, duplicate
reproduce(vt) ทำสำเนา, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, duplicate
reproduce(vt) ทำซ้ำ, See also: ทำใหม่, Syn. recreate, repeat
reproduce(vi) สืบพันธุ์, See also: แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, Syn. breed, procreate, spawn
reproducer(n) ผู้แพร่พันธุ์, See also: ผู้สืบพันธุ์, ผู้ลอกแบบ
reproduce in(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: สร้างใหม่, Syn. reprint in
reproduce from(phrv) สร้างใหม่, Syn. reprint from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา, อัดสำเนา, ถอดแบบ, จำลอง, ลอก, คัด, พิมพ์ใหม่, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy

English-Thai: Nontri Dictionary
reproduce(vi, vt) จำลอง, ถอดแบบ, คัดลอก, พิมพ์ใหม่, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Machines that reproduce themselves.เครื่องยนต์ที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง *batteries not included (1987)
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
Perhaps it interacted with the remains of the dead in the area to reproduce the physical forms of the dead.และมันอาจจะมีปฏิกิริยากับซากของผู้ตาย เลยทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพ Yomigaeri (2002)
With the ability to reproduce art, it is available to the masses.การนำภาพศิลปะมาทำซ้ำ จึงทำให้คนเป็นเจ้าของภาพได้ Mona Lisa Smile (2003)
Reisner managed to reproduce the original test results.ไรซ์เนอร์ได้สร้างมันขึ้นใหม่ โดยต่อยอดจากการทดลองครั้งก่อน Hollow Man II (2006)
Do you realize germs can reproduce 80 percent faster in bright light?เชื้อโรคสามารถขยายพันธุ์ในที่สว่าง ได้เร็วขึ้น 80 เปอร์เซน เอาละครับ เรากลับมามืดอีกครั้ง เชื้อโรคเริ้มสับสน Bedtime Stories (2008)
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง Duplicity (2009)
Literally millions and millions of organisms feed on us, reproduce within us.เพราะความจริงแล้วมีสิ่งมีชีวิต เป็นล้านล้านตัวที่กินเราเป็นอาหาร แพร่พันธุ์อยู่ในตัวเรา Bound (2009)
What we're trying to do is to reproduce the kind of energy levels that existed just after the Big Bang on a more controllable scale.สิ่งที่เราพยายามทำก็คือ การผลิตซ้ำค่าระดับต่างๆ ของพลังงาน ที่ปรากฎขึ้นทันทีภายหลัง การระเบิดของบิ๊กแบงในระดับ ที่พอควบคุมได้ดีขึ้น A561984 (2009)
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
In the extreme far future, they will have the ability to reproduce the past.ในอนาคตอันไกลมาก พวกเขาจะมีความสามารถ ในการทำซ้ำที่ผ่านมา Is Time Travel Possible? (2010)
Steve is going to reproduce one of the most important experiments in the history of science --หนึ่งในการทดลองที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ What Are We Really Made Of? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reproduceI appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.
reproduceIs it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
reproduceSomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.
reproduceTry to reproduce the music in your mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai Definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
ปั๊ม(v) copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้
ลอกแบบ(v) reproduce, See also: copy, Syn. จำลองแบบ, Example: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก
ถอดแบบ(v) reproduce, See also: duplicate, Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ, Example: หน้าตาเขาถอดแบบมาจากพ่อ, Thai Definition: เหมือนต้นแบบ
เจริญพันธุ์(v) be fertile, See also: reproduce, Thai Definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
จำลอง(v) reproduce, See also: make a copy, imitate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ, Example: พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[jamløng baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire
เจริญพันธุ์[jaroēnphan] (v) EN: be fertile ; reproduce  FR: être fertile
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[khatløk] (v) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce  FR: copier ; transcrire; reproduire
ลอก[løk] (x) EN: imitate ; copy ; reproduce  FR: copier ; recopier
ลอกแบบ[løk baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire ; plagier
สืบพันธุ์[seūpphan] (v) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; breed  FR: procréer ; reproduire ; se reproduire
ถ่าย[thāi] (v) EN: reproduce ; copy ; photograph  FR: reproduire ; copier
ถอดแบบ[thøt baēp] (v, exp) EN: reproduce ; duplicate ; model after  FR: reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRODUCE R IY2 P R AH0 D UW1 S
REPRODUCED R IY2 P R AH0 D UW1 S T
REPRODUCES R IY2 P R AH0 D UW1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reproduce (v) rˌiːprədjˈuːs (r ii2 p r @ d y uu1 s)
reproduced (v) rˌiːprədjˈuːst (r ii2 p r @ d y uu1 s t)
reproducer (n) rˌiːprədjˈuːsər (r ii2 p r @ d y uu1 s @ r)
reproduces (v) rˌiːprədjˈuːsɪz (r ii2 p r @ d y uu1 s i z)
reproducers (n) rˌiːprədjˈuːsəz (r ii2 p r @ d y uu1 s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n, adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) { comp } tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) { comp } tape reproducer [Add to Longdo]
再掲[さいけい, saikei] (vs) to reproduce; to reprint [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reproduce \Re`pro*duce"\ (r?`pr?-d?s"), v. t.
   To produce again. Especially:
   (a) To bring forward again; as, to reproduce a witness; to
     reproduce charges; to reproduce a play.
   (b) To cause to exist again.
     [1913 Webster]
 
        Those colors are unchangeable, and whenever all
        those rays with those their colors are mixed again
        they reproduce the same white light as before.
                          --Sir I.
                          Newton.
     [1913 Webster]
   (c) To produce again, by generation or the like; to cause the
     existence of (something of the same class, kind, or
     nature as another thing); to generate or beget, as
     offspring; as, to reproduce a rose; some animals are
     reproduced by gemmation.
   (d) To make an image or other representation of; to portray;
     to cause to exist in the memory or imagination; to make a
     copy of; as, to reproduce a person's features in marble,
     or on canvas; to reproduce a design.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reproduce
   v 1: make a copy or equivalent of; "reproduce the painting"
   2: have offspring or produce more individuals of a given animal
     or plant; "The Bible tells people to procreate" [syn:
     {reproduce}, {procreate}, {multiply}]
   3: recreate a sound, image, idea, mood, atmosphere, etc.; "this
     DVD player reproduces the sound of the piano very well"; "He
     reproduced the feeling of sadness in the portrait"
   4: repeat after memorization; "For the exam, you must be able to
     regurgitate the information" [syn: {regurgitate},
     {reproduce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top