ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reportable

R AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reportable-, *reportable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reportable[ADJ] ซึ่งรายงานหรือแถลงข่าว

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTABLE    R AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reportable    (j) rˈɪpˈɔːtəbl (r i1 p oo1 t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] (n) {comp} reportable markup error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] reportable markup error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reportable \Re*port"a*ble\ (-[.a]*b'l), a.
   Capable or admitting of being reported.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reportable
   adj 1: (of income) required by law to be reported; "reportable
       income" [ant: {unreportable}]
   2: meriting report; "years of research produced no reportable
     results"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top