ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repellent

R IH0 P EH1 L AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repellent-, *repellent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repellent[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง, Syn. repulsive, repugnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

English-Thai: Nontri Dictionary
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repellent๑. -ขับไล่๒. สารขับไล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repellentsสารที่ใช้ป้องกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's penis repellent right there.คุณอยากได้ลายเซ็นผมมั้ย And Then There Were Fewer (2010)
All that sexist repellent crap.เรื่องโกหกเกลียดเซ็กซ์นั่น Pilot (2012)
You want to hear about my latest monograph regarding the rhizome repellent gradient of Fae blood compared with human blood, especially when suspended in an isotonic solution?จากเลือดของเฟเมื่อเทียบกับเลือดของ มนุษย์เมื่อละลายในสาร ที่มีความดันเท่ากันเหรอ Confaegion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากันยุง [n. exp.] (yā kan yung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil   FR: insecticide qui tue les moustiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPELLENT    R IH0 P EH1 L AH0 N T
REPELLENTS    R IH0 P EH1 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repellent    (n) rˈɪpˈɛlənt (r i1 p e1 l @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊取り[かとり, katori] (n,adj-no) mosquito repellent [Add to Longdo]
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent [Add to Longdo]
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]
除け;避け[よけ, yoke] (n-suf,n) (uk) protection; repellent [Add to Longdo]
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P) [Add to Longdo]
反発力[はんぱつりょく, hanpatsuryoku] (n) repellent force; resiliency; elasticity [Add to Longdo]
防虫剤[ぼうちゅうざい, bouchuuzai] (n) insect repellent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repellent \Re*pel"lent\ (-lent), a. [L. repellens, -entis, p.
   pr. ]
   Driving back; able or tending to repel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repellent \Re*pel"lent\, n.
   1. That which repels.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A remedy to repel from a tumefied part the fluids
    which render it tumid. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of waterproof cloth. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repellent
   adj 1: serving or tending to repel; "he became rebarbative and
       prickly and spiteful"; "I find his obsequiousness
       repellent" [syn: {rebarbative}, {repellent}, {repellant}]
   2: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]
   3: incapable of absorbing or mixing with; "a water-repellent
     fabric"; "plastic highly resistant to steam and water" [syn:
     {repellent}, {resistant}]
   n 1: a compound with which fabrics are treated to repel water
      [syn: {repellent}, {repellant}]
   2: a chemical substance that repels animals [syn: {repellent},
     {repellant}]
   3: the power to repel; "she knew many repellents to his
     advances" [syn: {repellent}, {repellant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top