Search result for

repairs

(34 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repairs-, *repairs*, repair
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nor is it gonna pay any more phony repairs on vending machines,และก็จะไม่จ่ายอะไรอีกนอกจากค่าซ่อม\ ตู้ขายของหยอดเหรียญ Adverse Events (2008)
I guess repairs are finished.ข้าเดาว่ามันคงจะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
For now. Someone has to pay for repairs, and all the locals have been bled dry.ก็มันต้องมีคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงสถานที่น่ะ แล้วพวกชาวบ้านก็โดนรีดจนหมดตัวแล้ว Inkheart (2008)
Let's start there, because I'm sure as hell not the son of a man who repairs watches and the woman who collected snow globes.เรื่องนั้นล่ะ เพราะผมมั่นใจว่า ไม่ได้เป็นลูกของ ช่างซ่อมนาฬิกา Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Balance for the tow, the repairs, and extra for, you know, damages and stuff to the gate, the toilet...ค่าลากรถพ่วงค้างไว้ ค่าซ่อม และเพิ่มให้อีกพิเศษ นายรู้นะ ค่าเสียทายที่ทำประตูพัง ห้องน้ำ... Breakage (2009)
Just, you know, that house will be better than ever once I make the repairs.แค่,นายก็รู้, บ้านจะดีขึ้นกว่าเดิม\เมื่อฉันใด้ซ่อมแซม Pilot (2009)
Garage is closed. We'renotherefor, uh, car repairs.อู่ปิดแล้ว Albification (2009)
And you two dimwits, don't leave the cage until that backlog of repairs are finished.ส่วนนายสองคนมันทึ่ม แล้วอย่าหนีงานจนกว่างานที่ค้างไว้ จะเสร็จ Chuck Versus the Suburbs (2009)
- He's ex-military,good with his hands, repairs.- เขาเคยเป็นทหาร ใช้มือได้ดี มาเพื่อพักฟื้น Roadkill (2009)
Dad's pulling an all-nighter with repairs on the water pipes.คุณพ่ออยู่ซ่อมท่อประปาทั้งคืนเลยค่ะ Summer Wars (2009)
After the vandalism, we called him to oversee the repairs.หลังจากบ้านถูกทำลาย เราโทรหาเขา เพื่อเรียกมาซ่อมแซม Hopeless (2009)
None of these ships have been issued orders in the last month which means they're probably back at their bases undergoing repairs.เรือพวกนี้ไม่ได้รับคำสั่งเลย ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ..ก็แปลว่ามันอาจกลับ ไปซ่อมบำรุงที่ฐาน Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repairsAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
repairsHe repairs his own car.
repairsMy house needs major repairs.
repairsRepairs will cost a lot of money.
repairsShe didn't factor the high cost of repairs into the budget.
repairsThe house is under repairs.
repairsThe house requires large repairs.
repairsThe house requires repairs.
repairsThe repairs will cost at least 20 pounds.
repairsThese buildings need temporary repairs.
repairsThe ship stands in need of repairs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs   FR: coût des réparations [m]
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated   FR: décliner

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAIRS    R AH0 P EH1 R Z
REPAIRS    R IY0 P EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repairs    (v) (r i1 p e@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応急修理[おうきゅうしゅうり, oukyuushuuri] (n,vs) temporary repairs [Add to Longdo]
応急処置[おうきゅうしょち, oukyuushochi] (n,adj-no) (1) emergency measure; emergency procedures; first-aid treatment; (2) temporary repairs; stop-gap treatment [Add to Longdo]
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P) [Add to Longdo]
修繕中[しゅうぜんちゅう, shuuzenchuu] (n) in the process of being repaired; during repairs [Add to Longdo]
修理代[しゅうりだい, shuuridai] (n) cost of repairs [Add to Longdo]
道路工事[どうろこうじ, dourokouji] (n) road construction; roadworks; road repairs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top