ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renate

R AH0 N AA1 T AH0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renate-, *renate*
Possible hiragana form: れなて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crenate(d) (ครี'เนททิด) adj. ซึ่งมีหยักกลมหรือทู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Renate Richter.- เรนาเต้ ริกเตอร์ Iron Sky (2012)
- Renate, I do not think that you ...- เรนาเต้ ผมไม่นึกว่าคุณ.. Iron Sky (2012)
Renate, please ...เรนาเต้ เริ่มกันเถอะ Iron Sky (2012)
Renate.เรนาต้า Iron Sky (2012)
My name is Richter. Renate Richter.ฉันชื่อ ริกเตอร์ เรนาเต้ ริกเตอร์ Iron Sky (2012)
- Renate, was that you?-คุณอยู่ไหน Iron Sky (2012)
Renate.เรนาต้า Iron Sky (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
RENATE    R AH0 N AA1 T AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Renate \Re*nate"\ (r?-n?t"), a. [L. renatus, p. p. of renasci.]
     Born again; regenerate; renewed. [Obs.] --Beau. & Fl.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top