ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remorseful

R AH0 M AO1 R S F AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remorseful-, *remorseful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remorseful[ADJ] ซึ่งสำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant

English-Thai: Nontri Dictionary
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm remorseful of the wrong I did you in envyข้ารู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำกับเจ้า Portrait of a Beauty (2008)
All she had to do was write a few remorseful words in a juvenile detention center and she was pronounced rehabilitated.ส่วนที่เด็กต้องทำก็แค่เขียนข้อความสำนึกผิดสั้นๆ... และอเข้าทัณฑสถานเด็กเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูจิติใจ Confessions (2010)
You can save your sweet, remorseful breakup. I know.คุยเก็บเอาคำบอกเลิกสุดหวานและรู้สึกผิดเอาไว้เถอะ ฉันเข้าใจมัน The Princesses and the Frog (2011)
Redman seemed genuinely remorseful.เรดแมนดูเศร้าจริงๆนะ Backstopped (2011)
It was the most violent and remorseful.มีความรุนแรง และความเสียใจมากที่สุด A Family Affair (2012)
You tell us where the bottle is, we'll make sure that the DA knows how remorseful you are.คุณแค่บอกว่าขวดยาอยู่ที่ไหน Pilot (2012)
No doubt he will turn up in a day or two, hung-over and remorseful.ไม่แน่เขาอาจกลับมาภายในวันสองวันนี้ เมาค้างอยู่และสำนึกผิดได้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
The first time, I have never been more frightened or remorseful.พ่อเคยกลัว มีความเห็นอกเห็นใจมากกว่านี้ Uprising (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
REMORSEFUL    R AH0 M AO1 R S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remorseful    (j) rˈɪmˈɔːsfəl (r i1 m oo1 s f @ l)
remorsefully    (a) rˈɪmˈɔːsfəliː (r i1 m oo1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remorseful \Re*morse"ful\ (-m?rs"f?l), a.
   1. Full of remorse.
    [1913 Webster]
 
       The full tide of remorseful passion had abated.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Compassionate; feeling tenderly. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Exciting pity; pitiable. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster] -- {Re*morse"ful*ly}, adv. --
    {Re*morse"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remorseful
   adj 1: feeling or expressing pain or sorrow for sins or offenses
       [syn: {contrite}, {remorseful}, {rueful}, {ruthful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top