ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remitted

R IY0 M IH1 T IH0 D   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remitted-, *remitted*, remitt, remitte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remitted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remitted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remitter[N] ผู้ให้อภัย
remittent[ADJ] ซึ่งจับไข้เป็นพักๆ, Syn. discontinuous, intermittent
remittable[ADJ] ซึ่งให้อภัย
remittance[N] การส่งเงิน (สำหรับค่าใช้จ่าย), Syn. disbursement, payment
remittance[N] เงินที่ส่งไป (สำหรับค่าใช้จ่าย)
unremitting[ADJ] ที่ไม่หยุดยั้ง, Syn. eternal, endless, Ant. end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence,remittency n.
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
unremitting(อันรีมิท'ทิง) adj. ไม่ลดหย่อน,ไม่ลดน้อยลง,ไม่ต่อเนื่อง,ขาดสาย,ไม่หยุดยั้ง., See also: unremittingness n., Syn. incessant

English-Thai: Nontri Dictionary
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remittanceเงินที่ส่งไปให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittenceการทุเลาชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittentเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittent feverไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitterการกลับเข้าครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, remittentไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emigrant remittanceเงินส่งกลับประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Fever, Remittentไข้สูงแบบสูง,ไข้ต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ. V for Vendetta (2005)
Haemophilus? Doesn't explain the remitting fever.ผมแค่ใส่ใจเรื่องคน Alone (2007)
Animas vestras ad infernum remittitur.อา เน มัส เวส ตราส์ แอด อิน เฟอ นุม เร มิ ตี ตู Today I Am a Witch (2013)
Who got the remittance data early?ที่ได้รับข้อมูลการโอนเงิน ในช่วงต้น? ฉันเดิมพันมันเป็นโกลด์แมน The Big Short (2015)
Oh, Jeremitt, what's happened to them?Oh, Jeremitt, was ist bloß mit ihnen geschehen? The Ewok Adventure (1984)
"Di-Gel contains calcium carbonate, an effective antacid....""Di-Gel enthält Kalziumkarbonat, ein wirksames Antisäuremittel..." See No Evil, Hear No Evil (1989)
"And unlike plain antacids..."Im Gegensatz zu anderen Antisäuremitteln, See No Evil, Hear No Evil (1989)
"...for I have found my calling, to be a hermit."Ich habe jetzt meine Berufung gefunden: es ist EhremittMy Father's Glory (1990)
"Your son, Marcel, the hermit of the hills."Euer Sohn Marcel, der Ehremitt der Anhöhen. My Father's Glory (1990)
Increasing impulse power to tractor emitters.Erhöhe Impulsenergie auf die Traktoremittoren. The Masterpiece Society (1992)
But this has two type-four phaser emitters, to chart the null space.Doch dieses hat Phaseremittoren zum Kartographieren. The Outcast (1992)
It's neutralizing the tractor emitter.- Sie neutralisiert den Traktoremitter. Maneuvers (1995)
Scully's cancer's gone into remission.Scullys Krebs remittiert. Redux II (1997)
- No, they're giving us a phaser emitter.- Nein, aber einen Phaseremitter. Treachery, Faith and the Great River (1998)
- We don't need a phaser emitter.- Wir brauchen keinen Phaseremitter. Treachery, Faith and the Great River (1998)
Reroute all secondary power to the tractor emitters.Alle Energie auf die Traktoremitter umleiten. Hunters (1998)
This controls the tractor emitters.Das steuert die Traktoremitter. Riddles (1999)
The now mature creatures periodically tap into the conduit for nourishment.Sie zapfen die Leitungen für ihre Nahrung an, und die Sensoremitter verlieren an Auflösung. The Voyager Conspiracy (1999)
Seven, scan the Annari's tractor emitters.Die Traktoremitter der Annari scannen. Nightingale (2000)
Computer, target the vessel's tractor emitter and fire.Computer, auf den Traktoremitter jenes Schiffes zielen und feuern. Workforce (2001)
You could configure the tractor emitters to generate a resonance pulse. That should stabilize the field.Ein Resonanzimpuls eines Traktoremitters stabilisiert das Feld. Renaissance Man (2001)
I told him that those injections were making me sickIch sagte ihm, dass diese Impfungen mir meinen Magen krank machen und er hat mir nur ein Magensäuremittel gegeben. Joy to the World (2008)
and he just gave me antacid. and giving you antacids is all he really could do. get over it.Wir wurden gewarnt, dass Übelkeit eine Nebenwirkung ist, und dir Magensäuremittel zu geben ist das einzige was er tun kann. Nein. Er sagte zu mir ... Joy to the World (2008)
Antacid.Magensäuremittel. Adverse Events (2008)
which brandon's was because of an experimental antacid.Das kann man bekommen, wenn die Magensäure zu niedrig ist, was bei Brandon der Fall war, weil er ein experimentelles Magensäuremittel bekommen hatte. Adverse Events (2008)
- No, antacid.- Nein. Säuremittel. Ich dachte Sie würden Tiere beschützen und in sichere Lebensräume bringen. Sketchy (2010)
Can you see if there's some Tums in there for me in the glove compartment?Schau bitte nach, ob im Handschuhfach ein Magensäuremittel ist. Love & Other Drugs (2010)
I've put them in an antacid bottle.Gib sie in eine Magensäuremittel-Dose. Family Practice (2011)
You'll be lucky if your book makes it to the remainder bin at Strand.Sei froh, wenn dein Roman es auf die Remittenden-Grabbeltische schafft. The Jewel of Denial (2011)
Animas vestras ad infernum remittitur.Animas vestras ad infernum remittitur. Today I Am a Witch (2013)
Diagnosed two years ago with relapsing and remitting multiple sclerosis.Wurde vor zwei Jahren diagnostiziert mit wiederkehrender und remittierender multipler Sklerose. I Wear the Face (2016)
Kyle Diaz, diagnosed with relapsing and remitting multiple sclerosis.Kyle Diaz, wurde diagnostiziert mit wiederkehrender - und remittierender multipler Sklerose. Trigger Happy (2016)
The doctor treats Paige, the captain's girlfriend, for her relapsing remitting multiple sclerosis.Der Doktor behandelt Paige, die Freundin des Captains, bei ihrer rezidivierenden remittierenden Multiple Sklerose. Render, and Then Seize Her (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remittIf you cannot make full remittance, please get in touch with me by October 28, 1998.
remittWe believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.
remittWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพึด[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะพึดตะพือ[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai definition: ดึงดันทำเรื่อยไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoen) EN: remittance ; money transfer   
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ngoen) EN: remittance   
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance   
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
โอนเงิน[v. exp.] (ōn ngoen) EN: transfer money ; make a remittance   FR: transférer de l'argent ; virer de l'argent
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux

CMU English Pronouncing Dictionary
REMITTED    R IY0 M IH1 T IH0 D
REMITTANCE    R IY0 M IH1 T AH0 N S
REMITTANCE    R AH0 M IH1 T AH0 N S
UNREMITTED    AH0 N R IH0 M IH1 T IH0 D
REMITTANCES    R IY0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z
REMITTANCES    R AH0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z
UNREMITTING    AH2 N R IH0 M IH1 T IH0 NG
UNREMITTING    AH2 N R IY0 M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remitted    (v) rˈɪmˈɪtɪd (r i1 m i1 t i d)
remittent    (j) rˈɪmˈɪtnt (r i1 m i1 t n t)
remitting    (v) rˈɪmˈɪtɪŋ (r i1 m i1 t i ng)
remittance    (n) rˈɪmˈɪtns (r i1 m i1 t n s)
remittances    (n) rˈɪmˈɪtnsɪz (r i1 m i1 t n s i z)
unremitting    (j) ˌʌnrɪmˈɪtɪŋ (uh2 n r i m i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] untiring; unremitting; indefatigable, #10,762 [Add to Longdo]
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] remit money; remittance, #13,558 [Add to Longdo]
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] remittance; funds paid to a bank account, #28,795 [Add to Longdo]
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] remittance fee, #112,517 [Add to Longdo]
票汇[piào huì, ㄆㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] draft remittance, #157,843 [Add to Longdo]
汇出行[huì chū háng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄤˊ, / ] remitting bank [Add to Longdo]
汇划[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] remittance [Add to Longdo]
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] remittance fee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlassung {f}remittal [Add to Longdo]
Geldanweisung {f}; Geldsendung {f}; Geldüberweisung {f}remittance [Add to Longdo]
Geldsendung {f} | Geldsendungen {pl}cash remittance | remittances [Add to Longdo]
Magensäuremittel {n}antacid [Add to Longdo]
Remittenden {pl}remittees [Add to Longdo]
Remittenden {pl}returns [Add to Longdo]
Sendung {f} | Sendungen {pl}remittance | remittances [Add to Longdo]
Überweisung {f}; Geldüberweisung {f}transfer; credit transfer; remittance [Add to Longdo]
Überweisungsabsender {m}remitter [Add to Longdo]
Überweisungsempfänger {m}remittee [Add to Longdo]
erlassendremitting [Add to Longdo]
erlassene; erließremitted [Add to Longdo]
nachlassendremittent [Add to Longdo]
nachlassend {adv}remittently [Add to Longdo]
unablässig {adv}unremittingly [Add to Longdo]
unaufhörlichunremitting [Add to Longdo]
unaufhörlich {adv}unremittingly [Add to Longdo]
unermüdlichunremitting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕送り(P);為送り[しおくり, shiokuri] (n,vs) allowance; remittance; (P) [Add to Longdo]
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]
振出人[ふりだしにん, furidashinin] (n) remitter; writer of cheque; writer of check [Add to Longdo]
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] (n,vs) remittance; sending money; (P) [Add to Longdo]
送金為替[そうきんかわせ, soukinkawase] (n) remittance bill [Add to Longdo]
送金額[そうきんがく, soukingaku] (n) amount of remittance [Add to Longdo]
送金受取人[そうきんうけとりにん, soukin'uketorinin] (n) remittee [Add to Longdo]
送付[そうふ, soufu] (n,vs) sending (esp. email attachments); forwarding; remitting; (P) [Add to Longdo]
電報為替[でんぽうがわせ;でんぽうかわせ(ik), denpougawase ; denpoukawase (ik)] (n) telegraphic remittance [Add to Longdo]
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remit \Re*mit"\ (r?-m?t"), v. t. [imp. & p. p. {Remitted}; p.
   pr. & vb. n. {Remitting}.] [L. remittere, remissum, to send
   back, to slacken, relax; pref. re- re- + mittere to send. See
   {Mission}, and cf. {Remise}, {Remiss}.]
   1. To send back; to give up; to surrender; to resign.
    [1913 Webster]
 
       In the case the law remits him to his ancient and
       more certain right.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       In grevious and inhuman crimes, offenders should be
       remitted to their prince.       --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner was remitted to the guard. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To restore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The archbishop was . . . remitted to his liberty.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To transmit or send, esp. to a distance, as money
    in payment of a demand, account, draft, etc.; as, he
    remitted the amount by mail.
    [1913 Webster]
 
   4. To send off or away; hence:
    (a) To refer or direct (one) for information, guidance,
      help, etc. "Remitting them . . . to the works of
      Galen." --Sir T. Elyot.
    (b) To submit, refer, or leave (something) for judgment or
      decision. "Whether the counsel be good I remit it to
      the wise readers." --Sir T. Elyot.
      [1913 Webster]
 
   5. To relax in intensity; to make less violent; to abate.
    [1913 Webster]
 
       So willingly doth God remit his ire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To forgive; to pardon; to remove.
    [1913 Webster]
 
       Whose soever sins ye remit, they are remitted unto
       them.                 --John xx. 23.
    [1913 Webster]
 
   7. To refrain from exacting or enforcing; as, to remit the
    performance of an obligation. "The sovereign was
    undoubtedly competent to remit penalties." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To relax; release; abate; relinguish; forgive; pardon;
     absolve.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top