ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejuvenate

R IH0 JH UW1 V AH0 N EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejuvenate-, *rejuvenate*
Possible hiragana form: れじゅう゛ぇなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejuvenate[VT] ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว, See also: ทำให้เป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง, Syn. breathe fresh life into, revitalize
rejuvenate[VT] ทำให้กระปรี้กระเปร่า, Syn. invigorate, refresh
rejuvenate[VT] ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, Syn. restore
rejuvenated[ADJ] ซึ่งกระปรี้กระเปร่า, See also: ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ, Syn. convalescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejuvenate(รีจู'วะเนท) vt. ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก,ฟื้นคืน,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: rejuvenation n. rejuvenative adj. rejuvenator n., Syn. revitalize,refresh

English-Thai: Nontri Dictionary
rejuvenate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น,ทำให้หนุ่มขึ้น,ชุบตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejuvenateทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejuvenated riverแม่น้ำคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever you're doing to your... victims, rejuvenates you.ไม่ว่า คุณได้ทำอะไรกับเหยื่อ ลงไป ทำให้คุณ เด็กลง แต่แค่ 24 ชั่วโมง Superhero Movie (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
Tired doggies can rejuvenate and refresh at our spa.สุนัขที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าสามารถคืนความสดใสได้ที่ สปาของเรา Hotel for Dogs (2009)
And I have to rejuvenate them in order to rise to the intellectual challenges before me.และผมต้องทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม เพื่อที่จะ ให้สติปัญญาของผมกลับมามุ่งมั่น The Firefly (2011)
You should feel rejuvenated.คุณควรรู้สึกกระปรี้กระเปร่า The Pact (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary
REJUVENATE    R IH0 JH UW1 V AH0 N EY2 T
REJUVENATED    R IH0 JH UW1 V AH0 N EY2 T IH0 D
REJUVENATES    R IH0 JH UW1 V IH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejuvenate    (v) rˈiːʤˈuːvənɛɪt (r ii1 jh uu1 v @ n ei t)
rejuvenated    (v) rˈiːʤˈuːvənɛɪtɪd (r ii1 jh uu1 v @ n ei t i d)
rejuvenates    (v) rˈiːʤˈuːvənɛɪts (r ii1 jh uu1 v @ n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
若返る[わかがえる, wakagaeru] (v5r,vi) to be rejuvenated; to feel young again [Add to Longdo]
中興の祖[ちゅうこうのそ, chuukounoso] (n) ancestor who rejuvenated a dynasty or a family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejuvenate \Re*ju"ve*nate\ (r?-j?"v?-n?t), v. t. [Pref. re- re-
   + L. juventis young, youthful.]
   To render young again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejuvenate
   v 1: cause (a stream or river) to erode, as by an uplift of the
      land
   2: develop youthful topographical features; "the land
     rejuvenated"
   3: make younger or more youthful; "The contact with his
     grandchildren rejuvenated him" [ant: {age}]
   4: return to life; get or give new life or energy; "The week at
     the spa restored me" [syn: {regenerate}, {restore},
     {rejuvenate}]
   5: become young again; "The old man rejuvenated when he became a
     grandfather"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top