ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattles

R AE1 T AH0 L Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattles-, *rattles*, rattle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattlesnake[N] งูกะปะ, See also: งูหางกระดิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattlesnake(แรท'เทิลสเนค) n. งูกะปะ,งูหางดังรัว

English-Thai: Nontri Dictionary
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Granpa... rattlesnake...- ปู่... งูหางกระดิ่ง... The Education of Little Tree (1997)
- Help! Ah! A rattlesnake!งูหางกระดิ่ง! Around the World in 80 Days (2004)
If anyone asks, there were 50 of 'em and they were rattlesnakes.ถ้ามีใครถาม มันมี 50 และพวกเขาเป็นพวกเขางูสั่น. Ice Age: The Meltdown (2006)
Sort of-happy had western diamondback rattlesnake venom in his system-the real deal... but it wasn't from a bite.ก็ประมาณนั้น แฮปปี้มีพิษของงูหางกระดิ่งพันธุ์หลังเพชรในระบบ นั่นเป็นเรื่องที่แน่นอน แต่ว่ามันไม่ได้มาจากการกัด? Ending Happy (2007)
[ Rattles, Clicks ][Rattles, Clicks] City of Ember (2008)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
Rattlesnakes are God's creatures, too.จาก DNA ของไท... V (2009)
Your tongue rattles too freely in your mouth!ลิ้นมึงส่งเสียงรัว บลาๆๆๆ อยู่ในปากมึง! The Thing in the Pit (2010)
Like a rattlesnake.เหมือนกับงูกะปะ Night on the Sun (2010)
And he rattles the chains I’ve been hearing for most of my life.แล้วมันก็สั่นโซ ที่ผมได้ยินมาทั้งชีวิต Blame It on Rio Bravo (2010)
let's go visit the crazy redheaded rattlesnake.ไปเยี่ยม นังบ้างูพิษหัวแดงกันเถอะ Oiled (2010)
(lock clicks, doorknob rattles)(เสียงล็อกประตู ตรวจลูกบิด) The Bozeman Reaction (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp thøng) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers   

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTLES    R AE1 T AH0 L Z
RATTLESNAKE    R AE1 T AH0 L S N EY2 K
RATTLESNAKES    R AE1 T AH0 L S N EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattles    (v) rˈætlz (r a1 t l z)
rattlesnake    (n) rˈætlsnɛɪk (r a1 t l s n ei k)
rattlesnakes    (n) rˈætlsnɛɪks (r a1 t l s n ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら蛇[がらがらへび;ガラガラヘビ, garagarahebi ; garagarahebi] (n) (uk) rattlesnake [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top