ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattle

R AE1 T AH0 L   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattle-, *rattle*
Longdo Dictionary ภาษา สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattle[VI] ส่งเสียงรัว, Syn. knock, shake
rattle[N] เสียงรัว, See also: เสียงกรอกแกรก, Syn. prolonged noise
rattle[VI] ของเล่นเด็กที่เขย่ามีเสียงรัว, Syn. bauble, toy
rattler[N] คนหรือสิ่งที่ส่งเสียงรัว
rattle on[PHRV] แล่นไปอย่างมีเสียง
rattle on[PHRV] พูดไปเรื่อย ๆ และไม่น่าสนใจ
rattle off[PHRV] พูดซ้ำคำเร็ว ๆ, See also: พูดรัวเร็ว, Syn. reel off, roll off
rattlepate[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlebrain
rattletrap[N] รถยนต์เก่าที่วิ่งเสียงดัง, Syn. rickety, tottery
rattle away[PHRV] ส่งเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattle(แรท'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) ส่งเสียงรัว (เอี๊ยด ๆ ,กรอกแกรก,แกร๊ก ๆ..) ,เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่างรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,จัดให้มีเชือกโยงเป็นขั้นบันไดของเรือ n. เสียงรัวดังกล่าว,ของเด็กเล่นที่เขย่าเสียงรัว,เสียงหายใจที่ผิดปกติ
rattlebrainn. คนขี้คุยที่โง, Syn. rattlehead,rattlepate
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed
rattlesnake(แรท'เทิลสเนค) n. งูกะปะ,งูหางดังรัว
rattletrapn. สิ่งของที่ส่งเสียงดังหรือรัว ,คนปากจัด,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของโบราณ
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
rattle(vi) สั่น,มีเสียงแหลม,ปลุก,วิ่งเร็ว,พูดฉอด,พูดเพ้อเจ้อ
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should have a real rattle.คุณควรจะสั่นจริง Idemo dalje (1982)
You should have a real rattle.คุณควรจะสั่นจริง Idemo dalje (1982)
(Keys rattle)(Keys สั่น) The Shawshank Redemption (1994)
- Granpa... rattlesnake...- ปู่... งูหางกระดิ่ง... The Education of Little Tree (1997)
Have you ever heard a death rattle before?นี่มันบ้านผม, คุณมาทำอะไรในบ้านผมเนี่ย? เหี้ยเอ๊ย! Fight Club (1999)
(Marla) Have you ever heard a death rattle before?ไม่ต้องห่วงหรอก ไม่มีอะไรต้องกังวล Fight Club (1999)
A policeman heard the death rattle and found where they were hiding.ตำรวจได้ยินเสียงอึกอักขาดใจ ก็เลยเจอที่ซ่อน The Pianist (2002)
I like to rattle the newbies.ผมชอบแกล้งคนมาใหม่ทุกคนน่ะแหละ Latter Days (2003)
The traders who are involved in the market are not guys who are whose moral fibre when it comes to environmental conditions are going to be rattled at allผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในตลาด (คาร์ลตัน บราวน์ นายหน้าค้าสินค้าโภคภัณฑ์) ไม่ใช่คนที่--- ธรรมะธรรมโม The Corporation (2003)
- Help! Ah! A rattlesnake!งูหางกระดิ่ง! Around the World in 80 Days (2004)
Have you seen this rattle?เคยเห็นของเล่นนี่มั๊ย? Jenny, Juno (2005)
I didn't mean to rattle you.ผมไม่ได้อยากทำให้คุณวุ่นวาย. Hidden (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rattleHe angrily rattled the locked door.
rattleShe got rattled by the stupid question.
rattleThe baby was shaking the rattle.
rattleThe bus rattled as we drove along the bumpy road.
rattleThe earthquake caused the house to rattle.
rattleThe party leader rattled on at great length about future policies.
rattleThe storm rattled the shutters.
rattleThe wind was so strong that the windows rattled.
rattleTom slept peacefully as the underground train rattled on its way.
rattleTrains rattled overhead.
rattleWhen you talk of the devil you will hear his bones rattle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุกกรัก[ADV] sound of hard things bumping against each other, See also: rattle, clatter, Syn. กุกกัก, Example: ใครทำอะไรข้างหลังบ้านเสียงกรุกกรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp thøng) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers   
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
เสลดหางวัว[X] (salēt hāng wūa) EN: death rattle   

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTLE    R AE1 T AH0 L
RATTLED    R AE1 T AH0 L D
RATTLER    R AE1 T AH0 L ER0
RATTLES    R AE1 T AH0 L Z
RATTLESNAKE    R AE1 T AH0 L S N EY2 K
RATTLESNAKES    R AE1 T AH0 L S N EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattle    (v) rˈætl (r a1 t l)
rattled    (v) rˈætld (r a1 t l d)
rattler    (n) rˈætlər (r a1 t l @ r)
rattles    (v) rˈætlz (r a1 t l z)
rattlers    (n) rˈætləz (r a1 t l @ z)
rattlepated    (j) rˈætlpɛɪtɪd (r a1 t l p ei t i d)
rattlesnake    (n) rˈætlsnɛɪk (r a1 t l s n ei k)
rattlesnakes    (n) rˈætlsnɛɪks (r a1 t l s n ei k s)
rattlebrained    (j) rˈætlbrɛɪnd (r a1 t l b r ei n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发嘎嘎声[fā gā gā shēng, ㄈㄚ ㄍㄚ ㄍㄚ ㄕㄥ, / ] rattle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassel {f} | Rasseln {pl}rattle | rattles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
がたぴし[, gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
がらがら蛇[がらがらへび;ガラガラヘビ, garagarahebi ; garagarahebi] (n) (uk) rattlesnake [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\, n.
   1. A rapid succession of sharp, clattering sounds; as, the
    rattle of a drum. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Noisy, rapid talk.
    [1913 Webster]
 
       All this ado about the golden age is but an empty
       rattle and frivolous conceit.     --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument with which a rattling sound is made;
    especially, a child's toy that rattles when shaken.
    [1913 Webster]
 
       The rattles of Isis and the cymbals of Brasilea
       nearly enough resemble each other.  --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       Pleased with a rattle, tickled with a straw. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A noisy, senseless talker; a jabberer.
    [1913 Webster]
 
       It may seem strange that a man who wrote with so
       much perspicuity, vivacity, and grace, should have
       been, whenever he took a part in conversation, an
       empty, noisy, blundering rattle.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. A scolding; a sharp rebuke. [Obs.] --Heylin.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) Any organ of an animal having a structure adapted
    to produce a rattling sound.
    [1913 Webster]
 
   Note: The rattle of a rattlesnake is composed of the hardened
      terminal scales, loosened in succession, but not cast
      off, and so modified in form as to make a series of
      loose, hollow joints.
      [1913 Webster]
 
   7. The noise in the throat produced by the air in passing
    through mucus which the lungs are unable to expel; --
    chiefly observable at the approach of death, when it is
    called the death rattle. See {R[^a]le}.
    [1913 Webster]
 
   {To spring a rattle}, to cause it to sound.
 
   {Yellow rattle} (Bot.), a yellow-flowered herb ({Rhinanthus
    Crista-galli}), the ripe seeds of which rattle in the
    inflated calyx.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. i. [imp. & p. p. {Rattled}
   (-t'ld); p. pr. & vb. n. {Rattling} (-tl[i^]ng).] [Akin to D.
   ratelen, G. rasseln, AS. hr[ae]tele a rattle, in
   hr[ae]telwyrt rattlewort; cf. Gr. kradai`nein to swing, wave.
   Cf. {Rail} a bird.]
   1. To make a quick succession of sharp, inharmonious noises,
    as by the collision of hard and not very sonorous bodies
    shaken together; to clatter.
    [1913 Webster]
 
       And the rude hail in rattling tempest forms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       'T was but the wind,
       Or the car rattling o'er the stony street. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive or ride briskly, so as to make a clattering; as,
    we rattled along for a couple of miles. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To make a clatter with the voice; to talk rapidly and
    idly; to clatter; -- with on or away; as, she rattled on
    for an hour. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. t.
   1. To cause to make a rattling or clattering sound; as, to
    rattle a chain.
    [1913 Webster]
 
   2. To assail, annoy, or stun with a rattling noise.
    [1913 Webster]
 
       Sound but another [drum], and another shall
       As loud as thine rattle the welkin's ear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to disconcert; to confuse; as, to rattle one's
    judgment; to rattle a player in a game. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To scold; to rail at. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {To rattle off}.
    (a) To tell glibly or noisily; as, to rattle off a story.
    (b) To rail at; to scold. "She would sometimes rattle off
      her servants sharply." --Arbuthnot.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattle
   n 1: a rapid series of short loud sounds (as might be heard with
      a stethoscope in some types of respiratory disorders); "the
      death rattle" [syn: {rattle}, {rattling}, {rale}]
   2: a baby's toy that makes percussive noises when shaken
   3: loosely connected horny sections at the end of a
     rattlesnake's tail
   v 1: make short successive sounds
   2: shake and cause to make a rattling noise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top