ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratification

R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratification-, *ratification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratification[N] การอนุมัติ, Syn. approval
ratification[N] การให้สัตยาบัน, See also: การให้คำมั่นสัญญา, การให้คำปฏิญาณ, Syn. confirmation, sanction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
stratification(n) ชนชั้นสังคม,การแบ่งชั้น,กลุ่มสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratificationสัตยาบัน, การให้สัตยาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratificationการให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratification, treatyการให้สัตยาบันสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
Ratification would send a bad message to our nation's children.การอนุมัตินี้จะส่งสารที่ผิดๆ ไปสู่เยาวชนของเรา I Got a Right to Sing the Blues (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl   FR: embarquer une fille (fam.)
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee   FR: honoraire [m] ; gratification [f]
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATIFICATION    R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ratification    (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃən (r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
ratifications    (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ratifizierung {f}; Bestätigung {f} | Ratifizierungen {pl}ratification | ratifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
成層[せいそう, seisou] (n) stratification [Add to Longdo]
層化[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification [Add to Longdo]
層別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) stratification; classification; (data) distribution [Add to Longdo]
追認[ついにん, tsuinin] (n,vs) ratification; confirmation [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
批准書[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ratification \Rat`i*fi*ca"tion\
   (r[a^]t`[i^]*f[i^]*k[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F. ratification.]
   The act of ratifying; the state of being ratified;
   confirmation; sanction; as, the ratification of a treaty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ratification
   n 1: making something valid by formally ratifying or confirming
      it; "the ratification of the treaty"; "confirmation of the
      appointment" [syn: {ratification}, {confirmation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top