Search result for

ranks

(34 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ranks-, *ranks*, rank
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prankster(แพรงคฺ'สเทอะ) n.คนขี้เล่น,คนพิเรน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People in upper ranks of military, people like Krantz.คนที่มียศทางทหารสูงๆ อย่างนายพลคร้านซ์ Blow Out (2008)
I'm told it a lot these days, ever since my life was snuffed out by a toilet seat from an old space station, and I joined the ranks of the undead and became a grim reaper.ฉันพูดถึงวันเก่าๆเหล่านั้น ตั้งแต่ชีวิตของฉันได้จบลง โดยฝาชักโครกจากสถานีอวกาศเก่า และฉันได้เข้าร่วมกลุ่มผู้ที่ไม่ตาย และกลายเป็นมัจจุราช Dead Like Me: Life After Death (2009)
- 12 men, including all ranks.- 12 นายครับ รวมหมดทุกยศและตำแหน่ง The Breath (2009)
We've been trying to infiltrate their ranks for years.เราพยายามแทรกซึม เข้าไปเป็นปีแล้ว Chuck Versus the Third Dimension (2009)
They're already trying to close ranks.พวกเขาพยายามจะเปิดเรื่องมากเลย Pleasure Is My Business (2009)
Have him send word up the ranks.ส่งข่าวให้เขารู้ถึงการประกาศศักดา เราต้องปกป้องในคุกอีกครั้ง Na Triobloidi (2009)
You can't break Plumber ranks!อย่าทำลายสายบังคับบัญชานะ! Ben 10: Alien Swarm (2009)
Of all the weddings I've been to, this one ranks near the bottom.ในบรรดางานแต่งทั้งหมดที่ผมไปร่วมมานะ อันนี้เกือบแย่ที่สุดเลย Snap (2009)
If we are truly to be great, we need to grow our ranks, bring in new members.ถ้าพวกเรา อยากจะยิ่งใหญ่ขึ้นจริงๆ พวกเราจำเป็นต้องมีพวกให้มากขึ้น นำพาสมาชิกใหม่เข้ามา Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
We gotta build the ranks, right?เราต้องมีเพื่อน ร่วมงานกันใช่มั้ย? A Bright New Day (2009)
It might also interest you to know that Wil Wheaton currently ranks sixth on my a-time enemies list... right between director Joel Schumacher,นายอาจอยากรู้ด้วยว่า ปัจจุบันวิล วีทตันอยู่อันดับ 6 ในรายชื่อศัตรูตลอดกาลของฉัน ระหว่างผกก. The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Well, in training he is our scholar, at the feast he is our father, in the ranks he is our brother.ในที่ฝึก เขาเป็นเหมือนอาจารย์ ในงานเลี้ยง เขาเป็นเหมือนพ่อ ในตำแหน่ง เขาเป็นเหมือนพี่ชาย Centurion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ranksHis research ranks with the best of the kind.
ranksLet's close ranks and do something new.
ranksRanks of police guarded the entrance.
ranksThat company ranks No. 1 in Japan.
ranksThis firm ranks second in the oil trade.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายแถว[v. exp.] (khayāi thaēo) EN: spread ranks   
แถว[n.] (thaēo) EN: [classifier : columns; rows; lines; files; ranks]   

CMU English Pronouncing Dictionary
RANKS    R AE1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ranks    (v) (r a1 ng k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランクシャフト[, kurankushafuto] (n) crankshaft [Add to Longdo]
悪ふざけをする[わるふざけをする, warufuzakewosuru] (exp,vs-i) to play pranks (on); to joke around [Add to Longdo]
一致結束[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting [Add to Longdo]
下層社会[かそうしゃかい, kasoushakai] (n,adj-no) the underworld; lower ranks of society [Add to Longdo]
冠位[かんい, kan'i] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) [Add to Longdo]
貴賤;貴賎[きせん, kisen] (n) high and low; all ranks [Add to Longdo]
貴賤上下[きせんしょうか;きせんじょうげ, kisenshouka ; kisenjouge] (n) high and low; (people of) all ranks and classes [Add to Longdo]
戯える[そばえる, sobaeru] (v1,vi) to play pranks; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
経営陣[けいえいじん, keieijin] (n) the management ranks [Add to Longdo]
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队伍[duì wǔ, ㄉㄨㄟˋ ˇ, / ] ranks; troops [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top