Search result for

ranking

(50 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ranking-, *ranking*, rank
English-Thai: Longdo Dictionary
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ranking[ADJ] ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับสูงในกองทัพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ranking memberสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking minority memberสมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking of creditorsการจัดลำดับสิทธิของเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Rankingsการจัดอันดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will climb up notches in the financial world ranking.เราจะไต่ขึ้นไปในบันทึกของอันดับโลก ของธุรกิจการเงิน Episode #1.5 (2008)
He's been accepted at Seoul University of Law ranking on top of his class.เขา สอบเข้ามหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งในชั้น. Episode #1.5 (2008)
You've been accepted at Seoul University of Law ranking on top of your class.นายสอบเข้ามหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งในชั้น. Episode #1.5 (2008)
Mayhaps you desire to challenge the ranking that I have been assigned by my strength and cunning.แกอาจจะอยากลองดีกับตำแหน่งฉัน ที่ได้มาเพราะความแข็งแกร่งกับชั้นเชิง Up (2009)
African-American ranking officers in the police force.เจ้าหน้าที่ลูกครึ่งแอฟริกัน-อเมริกัน ในกองกำลังตำรวจน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
The more links there are to your site, the better your rankings in the search engines are gonna be.เอาเว็บไซท์คุณ ใส่ชื่อไว้ในหลาย ๆ เว็บชี้แนะ และชมภาพยิ่งคุณ ยิ่งคุณมีลิงค์เยอะเท่าไร The Girlfriend Experience (2009)
But ranking them as burglars?แต่การจัดอันดับขโมยของพวกมันล่ะ Seven Thirty-Seven (2009)
As XO and ranking human onboard this boat,แบบเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง จัดลำดับผู้คนมาขึ้นเรือนี่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
I am well within my rights as ranking medical officer.ฉันมีสิทธิ์ตามตำแหน่งทางการแพทย์ของฉัน Air: Part 3 (2009)
They're saying that you dropped the ball, that our ranking isn't coming up.พวกเขาบอกว่า คุณล้มเหลว อันดับเราไม่ขึ้นเลย Good Mourning (2009)
...Though high ranking visitors have been granted limited......แม้ว่าผู้มาเยือนที่เป็น บุคคลระดับสูงจะได้รับ ข้อกำจัด... . There Is No Normal Anymore (2009)
Tanaka's saluting them, they've gotta be ranking officers.ทานากะทำความเคารพเขา แสดงว่าต้องใหญ่พอ Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rankingIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ดอกฟ้า[n.] (døkfā) EN: high-ranking woman   
การจัดลำดับ[n. exp.] (kān jat lamdap) EN: ranking   
ข้าราชการชั้นสูง[n. exp.] (khārātchakān chan sūng) EN: high ranking civil servant ; high-ranking civil servant   FR: fonctionnaire de haut rang [m] ; haut fonctionnaire [m]
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking   FR: haut niveau
สมุห์[n.] (samu) EN: priest ranking below the abbot of a Buddhist monastery   
ตัวเล็ก[n. exp.] (tūa lek) EN: low-ranking official   

CMU English Pronouncing Dictionary
RANKING    R AE1 NG K IH0 NG
RANKINGS    R AE1 NG K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ranking    (v) (r a1 ng k i ng)
rankings    (n) (r a1 ng k i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
トランキング[, torankingu] (n) {comp} trunking [Add to Longdo]
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [Add to Longdo]
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions) [Add to Longdo]
ブランキング[, burankingu] (n) {comp} blanking [Add to Longdo]
ランキング[, rankingu] (n) (1) ranking; (2) toplist (e.g. of WWW sites); (P) [Add to Longdo]
ランクイン[, rankuin] (n,vs) ranking; placing in a list (top ten, popularity, sales, etc.) [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排列次序[pái liè cì xù, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ ㄘˋ ㄒㄩˋ, ] ranking; ordering in list [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, v. t. [imp. & p. p. {Ranked} (r[a^][ng]kt); p. pr.
   & vb. n. {Ranking}.]
   1. To place abreast, or in a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To range in a particular class, order, or division; to
    class; also, to dispose methodically; to place in suitable
    classes or order; to classify.
    [1913 Webster]
 
       Ranking all things under general and special heads.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Poets were ranked in the class of philosophers.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
       Heresy is ranked with idolatry and witchcraft. --Dr.
                          H. More.
    [1913 Webster]
 
   3. To take rank of; to outrank. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ranking
   adj 1: having a higher rank; "superior officer" [syn:
       {ranking(a)}, {superior}, {higher-ranking}]
   n 1: position on a scale in relation to others in a sport

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top