Search result for

ragel

(54 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ragel-, *ragel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ragel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ragel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Garagely. I'll contact you.ห้องการาจลี แล้วผมจะติดต่อไป Pineapple Express (2008)
May I have the Garagely room, please?ช่วยต่อห้องการาจลีให้ที Pineapple Express (2008)
Kareem Serageldin from Credit Suisse.คารีมล เซระเกลดิน จากเครดิต สวิส The Big Short (2015)
Would you be interested in making some more money to follow those vehicles as fast as you can?Sind Sie an Extrageld interessiert wenn Sie diesen Fahrzeugen folgen? The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I figured a college-bound fellow could use a few extra dollars.Ein Collegeanwärter kann etwas Extrageld gebrauchen. Caddyshack (1980)
There were dubious and dangerous tricks that Vacete would do for special prices in the public houses of the Goldhawk Road.Es gab Tricks einer zweifelhafteren Art, die Vacete gegen Extrageld in den Wirtshäusern entlang der Goldhawk Road vollführte. The Falls (1980)
- Extra money.- ExtragelStaying Alive (1983)
I was counting on the extra money.Ich zählte auf das Extrageld. Twilight Zone: The Movie (1983)
How about some extra money if they put you on TV?Wir wäre es mit etwas Extrageld, wenn du im TV auftrittst? Beat Street (1984)
I think that you and your friend who helped you get the car decided to do a little moonlighting.Ich denke, dass Sie und Ihr Freund, der Ihnen das Auto besorgte, beschlossen, etwas Extrageld zu machen. Car Wars (1985)
I'll make speeches where I can and make additional money.Ich halte Reden, wo ich kann, das gibt Extrageld. JFK (1991)
You wouldn't be feeding a wayward brother with all that extra dough?Du versorgst wohl nicht einen launischen Bruder mit all dem Extrageld? Blown Away (1994)
Need some extra cash, he can get you a security gig.Braucht man Extrageld, weiß er einen Feierabendjob. Exit Wounds (2001)
Richie and I wrote "Garageland"Richie und ich haben "Garageland" 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
That's what "Garageland" was about.Darum ging es in "Garageland". 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
"Garageland" was for "Crush. ""Garageland" war für "Crush". 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
I like the title alone, "Garageland. "Ich mag schon den Titel, "Garageland". 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
- "Garageland. "- "Garageland". 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
- A little extra money, whatnot.- Ein bißchen Extrageld und sowas alles. Outskirts, Damascus, NE (2005)
You could make some extra money for your cause.Sie könnten etwas Extrageld für Ihre Sache machen. Money (2005)
We already have enough for the cruise, plus a little left over for matching bolo ties.Wir haben die Fahrtkosten plus etwas Extrageld für unsere Westernkordeln. Van, Go (2005)
Vic always comes up with whatever extra cash I need for the kids, so....Vic hilft dann immer mit ein bisschen Extrageld für die Kinder aus... Enemy of Good (2006)
He's been collecting facts since he was little.Schon als kleiner Junge hat er Fragelisten angelegt. My Best Friend (2006)
I don't care if we had extra coffee money left over...Es ist mir egal, ob wir Extrageld für Kaffee über hatten... My Coffee (2006)
A little extra money to get fractional T1 bandwidth in the apartment?Ein bisschen Extrageld, um wenigstens eine T-1 Verbindung in unserer Wohnung zu bekommen. Pilot (2007)
Give me one percent with epi gel foam.Gebt mir 1 %iges SupragelLife After Death (2008)
So there was never any extra money around the place?Also gab es hier nie irgendwelches Extrageld? Episode #2.1 (2009)
So sometime I take a little extra cash from people And let them use places off-the-books.Also nehme ich manchmal etwas Extrageld von Leuten und lasse sie die Wohnungen unter der Hand benutzen. Friends Like These (2009)
I mean, I don't mind making extra money to help Billy, but I don't like being away from him.Ich meine, etwas Extrageld zu machen, um Billy zu helfen, stört mich nicht, aber ich bin nicht gern von ihm getrennt. Swerve (2010)
If the bills start to stack up, we find ways to earn extra cash.Wenn sich die Rechnungen stapeln, finden wir Wege, Extrageld zu verdienen. Remember Paul? (2010)
Wow, you really are determined to bring in some extra money.Wow, du willst wirklich Extrageld verdienen. You Must Meet My Wife (2010)
I suppose if I was going away on a journey, a little extra cash might help.Ich glaube, wenn ich eine Reise machen würde, könnte ein bisschen Extrageld mir helfen. The Shunning (2011)
Authorities are calling the North Bay Bridge collapse a freak act of nature, citing a highway-improvement project that may have weakened the superstructure.BRÜCKENEINSTURZ-UNGLÜCK TÖTET 86 Die Behörden bezeichnen den Einsturz der North Bay-Brücke inzwischen als verrückte Laune der Natur, zurückzuführen auf Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag, die die Tragelemente geschwächt haben könnten. Final Destination 5 (2011)
Maybe you figured out a way to make some extra cash.Möglicherweise haben Sie einen Weg gefunden, ein bisschen Extrageld zu machen. Cellar Boy (2011)
He'll strangle you!Der kragelt dich ab. Tom und Hacke (2012)
You will have the extra cash you need. And as for me, a happy wife is a happy life.Du kommst so zu deinem Extrageld, und ich habe eine glückliche Frau und ein glückliches Leben. Portrait of a Lady Alexander (2012)
Because it's Kragled.Weil es gekragelt ist. The Lego Movie (2014)
Emmet, that should give you enough time to witness the first location to be Kragled.Emmet, das lässt dir noch genug Zeit, dabei zuzusehen, wie der erste Ort verkragelt wird: The Lego Movie (2014)
I also clean her beauty parlor, almost every day, for extra income.Ich putze den Friseursalon, fast täglich, ein bisschen Extrageld. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Kareem Serageldin from Credit Suisse.Karim Serageldin von der Credit Suisse. The Big Short (2015)
If you ever need some extra cash, just let me know.Wenn du mal etwas Extrageld brauchst, lass es mich wissen. The Deal (2015)
I'll grab the list of questions I was working on.Dann hole ich mal meine Frageliste. Semper Fidelis (2016)
Do you remember "comes with apsparagus"?Erinnerst du dich an "serviert mit Spragel"? The Empathy Optimization (2016)
Bring in a board.Auf die Trageliege bringen. Win Loss (2016)
We're nearly at the end of one of the finest races I've ever seen... here at Charlotte Motor Speedway... with a winner's purse of $8,500 plus accessory money.Eines der tollsten Rennen, das je auf dem Charlotte Motor Speedway zu sehen war, ist fast zu Ende. Dem Gewinner winken $8.500 plus Extragelder. Speedway (1968)
There would be a slight extra charge for an organist.Hinzu kommt ein Extrageld für den Organisten. The Bride (1972)
A flash of genius, from a lunatic.Anschließend erpresst er den Vater, um sich Extrageld zu verdienen. Don't Torture a Duckling (1972)
That's the only way they can earn the extra money they need.Nur so können sie das Extrageld verdienen, das sie brauchen. For Pete's Sake (1974)
The additional payment was a penalty because Mr Fields consulted the Yard.Das Extrageld ist eine Strafe, weil Mr. Fields sich an die Polizei wandte. Brannigan (1975)
Stupid! 'You can't pour bourbon on the phone. 'Dumme Fragel Wie hätte ich da Bourbon einschenken sollen? Farewell, My Lovely (1975)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปานกลาง[ADV] moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGEL    R EY1 G AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchschnittlich {adv}averagely [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top