หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

rae

(57 entries)
(0.1695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rae-, *rae*
Possible hiragana form: らえ
English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
araeometer(แอร็อม'มิเทอะ) n. = areometer
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
brae(เบร) n.ไหล่เขา,ตลิ่งที่ลาดเอียง,เนิน,ข้างฝั่งแม่น้ำ
children of israeln. ชาวยิว,ชาวฮิบรู
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
israel(อิส'ซะระเอล) n. ประเทศอิสราเอล
israeli(อิซ'เร'ลี) n. ชาวอิสราเอล. adj. เกี่ยวกับอิสราเอล (ประเทศ,ผู้คน,ภาษาหรืออื่น ๆ) -pl. Israelis,Israeli
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.
praetor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brae(n) ไหล่เขา,ตลิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the history of the name, Oz- rael it's like anarchy meets Zionism, you know.นี่ไง ชื่อที่จะจารึกในประวัติศาสตร์ ออซเรียล แบบอนาธิปไตยปะทะไซออนนิสม์ไง แนวเสียดสีอ่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Rae.RaeDid You Hear About the Morgans? (2009)
We'll call her Rae.We'll call her RaeDid You Hear About the Morgans? (2009)
Rae.RaeDid You Hear About the Morgans? (2009)
- Rae?- RaeDid You Hear About the Morgans? (2009)
- Rae Morgan.- Rae Morgan. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Hey, this is our new apartment, Rae.RaeDid You Hear About the Morgans? (2009)
Belongs to darius rae,เป็นของ ดาเรียส แร Dex Takes a Holiday (2009)
- because it's the only blood of rae's-ก็เพราะมันมีแต่เลือดของ แร Dex Takes a Holiday (2009)
That confrontation with darius rae.ที่ต้องเผชิญหน้ากับ ดาเรียส แร Dex Takes a Holiday (2009)
Rae breaks in looking for retribution,แร พยายามที่จะปฏิเสษขอกล่าวหา Dex Takes a Holiday (2009)
- was darius rae ever arrested?-งั้น ดาเรียส แร ก็เป็นแพะ? Dex Takes a Holiday (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสราเอล[n. prop.] (Isarāēn = Isarāēl) EN: Israel   FR: Israël [f]
จังหวัดแพร่[n. prop.] (Jangwat Phrae) EN: Phrae province   FR: province de Phrae [f]
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūk sanlang) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]   FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
กระดูกสันหลังส่วนเอว[n. exp.] (kradūk sanlang sūan ēo) EN: lumbar vertebrae (pl.)   FR: vertèbre lombaire [f]
กระดูกสันหลังส่วนคอ[n. exp.] (kradūk sanlang sūan khø) EN: cervical vertebrae   FR: vertèbre cervicale [f]
มงส์[TM] (Mongs) EN: Mons   FR: RAEC Mons [m]
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]
ผักบุ้งทะเล[n. exp.] (phakbung thalē) EN: Ipomoea pes-caprae   
พืชพรรณ[n. exp.] (pheūt phan) EN: florae   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAE    R EY1
RAEL    R EY1 L
RAETZ    R IY1 T S
RAEDER    R EH1 D ER0
RAEBURN    R EY1 B ER0 N
RAEDLER    R EH1 D L ER0
RAETHER    R EH1 DH ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
ちゃんばら映画[ちゃんばらえいが, chanbaraeiga] (n) samurai movie [Add to Longdo]
なずらえ歌;準え歌[なずらえうた, nazuraeuta] (n) (See 六義・2) allusive form (of waka) [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカカマス[, akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]
イスラエル[, isuraeru] (n,adj-no) Israel; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
山賊[さんぞく, sanzoku] Raeuber, Wegelagerer [Add to Longdo]
発煙筒[はつえんとう, hatsuentou] Raeucherkerze, Raeucherstaebchen [Add to Longdo]
蚊取り線香[かとりせんこう, katorisenkou] Raeucherstaebchen_gegen_Moskitos [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] RAEUBER, DIEB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hetaera \He*t[ae]"ra\, Hetaira \He*tai"ra\, n.; pl. {-r[ae]}.
     [NL. See {Hetairism}.] (Gr. Antiq.)
     A female paramour; a mistress, concubine, or harlot. --
     {He*t[ae]"ric}, {He*tai"ric}, a.
     [Webster 1913 Suppl.] Hetairism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top