Search result for

rabbits

(32 entries)
(0.089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabbits-, *rabbits*, rabbit
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the two hand, a pregnancy test only takes five minutes, and we no longer kill rabbits.คนที่สอง การตรวจการตั้งครรภ์รู้ผลใน 5 นาที เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฆ่ากระต่าย Emancipation (2008)
You want two rabbits?คุณต้องการกระต่าย2ตัวเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
- and my three Easter rabbits.และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉัน Revolutionary Road (2008)
The rarest show on Earth is rumored to go on after hours so keep an eye out for those white rabbits.ลือกันให้แซดว่า โชว์ที่หาดูยากสุดๆจะเริ่มในอีกไม่กี่ชม.นี้ จับตามอง เหล่ากระต่ายขาว. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
He wanted so much for us to stay in Pasadena, marry Republicans, and breed like rabbits.พ่ออยากให้พวกเราอยู่ในพาสซาดีน่ามากๆ แต่งงานกับพวกรีพับลิกัน แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์เหมือนพวกกระต่าย Julie & Julia (2009)
To breed rabbits for pets or for food. And you know why?เป็นสัตว์เลี้ยง หรือเอาไว้กิน รู้มั้ยว่าทำไม? Mattress (2009)
If I could speak the language of rabbits,ถ้าฉันพูดภาษากระต่ายได้ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
But the rabbits-- they hate me and don't come.แต่กระต่ายเกลียดฉันและไม่ยอมมา The Adhesive Duck Deficiency (2009)
He walked through the woods, looking to rabbits.เขาเดินผ่านเข้าไปในป่าเพื่อมองหากระต่าย The Lovely Bones (2009)
I'm gonna go cover the back in case he rabbits.ฉันจะไปดูข้างหลังให้ ถ้ามันจะหนี X-Men Origins: Wolverine (2009)
I happen to love rabbits, especially white ones.หนูชอบกระต่ายค่ะ โดยเฉพาะกระต่ายสีขาว Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rabbitsAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
rabbitsAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
rabbitsHe baited the trap for rabbits.
rabbitsI cared for the rabbits when I was at school.
rabbitsI must look after the rabbits.
rabbitsRabbits are related to beavers and squirrels.
rabbitsRabbits breed quickly.
rabbitsRabbits like to eat carrots.
rabbitsThey are the next to be on duty for taking care of the rabbits.
rabbitsTwo little rabbits, a white rabbit, and a black rabbit, lived in a large forest.
rabbitsYou can see some wild rabbits in the forest.

CMU English Pronouncing Dictionary
RABBITS    R AE1 B IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabbits    (v) (r a1 b i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (ctr) counter for birds and rabbits; (P) [Add to Longdo]
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]
兎角亀毛[とかくきもう, tokakukimou] (exp) (obsc) {Buddh} horns on rabbits and fur on turtles (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]
二兎[にと, nito] (n) (arch) two rabbits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hare \Hare\, n. [AS. hara; akin to D. haas, G. hase, OHG. haso,
   Dan. & Sw. hare, Icel. h[=e]ri, Skr. [,c]a[,c]a. [root]226.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) A rodent of the genus {Lepus}, having long hind
    legs, a short tail, and a divided upper lip. It is a timid
    animal, moves swiftly by leaps, and is remarkable for its
    fecundity.
    [1913 Webster]
 
   Note: The species of hares are numerous. The common European
      hare is {Lepus timidus}. The northern or varying hare
      of America ({Lepus Americanus}), and the prairie hare
      ({Lepus campestris}), turn white in winter. In America,
      the various species of hares are commonly called
      {rabbits}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A small constellation situated south of and
    under the foot of Orion; Lepus.
    [1913 Webster]
 
   {Hare and hounds}, a game played by men and boys, two, called
    hares, having a few minutes' start, and scattering bits of
    paper to indicate their course, being chased by the
    others, called the hounds, through a wide circuit.
 
   {Hare kangaroo} (Zool.), a small Australian kangaroo
    ({Lagorchestes Leporoides}), resembling the hare in size
    and color,
 
   {Hare's lettuce} (Bot.), a plant of the genus {Sonchus}, or
    sow thistle; -- so called because hares are said to eat it
    when fainting with heat. --Dr. Prior.
 
   {Jumping hare}. (Zool.) See under {Jumping}.
 
   {Little chief hare}, or {Crying hare}. (Zool.) See {Chief
    hare}.
 
   {Sea hare}. (Zool.) See {Aplysia}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top