Search result for

qualitäten

(53 entries)
(1.5498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualitäten-, *qualitäten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา qualitäten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *qualitäten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Despite your professional qualities, this is your final warning.Trotz Ihrer beruflichen Qualitäten, muss ich Sie warnen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Mr Denis isn't good at thinking.Monsieur Denis hat andere QualitätenL'étrange Monsieur Steve (1957)
A perfect hostess. Exceptional qualities.Eine wunderbare Gastgeberin... mit aussergewöhnlichen QualitätenMon Oncle (1958)
I suppose, this one seems to claim more and better qualities than lots of the others.Das hier scheint mehr und bessere Qualitäten als viele der anderen zu haben. Psycho (1960)
You're direct, sincere, uncomplicated, the type of woman who brings out the worst in a man - his conscience.Sie haben seltene Qualitäten, Sie sind direkt, ehrlich und unkompliziert. That Touch of Mink (1962)
They are just unable to appreciate someone for his business qualities.Die sind einfach unfähig, jemanden für seine Geschäftsqualitäten zu schätzen. Cheryomushki (1963)
She wasn't as beautiful. She was...Hat zwar nicht die Qualitäten von der Ersten, aber die war auch... Pierrot le Fou (1965)
You have other qualities.Sie haben andere QualitätenUp to His Ears (1965)
Though you must have some good qualities. You think so?- Dabei hast du bestimmt QualitätenLa Collectionneuse (1967)
But remember that thousands have reached the top without any of these qualities.Aber denken Sie daran: Tausende haben es... auch ohne diese Qualitäten nach ganz oben geschafft. How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
- Gretel. Marvelous sort of qualities, if you know what I mean.Tolle Qualitäten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sticky Wicket Newkirk (1968)
Those are the qualities that make a civilisation worthy to survive.Wegen dieser Qualitäten ist eine Zivilisation würdig, zu überleben. The Empath (1968)
Those are undesirable qualities.Das sind keine wünschenswerten QualitätenWink of an Eye (1968)
They were hard times, but they produced qualities in people that you lot will never have.Es waren schwere Zeiten, aber sie brachten Qualitäten hervor, die ihr nie haben werdet. Kes (1969)
I hope you admired the quality of my style!Ich hoffe, dass Sie meine stilistischen Qualitäten genossen haben. This Man Must Die (1969)
The communal telepathic experience translated into the larger social national context would presumably carry with it its intrinsic qualities of willing reciprocal dependency and a mutual experiential creativity.Die kommunale telepathische Erfahrung übersetzt in einen größeren sozialen Kontext wird die intrinsische Qualitäten von reziproker Abhängigkeit und gemeinschaftlicher Kreativität haben. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
For those of exponentially and maturing telepathic capacities, the question of phenomenological refinement must inevitably become one with the problem of the internalisation of the sensory.Für diejenigen mit exponentiell wachsenden telepathischen Qualitäten wird die phänomenologische Verfeinerung letztendlich eins werden mit dem Problem des sich zu eigen Machens der Sinnesorgane. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The strain of arduous pursuit has exceeded its qualities.- Es hat mir lange und treu gedient. Die Belastung mühsamer Verfolgung überstieg jedoch seine QualitätenLet That Be Your Last Battlefield (1969)
- You have other qualities, Oliver.- Du hast andere Qualitäten, Oliver. Love Story (1970)
Which other enviable qualities does he have too?Welche beneidenswerten Qualitäten hat er denn noch? The Brutes (1970)
She has... this is private, a body beautiful, courtesan qualities exceptional, but I'm pretty bored.Sie hat, unter uns gesagt, einen großartigen Körper, die Qualitäten einer Kurtisane, aber sie langweilt mich. Felix si Otilia (1972)
What qualities did you need to be a princess?Welche Qualitäten musstest du vorweisen, um eine Prinzessin zu werden? Pulp (1972)
Well, I loved them all, see? They were all differentIch hatte jeden auf eine andere Weise gern, jeder hatte seine QualitätenA Gorgeous Girl Like Me (1972)
We must have sustained damage to the power pack when the creature struck us.Captain Kirk wegen Führungsqualitäten und seiner Anpassungsgabe. The Ambergris Element (1973)
But I'm not qualified.Wieso, habe ich etwa besondere QualitätenHouse of 1000 Pleasures (1974)
My sister, whose qualities you mentioned just now, and she has others I assure you, is a big girl.Meine Schwester, deren Qualitäten Sie aufzählten, und sie hat noch andere, sie ist volljährig. Love at the Top (1974)
Spencer has good qualities. I'm not knocking him.Spencer hat viele gute QualitätenBreakout (1975)
Women possess only two soul qualities. Men have three.Die Frauen haben nur zwei seelische Qualitäten, doch die Männer drei. Fellini's Casanova (1976)
No matter how strange he was, he will always be a hero to me.Obwohl er ein seltsamer Mensch war. Er hatte seine Qualitäten, wenn auch auf seine Art. The Killer Meteors (1976)
It's not so terrible to have the qualities of a woman.Weibliche Qualitäten zu haben ist nicht wirklich schlecht. Bobby Deerfield (1977)
That each patient is a supreme individual endowed with those qualities that distinguish the human being from the slime from which he emerged.Denn jeder Patient ist ein Mensch von individueller Bedeutung, ausgestattet mit... Qualitäten, die den Menschen vom gemeinen... Tier unterscheiden, vom Urschleim, aus dem er einst emporgetaucht ist. High Anxiety (1977)
(CLEARS THROAT) I don't think you can fully judge a fraternity without looking at the positive qualities of the people in it.Über eine Verbindung lässt sich nur dann ein Urteil fällen, wenn man auch die positiven Qualitäten betrachtet. Animal House (1978)
I don't think I have to remind you of the outstanding virtues of our extraordinary friend.Ich glaube, es sei nicht nötig, seine Qualitäten zu würdigen. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And then I'd like to offer you work... that suits both your ability and your quality.Und dann möchte ich Ihnen eine Arbeit anbieten, die Ihren Fähigkeiten und Qualitäten entspricht. Tom Horn (1980)
You know, despite what happened I'm still convinced that you have many fine qualities.Trotz allem was vorfiel, glaube ich, dass du über Qualitäten verfügst. Caddyshack (1980)
You're a natural leader.Wegen Ihrer FührungsqualitätenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
"So if he does choose to support my program let Senator Chapman be assured now that I am fully aware of those qualities in him which recommend him as cabinet material."Sollte er mein Programm unterstützen, können Sie Senator Chapman versichern, dass ich mir seiner außerordentlichen Qualitäten bewusst bin, die ihn für ein wichtiges Regierungsamt empfehlen. - Exakt. The Final Countdown (1980)
I think you'll get much more of my original flavour in an oral exam--In einer mündlichen Prüfung kommen meine wahren Qualitäten viel... Stir Crazy (1980)
It sounds reasonable. Unfortunately, among the many extraordinary qualities politicians possess, reasonableness isn't the first that springs to mind.Es klingt sehr vernünftig, aber unglücklicherweise, Desmond, habe ich bemerkt, von den außerordentlichen Qualitäten, die Politiker besitzen, ist nicht unbedingt, die, die wir Vernunft nennen, diejenige, die einem ins Auge springt. The Quality of Life (1981)
And every noble quality upon your br ow let him bestow the lion's courage, the buck's swiftness.Und alle edlen Qualitäten auf Euren Ehrenscheitel häufen. Des Löwen Mut, des Hirsches Schnelligkeit. Mephisto (1981)
Simply because of your unique qualities, field record, courage, etc, etc.Aufgrund ihrer besonderen Qualitäten, ihrer Einsatzberichte, ihres Mutes etc. Nighthawks (1981)
I'm gonna volunteer my leadership to this platoon.Ich möchte meine Führungsqualitäten in den Dienst der Armee stellen. Stripes (1981)
When I invented Remington Steele... I gave him all the qualities that I admire in a man:Als ich Remington Steele erfand, gab ich ihm alle Qualitäten, die ich an einem Mann bewundere. Steele Trap (1982)
And she is an original thinker.Und sie hat Ideen, VordenkerqualitätenEqual Opportunities (1982)
I don't think I have the necessary qualities.Ich glaube nicht, dass ich dafür die notwendigen Qualitäten habe. The Middle-Class Rip-Off (1982)
Although Mr. Neville has qualities... he is neither as intelligent nor... as talented as he thinks.Obwohl Mr. Neville gewisse Qualitäten hat, ist er weder so intelligent noch so talentiert, wie er denkt. The Draughtsman's Contract (1982)
I think being late demonstrates terrible leadership qualities.Das zeugt von schlechten FührungsqualitätenGrease 2 (1982)
Lee Stetson has proved his driving skills at Le Mans and Monaco.Lee Stetson hat seine Fahrerqualitäten bereits in Le Mans und Monaco bewiesen. Magic Bus (1983)
You're certainly nice, but also very unfit to raise a child of Konrad's qualities.Du bist zwar sehr nett, aber auch sehr ungeeignet, ein Kind von Konrads Qualitäten zu erziehen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
You're certainly very nice, but you are totally unfit to raise a boy of Konrad's qualities.Du bist zwar sehr nett, aber du bist völlig ungeeignet, einen Jungen von Konrads Qualitäten zu erziehen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities [Add to Longdo]
Qualität {f}; Eigenschaft {f}; Beschaffenheit {f} | Qualitäten {pl} | annehmbare Qualität {f} | erstklassige Qualität {f} | handelsübliche Qualität {f} | hervorragende Qualität {f} | schlechte Qualität {f}quality | qualities | acceptable quality | first-class quality | commercial quality | outstanding quality | poor quality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Qualitäten [kvaliːtɛːtən] (n) , pl.
     qualities
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top