ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirke

K W ER1 K   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirke-, *quirke*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quirke มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quirke*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quirke!- QuirkeChristine Falls (2014)
Quirke!QuirkeThe Silver Swan (2014)
Inspectors and Jessup...Ich bin Inspektor Quirke, das ist Inspektor Jessup. The Bedroom Window (1987)
One of the men whom the police confronted me committed rape.Laut Inspektor Quirke war einer der Männer ein Vergewaltiger. The Bedroom Window (1987)
How do you inspector Quirke?Wie stehen die Dinge, Inspektor QuirkeThe Bedroom Window (1987)
Inspector Quirke... Terry Lambert.Inspektor Quirke, hier Lambert. The Bedroom Window (1987)
I call Quirke.- Dann rufe ich Quirke an. The Bedroom Window (1987)
I call Quirke and I give him appointment with you.- Dann rufe ich Quirke an. Ich fahre heim... The Bedroom Window (1987)
Henderson follows me home. If he attacks me, Quirke will witness.Wenn Henderson mir nachfolgt, ist Quirke schon da. The Bedroom Window (1987)
Inspector Quirke is?Ist Inspektor Quirke da? The Bedroom Window (1987)
He will see you.- Ich rufe jetzt Quirke an. The Bedroom Window (1987)
- Looking for Inspector Quirke.- Ich wollte Inspektor Quirke anrufen. The Bedroom Window (1987)
Look... I want to talk to the inspector Quirke.- Ich muss Inspektor Quirke sprechen. The Bedroom Window (1987)
Near the square. Quirke knows the house.Quirke kennt das Haus. The Bedroom Window (1987)
It's late, Quirke.- Es ist spät, QuirkeChristine Falls (2014)
Dr. Quirke?- Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Dr. Quirke.- Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Did you invite Quirke, by the way?Hast du Quirke übrigens auch eingeladen? Christine Falls (2014)
Quirke.Oh, QuirkeChristine Falls (2014)
What the hell are you playing at, Quirke?- Was soll dieser Auftritt, QuirkeChristine Falls (2014)
- I did it for the family.- Quirke, es ging mir um die Familie. Christine Falls (2014)
Well, if you'll excuse me, Quirke, I have to make a phone call.Wie auch immer. Würdest du mich ent- schuldigen, Quirke. Ich muss telefonieren. Christine Falls (2014)
Nasty business tonight, Dr. Quirke.Üble Geschichte heute Abend, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Dr. Quirke!Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Are you all right, Dr. Quirke? Yeah.- Alles in Ordnung, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
No surprises, Dr. Quirke.Keine Überraschungen, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
It's your card, Dr. Quirke.Ihre Karte, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
What do you want, Quirke?Was willst du, QuirkeChristine Falls (2014)
Quirke!- QuirkeChristine Falls (2014)
I've been saving that for you, Quirke.Das hab ich mir für dich vorbehalten QuirkeChristine Falls (2014)
You're so mean to me, Quirke.Du bist so gemein zu mir, QuirkeChristine Falls (2014)
Morning, Dr. Quirke.Ein guten Morgen, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Well, I'll let you get on, Dr. Quirke. -Good luck.- Dann lass ich Sie jetzt gehen, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
I'm so sorry, Dr. Quirke, but I'm afraid you've had a wasted journey.Tut mir leid, Dr. Quirke, ich glaube, Ihr Weg war vergebens. Christine Falls (2014)
Dr. Quirke, the girls who come here find themselves in trouble with no-one to help.Dr. Quirke, wenn diese Mädchen zu uns kommen, befinden Sie sich in Not ohne jegliche Hilfe. Christine Falls (2014)
Dr. Quirke?Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Did you never think of joining us, Dr. Quirke?Haben Sie nie erwogen, uns beizutreten, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Take care, now, Dr. Quirke, won't you?Alles Gute, Dr. Quirke. Seien Sie vorsichtig. Christine Falls (2014)
Come on, Quirke.Mach schon, QuirkeChristine Falls (2014)
-Good night, Dr. Quirke.- Gute Nacht, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
All right, Quirke?Geht's wieder, QuirkeChristine Falls (2014)
You are a terrible man, Quirke, making me do this.Du bist furchtbar, Quirke, dass du mich dazu bringst, das zu tun. Christine Falls (2014)
She loves you, Quirke.- Sie liebt dich, QuirkeChristine Falls (2014)
And when you're there, Quirke, -you have to tell her.Und wenn ihr da seid, Quirke, musst du es ihr sagen. Christine Falls (2014)
But she has to know, Quirke.Sie muss es erfahren, QuirkeChristine Falls (2014)
And you must be the famous Dr. Quirke.- Und Sie sind der berühmte Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
This'll be yours, Dr. Quirke.Das wäre Ihres, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
Is everything all right, Dr. Quirke? Yes, yeah.- Ist alles in Ordnung, Dr. QuirkeChristine Falls (2014)
You afraid of death, Quirke?- Fürchtest du dich vor dem Tod, QuirkeChristine Falls (2014)
I'm a planter now, Quirke.Ich bin jetzt Pflanzer, QuirkeChristine Falls (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIRKE    K W ER1 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top