ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quieter

K W AY1 AH0 T ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quieter-, *quieter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quieter[N] ผู้ทำให้เงียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you could be a little quieter when you come in at 4:00 a.m.รู้ไม๊ ดูเหมือนนายกลับมาตอนตี 4 The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sometimes, but quieter than that.เป็นบางครั้ง แต่ค่อยกว่านี้ Bicentennial Man (1999)
It'll be quieter when you're gone.มันคงจะเงียบกว่านี้ถ้าพวกนายไป. Ice Age (2002)
Maybe later, you should talk in a quieter environment.อาจจะทีหลัง คุณควรคุยในที่เงียบๆกว่านี้ Sad Movie (2005)
Plus it's a much quieter working environment now without the chickens.อีกอย่าง ไม่มีไก่แล้วเงียบดีกว่าเดิมเยอะ It's Alive! (2007)
The back bedroom's small, but it's quieter.ห้องนอนด้านหลังแคบหน่อย แต่เงียบกว่า See-Through (2007)
LET'S GO AND TALK SOMEWHERE QUIETER.ไปหาที่เงีบยกว่านี้คุยกันเถอะ Pilot (2007)
WELL,THIS IS DEFINITELY QUIETER,ที่นี่เงียบกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย Pilot (2007)
Let's go and talk somewhere quieter.ไปหาที่เงียบ ๆ คุยกันดีกว่า The Wild Brunch (2007)
Time's going by and it gets quieter.เมื่อเวลาผ่านไป ที่นี่ก็เงียบสงบ ไม่มีใครอยู่เลยสักคน [Rec] (2007)
Neville, the world is quieter now.ตอนนี้โลกสงบขึ้นมากแล้ว I Am Legend (2007)
Yeah, well, this year's gonna be a little quieter, I guess,ใช่ อืม มันคงจะเงียบลงกว่าเดิมนิดหน่อย ผมว่า ยิ่งถ้าเจนนี่ไม่มาด้วยล่ะก็ The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quieterA little quieter.
quieterCould you be a little quieter, sir?
quieterQuieter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured   FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIETER    K W AY1 AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quieter    (j) kwˈaɪətər (k w ai1 @ t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, a. [Compar. {Quieter}; superl. {Quietest}.] [L.
   quietus, p. p. pf quiescere to rest, keep quiet; akin to
   quies rest, and prob. to E. while, n. See {While}, and cf.
   {Coy}, a., {Quiesce}, {Quietus}, {Quit}, a., {Quite},
   {Requiem}.]
   1. In a state of rest or calm; without stir, motion, or
    agitation; still; as, a quiet sea; quiet air.
    [1913 Webster]
 
       They . . . were quiet all the night, saying, In the
       morning, when it is day, we shall kill him. --Judg.
                          xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from noise or disturbance; hushed; still.
    [1913 Webster]
 
   3. Not excited or anxious; calm; peaceful; placid; settled;
    as, a quiet life; a quiet conscience. " So quiet and so
    sweet a style." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That son, who on the quiet state of man
       Such trouble brought.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not giving offense; not exciting disorder or trouble; not
    turbulent; gentle; mild; meek; contented.
    [1913 Webster]
 
       The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet.
                          iii. 4.
    [1913 Webster]
 
       I will sit as quiet as a lamb.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Not showy; not such as to attract attention;
    undemonstrative; as, a quiet dress; quiet colors; a quiet
    movement.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Still; tranquil; calm; unruffled; smooth; unmolested;
     undisturbed; placid; peaceful; mild; peaceable; meek;
     contented.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quieter \Qui"et*er\, n.
   One who, or that which, quiets.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top