Search result for

qi

(61 entries)
(0.086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qi-, *qi*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
乞讨[qǐ tǎo] (vi ) ขอทาน
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ] (n ) หวานใจ สุดที่รัก
清明[Qing1 ming2] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
情商[qíng shāng, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄤ] (n ) emotion quotient (EQ)
轻佻[qing1 tiao1] (adj ) frivolous; skittish; coquettish; giddy

English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
Sexual Positions of Qing No. 5!ท่าร่วมรักหมายเลข 5 Portrait of a Beauty (2008)
I've been trying to trace the origins of the Qilin.ฉันพยายามที่จะหา ที่มาของ the Qilin Episode #3.2 (2009)
The Qilin.The Qilin Episode #3.2 (2009)
Tie han rou qing, The Young Dragons.ชื่อของ Kick-Ass (2010)
The ancient Qinฉินโบราณ Love in Disguise (2010)
The Qinฉิน Love in Disguise (2010)
Don't touch my qinอย่าจับกู่เจิงของฉัน Love in Disguise (2010)
If Qing sends their official recognition and he finds out of your contribution, he will summon you again.ถ้าหากทางชิงส่งคำรับรองอย่างเป็นทางการมา และทรงทราบถึงเรื่องที่ท่านพี่ได้เสียสละ พระองค์จะทรงเรียกใช้ท่านอีก Dong Yi (2010)
But it's worrisome that Qing's recognition of the Crown Prince is so delayed.แต่ก็น่ากังวลใจนะ ทำไมการรับรองจากชิงถึงได้ช้านัก Dong Yi (2010)
We should have heard something from Qing by now.เราควรจะได้รับข่าวจากชิงแล้ว ณ ตอนนี้ Dong Yi (2010)
Lord Jang Hee-Jae tried to pass this to Qing and obtain recognition for the Crown Prince.ใต้เท้าจางฮีแจพยายามจะส่งไปให้ต้าชิง เพื่อขอให้รับรององค์รัชทายาท Dong Yi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qiA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics   FR: sémantqiue [f]
ฉินซีฮ่องเต้[n. prop.] (Chin Sī Høng Tē) EN: Qín Shǐ Huáng   
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ [n. exp.] (kot khøng thoēmōdaināmik) EN: law of thermodynamics   FR: principe de la thermodynamqiue [m]
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้[n. prop.] (Susān Jīn Sī Høng Tē) EN: Mausoleum of the First Qin Emperor   FR: Mausolée de l'empereur Qin [m]
วาทย์[n.] (wāt) EN: musical instrument   FR: instrument de musqiue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QI    K IY1
QIN    K IH1 N
QIAN    K IY1 AA2 N
QIAN    JH IH1 N
QIAO    K IY0 AW1
QING    K IH1 NG
QIRYAT    K IH0 R Y AA1 T
QICHEN    K IH1 CH IH2 N
QINTEX    K IH1 N T EH2 K S
QINGDAO    CH IH1 NG D AW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Qintex    (n) (k w i1 n t e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qingdao (Stadt in China)Qingdao (city in China) [Add to Longdo]
Qiqihar (Stadt in China)Qiqihar (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャイナドレス[, chainadoresu] (n) qipao (wasei [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
一角獣[いっかくじゅう, ikkakujuu] (n) (1) unicorn; (2) narwhal; (3) qilin (Chinese unicorn) [Add to Longdo]
燕青拳[えんせいけん, enseiken] (n) {MA} Yangqingquan; Yangqing Fist [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) qian (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
旗袍[チーパオ, chi-pao] (n) (See チャイナドレス) qipao (chi [Add to Longdo]
気功[きこう, kikou] (n) breathing exercise; breath control; spirit cultivation; chi kung; qigong [Add to Longdo]
気功師[きこうし, kikoushi] (n) qigong therapist [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) qin (7-stringed Chinese zither); guqin [Add to Longdo]
琴瑟[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,琴・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, ] seven; 7 [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七分之一[qī fēn zhī yī, ㄑㄧ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one seventh [Add to Longdo]
七十[qī shí, ㄑㄧ ㄕˊ, ] seventy; 70 [Add to Longdo]
七十七国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Group of 77 [Add to Longdo]
七十年代[qī shí nián dài, ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the 1970's [Add to Longdo]
七台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qi
   n 1: the circulating life energy that in Chinese philosophy is
      thought to be inherent in all things; in traditional
      Chinese medicine the balance of negative and positive forms
      in the body is believed to be essential for good health
      [syn: {qi}, {chi}, {ch'i}, {ki}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top