Search result for

pulver

(62 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulver-, *pulver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulverise[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverise[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush

English-Thai: Nontri Dictionary
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulverisation; pulverizationการป่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulverization; pulverisationการป่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulverulent-เป็นผง, -เป็นฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If they spot us, we'll be pulverized.ถ้าพวกมันเห็นเรา เรากลายเป็นผงแน่ Destroy Malevolence (2008)
No sign of them. They must have been pulverized.ไม่เห็นพวกมันแล้ว สงสัยจะแหลกเป็นจุล Rookies (2008)
We'll go with the dude that was pulverized by the hammer.งั้นเราจะหาเพื่อนที่โดนตีด้วยค้อน Dex Takes a Holiday (2009)
Pulverized blister beetle. What?Pulverized blister beetle อะไรอ่ะ? Easy A (2010)
But it's much more likely that they were pulverized... and scattered by the bullet impact.การใช้เทคนิคตรวจหาหลักฐานทางกายภาพในช่วงปี 60 ยังล้าสมัยอยู่ The Proof in the Pudding (2010)
The pulverized acromion is the important part of that book.กระดูกไหปลาร้าแตกละเอียดเป็นตอนสำคัญในหนังสือนั่น The Bones on the Blue Line (2010)
Dice him, slice him, and pulverize him!(GASPS) No! Hop (2011)
The unsub crushed Chelsea's throat so she couldn't scream, then he pulverized her ribs, sending fragments of bone into her heart.คนร้ายบีบคอ เชลซี แกรนท์ เธอจะได้ร้องไม่ได้ เขากระแทกซี่โครงเธอ ทำให้เศษกระดูก ทิ่มหัวใจเธอ Painless (2011)
But a small craft like this, if we hit one of those at the wrong altitude-- pulverized.ด้วยเครื่องบินลำเล็กแบบนี้ ถ้าเราโดนแค่ครั้งเดียว บนความสูงระดับนี้--- ป่นปี้หมดแน่ๆ There's No Place Like Home (2011)
You write your sins on a clay pigeon, they fire 'em up in the air, and you pulverize them with a 12-gauge shotgun full of our Lord's forgiveness.เธอเขียนบาปลงบนเป้า เขาปล่อยเป้า แล้วเธอยิงมัน ด้วยปืนลูกซอง 12 เกจ The Rhinitis Revelation (2011)
The urge to become violent is so overwhelming that he's pulverizing his victims to a point way beyond what's needed to kill them.การกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ไม่อาจต้านทานได้ ซึ่งนั่นทำให้เขาโจมตีเหยื่อ ไปสู่จุดที่เกินความจำเป็น ที่ต้องฆ่าพวกเขา The Bittersweet Science (2011)
Pulverize that damn...ขยี้ด่าว่า ... Elysium (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะแยะ[V] pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai definition: อาการตำอย่างเบาๆ
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ละเอียด[X] (la-īet) EN: crushed to powder ; powdered ; pulverized ; finely powdered   FR: réduit en poudre
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize   FR: piler ; écraser ; moudre
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize   FR: piler ; pilonner
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts   FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

CMU English Pronouncing Dictionary
PULVER    P UH1 L V ER0
PULVERIZE    P AH1 L V ER0 AY2 Z
PULVERIZED    P AH1 L V ER0 AY2 Z D
PULVERMACHER    P AH1 L V ER0 M AH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulverize    (v) (p uh1 l v @ r ai z)
pulverized    (v) (p uh1 l v @ r ai z d)
pulverizes    (v) (p uh1 l v @ r ai z i z)
pulverizing    (v) (p uh1 l v @ r ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulver {n}powder [Add to Longdo]
Pulverbeschichtung {f}; Pulverbeschichten {n}powder coating [Add to Longdo]
Pulverisierung {f}pulverization [Add to Longdo]
Pulvermetallurgie {f}powder metallurgy [Add to Longdo]
Pulverschnee {m}powder snow [Add to Longdo]
pulverigpowdery [Add to Longdo]
pulverisieren; zerreiben | pulverisierend; zerreibend | pulverisiert; zerreibt | pulverisierte; zerriebto pulverize | pulverizing | pulverizes | pulverized [Add to Longdo]
pulverisieren | pulverisierend | pulverisiert | pulverisierteto triturate | triturating | triturates | triturated [Add to Longdo]
pulvert aufdopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃砕[げきさい, gekisai] (n,vs) pulverising [Add to Longdo]
粉砕[ふんさい, funsai] (n,vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P) [Add to Longdo]
粉状[ふんじょう, funjou] (n,adj-no) pulverized; pulverised; powder(ed) [Add to Longdo]
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
硝煙[しょうえん, shouen] Pulverdampf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pulver
   powder
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pulver [pɵlvər]
   powder
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pulver [pulvr] (n) , s.(n )
   powder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top