ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promotion

P R AH0 M OW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promotion-, *promotion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promotion(n) การเลื่อนตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) , การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
promotion(n) การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อนชั้น, การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promotion๑. การส่งเสริม (ก. ทั่วไป)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promotion (School)การเลื่อนชั้นเรียน [TU Subject Heading]
Promotionsการเลื่อนขั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู In the Mouth of Madness (1994)
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel. Maid in Manhattan (2002)
Your promotion should be OKการเลื่อนตำแหน่งของคุณน่าจะโอเค Infernal Affairs (2002)
He's competing for promotion against two rivals, Smith and Jones.กำลังแข่งเลื่อนตำแหน่ง กับคู่แข่ง 2 คน สมิธและโจนส์ Mona Lisa Smile (2003)
I saw him once at the promotion but only from afar.ฉันเห็นเขาที่งานส่งเสริมการขายครั้งเดียวแต่ก็ไกล ๆ ค่ะ Smile Again (2006)
who and who promotion Tamayama Miho-chan serious apparently Tamayama and Miho disappeared during... rumors in the companyใครกับใคร โปรโมชัน ทามายามะ มิโฮะจัง จริงเหรอ ? Sapuri (2006)
Daddy mad. Might as well kiss that promotion good-bye.บอกลาเรื่องเลื่อนตำแหน่งไปได้เลย Chuck Versus the Sandworm (2007)
Is it more important than handing over your promotion to tang?ถึงกับถวายตำแหน่งให้ถังงั้นเหรอ Chuck Versus the Sandworm (2007)
I sent that recommendation for your promotion upstairs, Escobarฉันฝากเรื่องเลื่อนยศนายให้แล้ว เอสโคบาร์ Bobby Z (2007)
~You'll get no promotion this side of the ocean. ~พวกมันจะไม่มีทางได้เลื่อนยศ Atonement (2007)
A promotion at this point would destroy all my hard work.ถ้าได้เลื่อนขั้นตอนนี้ก็จะทำระบบฉันพังหมด Chuck Versus the First Date (2008)
- I know what promotion is.- ฉันรู้หรอกน่า ว่าเลื่อนขั้นคืออะไร The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promotionAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
promotionAre you worried about the promotion?
promotionChances of promotion are slim in this firm.
promotionDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
promotionHe deserves a promotion.
promotionHe is angling for promotion.
promotionHe is happy. For one thing he's got a promotion and for another he has just got married.
promotionHe is out for promotion.
promotionHe is qualified for promotion.
promotionHe looked blank when he heard the announcement of his promotion.
promotionHer husband, having failed to obtain promotion, retired at the age of 55.
promotionHe threw away his chance of promotion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเอื้อประโยชน์[kān eūa prayōt] (n, exp) EN: promotion
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit] (n, exp) EN: promotion of trade
การเลื่อนขั้น[kān leūoen khan] (n, exp) EN: career advancement ; advancement ; promotion  FR: avancement d'échelon [ m ]
การผลักดัน[kān phlakdan] (n) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove
การส่งเสริม[kān songsoēm] (n) EN: promotion ; encouragement ; fostering  FR: encouragement [ m ] ; promotion [ f ]
การส่งเสริมการขาย[kān songsoēm kān khāi] (n, exp) EN: sales promotion
การส่งเสริมสุขภาพ[kān songsoēm sukkhaphāp] (n, exp) EN: health promotion
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[kān songsoēm sukkhaphāp dek] (n, exp) EN: child health promotion
การส่งเสริมสุขภาพจิต[kān songsoēm sukkhaphāp jit] (n, exp) EN: mental health promotion
เลื่อนขั้น[leūoen khan] (v) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROMOTION P R AH0 M OW1 SH AH0 N
PROMOTION P ER0 M OW1 SH AH0 N
PROMOTIONS P R AH0 M OW1 SH AH0 N Z
PROMOTIONS P ER0 M OW1 SH AH0 N Z
PROMOTIONAL P R AH0 M OW1 SH AH0 N AH0 L
PROMOTIONAL P ER0 M OW1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promotion (n) prˈəmˈouʃən (p r @1 m ou1 sh @ n)
promotions (n) prˈəmˈouʃənz (p r @1 m ou1 sh @ n z)
promotional (j) prˈəmˈouʃənl (p r @1 m ou1 sh @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up, #1,769 [Add to Longdo]
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, ] promotion; upgrade, #27,013 [Add to Longdo]
升任[shēng rèn, ㄕㄥ ㄖㄣˋ, / ] promotion, #31,012 [Add to Longdo]
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post, #92,689 [Add to Longdo]
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] promotion to the nobility (成语 saw), #116,074 [Add to Longdo]
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
强打[qiáng dǎ, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˇ, / ] promotion (for a product); advertisement [Add to Longdo]
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, ] promotion; to promote; to introduce and recommend [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] TH: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน  EN: promotion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufstiegschancen { pl }promotion prospects [Add to Longdo]
Aufstiegsspiel { n }promotion tie [Add to Longdo]
Nachwuchsförderung { f }promotion of young ... [Add to Longdo]
Promotion { f } (Universität)doctorate; PhD [Add to Longdo]
Wirtschaftsförderung { f }promotion of the economy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n, adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
イベコン[ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
グッズ[guzzu] (n) goods; promotional items; (P) [Add to Longdo]
コンパニオン[konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
セールスプロモーション[se-rusupuromo-shon] (n) sales promotion [Add to Longdo]
テーマプロモーション[te-mapuromo-shon] (n) Theme promotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 promotion \pro*mo"tion\ (pr[-o]*m[=o]"sh[u^]n), n. [L. promotio:
   cf. F. promotion.]
   The act of promoting, advancing, or encouraging; the act of
   exalting in rank or honor; also, the condition of being
   advanced, encouraged, or exalted in honor; preferment.
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Promotion cometh neither from the east, nor from the
      west, nor from the south.        --Ps. lxxv. 6.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promotion
   n 1: a message issued in behalf of some product or cause or idea
      or person or institution; "the packaging of new ideas"
      [syn: {promotion}, {publicity}, {promotional material},
      {packaging}]
   2: act of raising in rank or position [ant: {demotion}]
   3: encouragement of the progress or growth or acceptance of
     something [syn: {promotion}, {furtherance}, {advancement}]
   4: the advancement of some enterprise; "his experience in
     marketing resulted in the forwarding of his career" [syn:
     {forwarding}, {furtherance}, {promotion}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 promotion /pʀɔmɔtjɔ̃/ 
  promotion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top