ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proceed!

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proceed!-, *proceed!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Proceed!เชิญ The Great Dictator (1940)
May God have mercy on his soul. Proceed!ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proceed \Pro*ceed"\, v. i. [imp. & p. p. {Proceeded}; p. pr. &
   vb. n. {Proceeding}.] [F. proc['e]der. fr. L. procedere,
   processum, to go before, to proceed; pro forward + cedere to
   move. See {Cede}.]
   1. To move, pass, or go forward or onward; to advance; to
    continue or renew motion begun; as, to proceed on a
    journey.
    [1913 Webster]
 
       If thou proceed in this thy insolence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass from one point, topic, or stage, to another; as,
    to proceed with a story or argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To issue or come forth as from a source or origin; to come
    from; as, light proceeds from the sun.
    [1913 Webster]
 
       I proceeded forth and came from God. --John viii.
                          42.
    [1913 Webster]
 
       It proceeds from policy, not love.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To go on in an orderly or regulated manner; to begin and
    carry on a series of acts or measures; to act by method;
    to prosecute a design.
    [1913 Webster]
 
       He that proceeds upon other principles in his
       inquiry.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be transacted; to take place; to occur. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He will, after his sour fashion, tell you
       What hath proceeded worthy note to-day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To have application or effect; to operate.
    [1913 Webster]
 
       This rule only proceeds and takes place when a
       person can not of common law condemn another by his
       sentence.               --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To begin and carry on a legal process.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To advance; go on; continue; progress; issue; arise;
     emanate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proceed \Pro"ceed\, n.
   See {Proceeds}. [Obs.] --Howell.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Proceed ( P R AH0 S IY1 D)!

 


  

 
Proceed
 • ดำเนินการ: ไป, เดินไปข้างหน้า, กระทำการ, ลงมือ, ติดตามเรื่อง, เดินเรื่อง [Lex2]
 • พูดต่อหลังจากถูกขัดจังหวะ[Lex2]
 • (โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก. ###SW. proceeder n. ###S. go forward,continue [Hope]
 • (vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน [Nontri]
 • /P R AH0 S IY1 D/ [CMU]
 • /P R OW0 S IY1 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əs'iːd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top