Search result for

pilzes

(95 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilzes-, *pilzes*, pilze
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pilzes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pilzes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Man.- Du GlückspilzFriday (1995)
Cherries make them grow fast.Von den Kirchen wächst man wie Pilze nach dem Regen. Nightmares (1979)
Well, Paris is that way, you lucky dog.Tja, nach Paris geht's da lang, du GlückspilzThe Pledge (1980)
With mushrooms.Mit Pilzen. Oblomov (1980)
I had it baked for you.Das ist der Kuchen mit Pilzen aus Oblomowka. Oblomov (1980)
They're an isolated tribe in Central Mexico who still practice the ancient Toltec rituals, sacred mushroom ceremonies that kind of thing.In Zentralmexiko gibt es einen Stamm, der noch die alten Toltec-Rituale praktiziert, heilige Pilzzeremonien, solches Zeug. Altered States (1980)
The mushrooms are almost certainly Amanita muscaria a very powerful psychedelic, and a little dangerous.Die Pilze sind ganz sicher Amanita muscaria, sehr stark psychedelisch und ein wenig gefährlich. Altered States (1980)
Are they gathering these mushrooms for the ritual?Sammeln sie die Pilze für das Ritual? Altered States (1980)
You guys are supposed to be reputable scientists not two kids in the dorm freaking out on Mexican mushrooms!Ihr sollt wie seriöse Wissenschaftler handeln, nicht wie 2 Studenten, die auf mexikanische Pilze abfahren! Altered States (1980)
You don't know anything about those mushrooms!Du weißt nichts über diese Pilze! Altered States (1980)
Did they have some dynamite mushrooms!Die hatten vielleicht heftige Pilze! Atlantic City (1980)
anchovies, mushrooms?Sardellen, Pilze? Atlantic City (1980)
You lucky devil!Sie GlückspilzCaddyshack (1980)
- I saw you in cinema... in a very funny ad with a marmot hat.- Ich sah Sie im Kino in einem Werbefilm. Es war so 'ne Schimmelpilz-Käse-Geschichte mit 'ner Murmeltier-Kapuze. The Umbrella Coup (1980)
- But mushrooms?- Aber Pilze? The Hunter (1980)
Now, Dermot, you know very well I haven't made peach jam since Taphrina deformans attacked my Russell reds.Wie du weißt, habe ich keins mehr gemacht... seit dieser Pilz meine Bäume befiel. The Mirror Crack'd (1980)
Well, he's set for the evening...- So ein GlückspilzSpetters (1980)
Well, he's either a genius or incredibly lucky.Er ist entweder ein Genie oder ein Glückspilzffolkes (1980)
You guys are lucky. You tore the heck out of that boat.Ihr seid echt Glückspilze, das Boot hat kein Heck mehr. The Cannonball Run (1981)
They call me Chance.Man nennt mich GlückspilzDead & Buried (1981)
But no mushrooms.Aber bloß keine Pilze. Halloween II (1981)
I hate mushrooms.Ich hasse Pilze. Halloween II (1981)
Didn't you know? Ooh, my, my. Lucky Leland.Sieh an, sieh an, Glückspilz Leland. The Nesting (1981)
Yet somehow their number keeps going up, instead of going down.Aber sie wachsen einfach nach, wie Pilze aus dem Boden. Ich versteh das nicht. Buddy Goes West (1981)
Some mushroom you gobble?Hast du dir ein paar Pilze eingeworfen? Possession (1981)
-Mushrooms.- Pilze. All Fired Up (1982)
You're a veteran now... whose wheelchair will soon be pushed by a pretty French woman.Seit eben ist für Sie der Krieg vorbei. Glückspilz! Es ist doch sicher ein erhabenes Gefühl, den Rest des Krieges im Sessel... mit einer französischen Dame zu erleben. Ace of Aces (1982)
Bullet-head here found out your father had developed a cheese mold... So powerful it could decompose rocks, trees and mountains. He devised a plan to dissolve the entire United States.Als der Dickkopf hier heraus fand, dass dein Vater einen Käsepilz entwickelt hatte der so stark ist, dass er Bäume, Felsen und ganze Berge zersetzen kann entwickelte er eine Plan, um die ganzen Vereinigten Staaten zu zersetzen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
But while testing the mold on a small island nearby...Aber als wir den Käsepilz an einer kleinen Insel hier in der Nähe testeten... Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
You're a lucky man, Boog.Du bist ein Glückspilz, Boog. Diner (1982)
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.Anfangs war ich verwundert aber wenn man für eine gerechte Sache kämpft scheinen die Menschen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Gandhi (1982)
- Those are poisonous fungi.- Das sind Giftpilze. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
I'm tired of standing around amidst poison ivy, snakes and toadstools.Ich habe genug von Giftefeu, Schlangen und Giftpilzen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Besides, it's not poison ivy and they're not toadstools.Übrigens sind das keine Giftpilze. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Toadstools is exactly what they are.Es sind Giftpilze und nichts anderes. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Well, these happen to be mushrooms.Das sind essbare Pilze. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
And such a lucky fool.Aber ein Glückspilz von einem Irren. Trail of the Pink Panther (1982)
That I thought him the luckiest man in the world with the brain of a retarded clam?Dass er der größte Glückspilz der Welt war, mit dem Verstand einer Muschel? Trail of the Pink Panther (1982)
We're extremely lucky people.Wir sind richtige Glückspilze. Bad Time on the Border (1983)
Lucky devil.- Du GlückspilzThe Only Church in Town (1983)
You know... Hey, lucky.Hey, Glückspilz, wohin als Nächstes? Goliath: Part 1 (1983)
Roulette, blackjack, craps.-Hey‚ Glückspilz, Sie sind mein Mann. Goliath: Part 1 (1983)
Hey, lucky, come on back.Hey, Glückspilz, kommen Sie zurück. Goliath: Part 1 (1983)
Annie, Dan probably met another old friend on his way over to your place... and they went out for a drink or something.Zumindest, bis Sharon Credenza ihn mit Pilzen bekannt machte. - Bist du nicht mal mit Sharon gegangen? Steele Crazy After All These Years (1983)
You're a lucky man, Macintyre.Sie sind ein Glückspilz, MacIntyre. Local Hero (1983)
C'est-a-dire, little quails' eggs on a bed of pureed mushrooms.C'est-à-dire, Wachteleier auf pürierten Pilzen. The Meaning of Life (1983)
- Lucky bloody you!- Verdammter GlückspilzNever Say Never Again (1983)
There's the river, the mushrooms.Da ist der Fluss und die Pilze. Nostalgia (1983)
The one with the yeast disease that thought she had vaginal herpes?Die eine mit der Pilzkrankheit, die dachte, sie hätte Vaginal-Herpes? Terms of Endearment (1983)
But happily you're with us, dear sweet Fanny.Na ja. Zum Glück bist du bei uns. Ich sag dir, du bist ein GlückspilzFanny Hill (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
PILZ    P IH1 L Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Giftpilz|der, pl. Giftpilze| เห็ดที่เป็นพิษ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atompilz {m}mushroom cloud [Add to Longdo]
Auffangpilz {m}mushroom-type collector [Add to Longdo]
Austernpilz {m}oyster mushroom [Add to Longdo]
Bakterie {f}; Bakterium {n}; Spaltpilz {m} | Bakterien {pl}bacterium | bacteria; bacteriums [Add to Longdo]
Blätterpilz {m}gill fungus [Add to Longdo]
Blätterpilz {n}agaric [Add to Longdo]
Brand {m}; Getreidebrand {m} (Pilzerkrankung auf Pflanzen) [bot.]smut [Add to Longdo]
Fliegenpilz {m} [bot.]fly agaric; toadstool [Add to Longdo]
Fungizid {n}; pilztötendes Mittelfungicide [Add to Longdo]
Giftpilz {m} | Giftpilze {pl}toadstool | toadstools [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky beggar [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky devil [Add to Longdo]
Lamelle {f} am Pilzgill [Add to Longdo]
Pilz {m}; Schwammerl {n} [Ös.] (essbar) | Pilze {pl} | Pilze suchen | wie Pilze aus dem Boden schießenmushroom | mushrooms | to go mushrooming | to mushroom (up) [Add to Longdo]
Pilz {m} (giftig)toadstool [Add to Longdo]
Pilz {m} | Pilze {pl}fungus | fungi [Add to Longdo]
Pilzkunde {f}mycology [Add to Longdo]
Pilzlamelle {f}gill [Add to Longdo]
Pilzvergiftung {f}mushroom poisoning [Add to Longdo]
Rauchpilz {m}mushroom cloud [Add to Longdo]
Schimmel {m}; Schimmelpilz {m} | Schimmelpilze {pl}mildew | mildews [Add to Longdo]
Schirmpilz {m} [bot.]parasol mushroom [Add to Longdo]
Schmarotzerpilz {m}fungus [Add to Longdo]
Spaltpilz {m} | Spaltpilze {pl}fission fungus | fission fungi [Add to Longdo]
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus [Add to Longdo]
Strahlenpilz {m} [biol.]ray fungus [Add to Longdo]
pilzartig {adj}fungoid [Add to Longdo]
pilztötendfungicidal [Add to Longdo]
pilztötend {adv}fungicidally [Add to Longdo]
wie Pilze aus der Erde schießento spring up like mushrooms [Add to Longdo]
Dermatomykose {f}; Pilzerkrankung der Haut [med.]dermatomycosis [Add to Longdo]
Fußpilz {m} [med.]athlete's foot; dermatophyte [Add to Longdo]
Mykose {f}; durch Pilze verursachte Krankheit [med.]mycosis [Add to Longdo]
Pilzkrankheit {f}; Pilzerkrankung {f} [med.]fungal disease [Add to Longdo]
Pilzkrankheit {f} (der Vagina) [med.]thrush (of vagina) [Add to Longdo]
antifungiell; gegen Pilze gerichtet [med.]antifungal; fungus-killer [Add to Longdo]
mykotisch {adj}; durch Pilze hervorgerufen [med.]mycotic; caused by a fungus [Add to Longdo]
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral [Add to Longdo]
Pilzkoralle {f} (Fungia spp.) [zool.]short tentacle plate coral [Add to Longdo]
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]mushroom coral [Add to Longdo]
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] PILZ, KEIM, BAKTERIE,, KRANKHEITSERREGER [Add to Longdo]
酵母菌[こうぼきん, koubokin] Hefepilz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top