ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfection.

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfection.-, *perfection.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
Your face is perfection.ใช่ เจ้ามีใบหน้าที่เลอโฉม Snow White: A Tale of Terror (1997)
It was so heavy hearing the music played to perfection.นายพาคนดูกลับมา ..นายทำได้เยี่ยมสุดตีนเลย Rock Star (2001)
Or perhaps, a mind less bound by the parameters of perfection.หรืออีกนัยหนึ่ง สติปัญญาที่ด้อยกว่า นั่นแหละคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ The Matrix Reloaded (2003)
Perfection.สมบูรณ์แบบ Hollow Man II (2006)
THERE'S SOMETHING WRONG WITH THAT LEVEL OF PERFECTION.มันต้องมีความบกพร่อง ในความสมบูรณ์แบบเสมออยู่แล้ว Pilot (2007)
Being too much the model of perfection.โทษที่ผมดีพร้อม ไปซะทุกอย่างเหรอ ฉันนอนเตียงเดียวกับคุณ มา 32 ปี... Becoming Jane (2007)
You're the one who's doubted her perfection.แกเป็นคนเดียวที่สงสัยในความงามของเธอ Funny Games (2007)
I need about 35 years to reach perfection.ฉันต้องการเวลาบ่ม 35 ปี ถึงจะเปอร์เฟคอะนะ Fireproof (2008)
I'm a model of fucking perfection.ฉันเป็นตัวอย่างที่แสนดี ของความเพอร์เฟ็ค Our Father (2008)
But I can't say that he suffered from the tragedy of perfection.แต่ผมก็พูดไม่ได้ว่าเขาทรมานจาก ความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้า Our Father (2008)
You attacked me with a knife in a dope dealer's house, no Oscar, you certainly did not suffer from the tragedy of perfection.นายเอามีดไล่แทงฉันในบ้านพ่อค้ายา ไม่เลย ออสการ์ นายไม่ได้ทรมาน จากความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้าแน่นอน Our Father (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfection.He brought the art of painting to perfection.
perfection.Mayuko always aims for perfection.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfection \Per*fec"tion\, n. [F. perfection, L. perfectio.]
   1. The quality or state of being perfect or complete, so that
    nothing requisite is wanting; entire development;
    consummate culture, skill, or moral excellence; the
    highest attainable state or degree of excellence;
    maturity; as, perfection in an art, in a science, or in a
    system; perfection in form or degree; fruits in
    perfection.
    [1913 Webster]
 
   2. A quality, endowment, or acquirement completely excellent;
    an ideal faultlessness; especially, the divine attribute
    of complete excellence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What tongue can her perfections tell? --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {To perfection}, in the highest degree of excellence;
    perfectly; as, to imitate a model to perfection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfection \Per*fec"tion\, v. t.
   To perfect. [Obs.] --Foote.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 perfection /pɛʀfɛksjɔ̃/ 
  perfection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top