ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pei

P EY1   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pei-, *pei*
Possible hiragana form: ぺい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peignoir[N] เสื้อยาวของสตรี, Syn. bathrobe, kimono

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pharmacopeia(ฟาร์มะโคเพีย') n. เภสัชตำรับ, See also: pharmacopoeial adj. pharmacopoeic adj. pharmacopoeist n.
pompeii(พอมเพ'อี) n. ชื่อเมืองโบราณในอิตาลีเป็นเมืองที่เคยถูกภูเขาไฟระเบิดทับในปี ค.ศ.79, See also: Pompeian,Pompeiian adj.,n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs Peirce, is it?Peirce นางได้หรือไม่ In the Name of the Father (1993)
I haven't much time between appointments, Mrs Peirce.ฉันยังไม่ได้เวลามากระหว่าง นัดหมายนาง Peirce In the Name of the Father (1993)
That'll be difficult, Mrs Peirce.นั่นจะเป็นเรื่องยาก, นาง Peirce In the Name of the Father (1993)
Gerry Conlon told me he did it, Mrs Peirce.Gerry Conlon บอกเขานั้น Peirce นาง In the Name of the Father (1993)
Not at all, Mrs Peirce.ไม่หรอก, นาง Peirce In the Name of the Father (1993)
There are national security issues involved here, Mrs Peirce.มีปัญหาด้านความปลอดภัยของชาติเป็น ที่เกี่ยวข้องกับ? In the Name of the Father (1993)
Mrs Peirce, I will have you removed from the court.นาง Peirce, ฉันจะมีคุณ ลบออกจากศาล In the Name of the Father (1993)
Mrs Peirce, I am trying to read this document.นาง Peirce, ฉันพยายาม เพื่ออ่านเอกสารฉบับนี้ In the Name of the Father (1993)
That, I believe, is the point Mrs Peirce is trying to make.ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจุด นาง Peirce พยายามที่จะทำให้ In the Name of the Father (1993)
- Proceed, Mrs Peirce.- - เงินสด, Peirce นาง - In the Name of the Father (1993)
Be silent, Mrs Peirce!ได้อยู่เงียบ ๆ , นาง Peirce! In the Name of the Father (1993)
- Xiang Pei?-เสี่ยวไป่ The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
ช่างเขียน[n.] (chang khīen) EN: artist ; painter   FR: artiste peintre [m]
ช่างเขียนรูปสัตว์ [n. exp.] (chang khīen rūp sat) FR: animalier [m] ; animalière [f] ; peintre animalier [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
เดินลุยน้ำ[v. exp.] (doēn lui nām) EN: wade   FR: avancer avec peine dans l'eau
ฟันหวี[n. exp.] (fan wī) EN: teeth of a comb   FR: dent de peigne [f]
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam ruam samai) EN: contemporary mural   FR: peinture contemporaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEI    P EY1
PEIL    P IY1 L
PEIPU    P EY1 P UW2
PEINE    P IY1 N
PEITZ    P IY1 T S
PEI'S    P EY1 Z
PEISER    P AY1 S ER0
PEIFER    P AY1 F ER0
PEIRCE    P IH1 R S
PEIRCE    P IY1 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peignoir    (n) pˈɛɪnwaːr (p ei1 n w aa r)
peignoirs    (n) pˈɛɪnwaːz (p ei1 n w aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培养[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
[péi, ㄆㄟˊ, ] to accompany; to keep sb company, #1,194 [Add to Longdo]
培训[péi xùn, ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to cultivate; to train; training, #1,212 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] to join; to fit; to mate; to mix; to match; to deserve; to make up (a prescription), #1,657 [Add to Longdo]
配置[pèi zhì, ㄆㄟˋ ㄓˋ, ] to deploy, #2,232 [Add to Longdo]
配套[pèi tào, ㄆㄟˋ ㄊㄠˋ, ] to form a complete set, #2,636 [Add to Longdo]
赔偿[péi cháng, ㄆㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] compensate, #2,865 [Add to Longdo]
配备[pèi bèi, ㄆㄟˋ ㄅㄟˋ, / ] to allocate; to provide; to outfit with, #4,122 [Add to Longdo]
培育[péi yù, ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] to train; to breed, #4,197 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร
speichern(vt) |speicherte, hat gespeichert| เก็บหรือบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่หมายถึงในคอมพิวเตอร์ เช่น Telefondaten dürfen zwei Jahre gespeichert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peilantenne {f}loop antenna [Add to Longdo]
Peilfunk {m}radio direction finding [Add to Longdo]
Peilgerät {n}radio direction finder [Add to Longdo]
Peilstrahl {m}signal-beam [Add to Longdo]
Peilung {f}bearing; fix [Add to Longdo]
Peilung {f}; Peilen {n}taking a bearing [Add to Longdo]
Peilung {f} (der Wassertiefe)sounding [Add to Longdo]
Pein {f}anguish [Add to Longdo]
Pein {f}; Schmerz {m}pain [Add to Longdo]
Peiniger {m}; Peinigerin {f}Verfolgerin [Add to Longdo]
Peinlichkeit {f}painfulness [Add to Longdo]
Peitsche {f} | Peitschen {pl}bullwhip | bullwhips [Add to Longdo]
Peitsche {f}horsewhip [Add to Longdo]
Peitsche {f}lash [Add to Longdo]
Peitsche {f} | Peitschen {pl}whip | whips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
ぞろっぺい[, zoroppei] (adj-na) slovenly [Add to Longdo]
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation [Add to Longdo]
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting [Add to Longdo]
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting [Add to Longdo]
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War [Add to Longdo]
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system) [Add to Longdo]
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
エナメルペイント[, enamerupeinto] (n) enamel paint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
ペイジャー[ぺいじゃー, peija-] pager [Add to Longdo]
ペイジング[ぺいじんぐ, peijingu] paging [Add to Longdo]
ペイパーユーズ[ぺいぱーゆーず, peipa-yu-zu] pay-per-use [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program [Add to Longdo]
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program [Add to Longdo]
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Pei
      n 1: United States architect (born in China in 1917) [syn:
           {Pei}, {I. M. Pei}, {Ieoh Ming Pei}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top