Search result for

pavia

(54 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pavia-, *pavia*
Possible hiragana form: ぱう゛ぃあ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pavia มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pavia*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You stupid baboon!Du blöder Pavian! The Wanderers (1979)
It just never occurred to baboons that they could shorten that time to five minutes if they used a stick.Pavianen erkennen nicht, dass sie mit dem Stock 5 Minuten weniger brauchen. Altered States (1980)
Originally, man was just another savanna-living primate like the baboon.Ursprünglich war der Mensch ein wilder Primat wie der Pavian. Altered States (1980)
Anyway, don't let anybody tell you baboons aren't occasionally carnivorous.Lass dir nicht weismachen, dass Paviane zufällig Fleischfresser sind. Altered States (1980)
A pair of baboons killed a Thomson's gazelle and ate it.Einige Paviane töteten eine Thomonsgazelle und fraßen sie. Altered States (1980)
There was even a rudimentary communication between the two baboons.Es gab sogar rudimentäre Kommunikation zwischen den 2 Pavianen. Altered States (1980)
I don't suppose you recorded any of those baboon sounds?Hast du ein paar Pavian-Geräusche aufgenommen? Altered States (1980)
Which of these has the baboon vocalizations on them?Auf welcher hiervon sind die Pavian-Stimmen? Altered States (1980)
My hunch is they're like the baboon vocalizations on your tapes.Ich denke, dass es den Pavian-Geräuschen ähnelt. Altered States (1980)
He called me a baboon. Thinks I'm his wife.Er nannte mich Pavian. Caddyshack (1980)
I wouldn't take out your daughter if she had ten tits.Deine Tochter hat einen Kopf wie ein Pavianarsch. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Ooo-ooo!Du Pavianarsch! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
I've seen better arms on a baboon.Paviane haben bessere Arme als du. Popeye (1980)
So don't be tellin' me what my goddamn job is, or I'll whip your butt so bad it'll look like the stripes on a barber pole.Sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe, sonst versohl ich Ihnen so den Hintern, dass Sie aussehen wie ein Pavian. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
I'm not being unfair when I say blacks think like baboons.Der Schwarze ist nicht bösartig, aber er denkt wie ein Pavian. L'Africain (1983)
"From a baboon that wandered wild in Eden," or words to that effect."Von einem wilden Pavian im Paradies" oder so was in der Art. The Dresser (1983)
African baboon.Afrikanischer Pavian. Red Dawn (1984)
But if he's posted to that Yankee fort... and that baboon Lincoln's elected, there's going to be a war... and the Yankees in the harbor will be the first ones to die.Oder irgendeinen anderen Yankee. Aber wenn er in diesem Yankee-Fort stationiert ist, und dieser Pavian Lincoln gewählt ist, gibt's Krieg. Episode #1.5 (1985)
"He's living up country," he says "in a tree with a baboon.""Er lebt auf dem Land", sagt er, "auf einem Baum mit einem Pavian. " Out of Africa (1985)
Here, you hope there's enough leopard to keep down the baboon.Hier hofft man, dass die Leoparden die Paviane in Schach halten können. Out of Africa (1985)
He move like a baboon with two club feet.Er bewegt sich wie ein Pavian mit Klumpfüßen. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
I think it turned the baboon inside out.Der Pavian wurde von innen nach außen gestülpt. The Fly (1986)
- Baboon.- Ein Pavian. The Fly (1986)
Send the baboon out for tests, see if he's okay.- Schauen, wie es dem Pavian geht. The Fly (1986)
Without testing the baboon?Ohne den Pavian zu untersuchen? The Fly (1986)
Come on down, you little baboon.- Komm runter, du kleiner Pavian! Pirates (1986)
I pace when i'm bored.- Ein Ameisenbär. - Ein Pavian. Take a Look at Me Now (1987)
Looks like a baboon in a closet at midnight.Sieht wie ein Pavian in einem Schrank um Mitternacht aus. No Way Out (1987)
These people are a bunch of screaming squirrels.Die Leute kommen mir hier vor, wie 'n Rudel Paviane. Someone to Watch Over Me (1987)
Say "hello", dummy."Ein Junge kaufte einen Pavian." I'm Your Puppet (1988)
Let's see if you can defend yourself, you sweat from a baboon's balls.Mal sehen, ob du dich verteidigen kannst, du Pavian. Coming to America (1988)
- You used baboon?- Paviane? The Serpent and the Rainbow (1988)
You gold-teeth, gold-chain-wearing, fried-chicken and biscuit-eating monkey, ape, baboon, big-thigh, fast-running, high-jumping, spear-chucking, 360-degree basketball-dunking, tizzun, spade, mulignan.Du Goldzahn-, Goldketten- tragender, Brathühnchen und Kekse-essender Affe, Pavian, großschenkliger, schnell laufender, hoch springender, Speer werfender, 360-Grad Basketball-schmetternder Do the Right Thing (1989)
Xixo thought he saw his children's footprints but it was only a baboon that had walked past.Xixo dachte, er sähe die Abdrück e seiner Kinder... aber es war nur ein Pavian v orbeigelaufen. The Gods Must Be Crazy II (1989)
But Travis Bickle moves in with a semiautomatic weapon and it's okay?Aber wenn dieser Vollpavian mit einer Waffe rumrennt ist das ok? Look Who's Talking Too (1990)
Do you realize that because of you this city is overrun by baboons?Ist Ihnen klar, dass wegen Ihnen die Stadt von Pavianen überrannt wird? The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
Little baboons.Die kleinen Paviane. Adventures in Fine Dining (1991)
Possibly from the big baboon.Wahrscheinlich vom großen Pavian. Adventures in Fine Dining (1991)
Even baboons know their own babies.Sogar Paviane kennen ihre Babys. Nicky and/or Alexander (1991)
Even baboons can tell their kids apart.Sogar Paviane können ihre Kinder unterscheiden. Nicky and/or Alexander (1991)
- My baboon heart.- Das Pavian-Herz. I Love Lisa (1993)
Shut up, you ugly black baboon.Schnauze, du hässlicher Pavian. Crooklyn (1994)
What are you doing, son?- Die Paviane führen sich affig auf. - Was machst du, mein Junge? The Lion King (1994)
Now that rings a bell-- with red hair. - And hands like a baboon.Mit rotem Haar und Händen wie ein Pavian. The City of Lost Children (1995)
If I toss this car and I find any drugs, I got 12 baboons in a cage, who are gonna be callin' you boys Mary all night long.Wenn ich das Auto filze und Drogen finde, ich habe 12 Paviane im Käfig, die euch Jungs die ganze Nacht zur Minna machen. Clockers (1995)
I had you as a baboon.- Ich gab Sie als Pavian ein. Nine Months (1995)
Ere I would say I would drown myself for the love of a guinea hen I'd change my humanity with a baboon.Bevor ich mich einem Hühnchen zuliebe ersäufe, tausche ich - meine Menschheit mit einem Pavian. Othello (1995)
Lions hate the sound of a baboon.Löwen hassen das Kreischen eines Pavians. The Ghost and the Darkness (1996)
Well, Jill, from what you tell me of your family, I'm reminded of the behavior of baboons.- Was du über deine Familie erzählst, erinnert mich an das Verhalten von Pavianen. Fear of Flying (1996)
The studies showed that the offspring of baboons pick up their parents' fears, whether those fears are justified or not.Studien haben gezeigt, dass die Nachkommen von Pavianen die Ängste ihrer Eltern annehmen, seien sie gerechtfertigt oder nicht. Fear of Flying (1996)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAVIA    P EY1 V IY0 AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pavian {m} [zool.] | Paviane {pl}baboon | baboons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top