ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purvey

P ER0 V EY1   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purvey-, *purvey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purvey[VT] จัดให้มี, Syn. serve, supply
purveyance[N] การจัดให้มี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purvey(เพอเว') vt. จัดให้มี,จัดหา,จัดซื้อ,จัดส่ง,ป้อนเหยื่อ. vi. จัดส่งอาหาร, Syn. provide
purveyance(เพอเว'เอินซฺ) n. การจัดให้มี,การจัดให้มีอาหาร,สัมภาระ,อาหาร
purveyor(เพอเว'เออะ) n. ผู้จัดให้มี,ผู้จัดส่ง,ผู้ส่งอาหาร,ผู้จัดหาสัมภาระ,ผู้ป้อนเหยื่อ,ผู้หาผู้หญิงมาให้

English-Thai: Nontri Dictionary
purvey(vt) ป้อนเหยื่อ,จัดซื้อ,จัดส่ง
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
purveyor(n) ผู้จัดหา,กองเสบียง,คนส่งอาหาร,ผู้ป้อนเหยื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Signor Belvedere is the largest purveyor of ice in New York City.อย่าลืมนำคุณผู้หญิง เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะครับ Golden Door (2006)
Purveyor of the finest in all of the republic! Prove yourselves, in the hard days to follow.ผู้จัดหาที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐ พิสูจน์ตัวเองในวันที่ยากลำบาก Mark of the Brotherhood (2010)
Because I'm a well-known aficionado and purveyor of Fiestaware.เพราะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ ที่เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นผู้จัดหา เครื่องเคลือบแก้ว The Beginning in the End (2010)
I'm a purveyor of beauty and discretion - both equally important.ข้าเป็นผู้จัดหา เรื่องความงามและความลับ\i0} ทั้งคู่สำคัญเท่ากัน The Wolf and the Lion (2011)
Auggie, I want you to put together a team to sift through Zavier's restaurant-- his employees, his purveyors, his customers, and investors.อ๊อคกี้ ฉันต้องการให้คุณจัดทีม กรองผู้ต้องสงสัยในร้านซาเวียร์ ลูกจ้าง,คนส่งวัตถุดิบ,ลูกค้า และหุ้นส่วน The Wake-Up Bomb (2011)
Purveyors of recreational... curiosities, shall we say.วิทยากรแนะนำที่พักผ่อน นั้นแหละ Power (2013)
Jai, what health-conscious fast food purveyor did you originally solicit to buy these chicken wings you've so lovingly reheated in a minor suicidal gesture?เจ ร้านฟาสต์ฟู้ดเพื่อสุขภาพร้านไหน ที่ยั่วให้คุณซี้อปีกไก่พวกนี้มาอุ่นกิน จะได้ฆ่าตัวเองทีละนิด Split (2016)
I was only a purveyor of information.ข้าก็แค่คนให้ข่าวสาร Eastwatch (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURVEY    P ER0 V EY1
PURVEYOR    P ER0 V EY1 ER0
PURVEYORS    P ER0 V EY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purvey    (v) pˈəvˈɛɪ (p @1 v ei1)
purveys    (v) pˈəvˈɛɪz (p @1 v ei1 z)
purveyed    (v) pˈəvˈɛɪd (p @1 v ei1 d)
purveyor    (n) pˈəvˈɛɪər (p @1 v ei1 @ r)
purveying    (v) pˈəvˈɛɪɪŋ (p @1 v ei1 i ng)
purveyors    (n) pˈəvˈɛɪəz (p @1 v ei1 @ z)
purveyance    (n) pˈəvˈɛɪəns (p @1 v ei1 @ n s)
purveyances    (n) pˈəvˈɛɪənsɪz (p @1 v ei1 @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御用商人;ご用商人[ごようしょうにん, goyoushounin] (n) a purveyor to the government [Add to Longdo]
御用達;ご用達[ごようたし;ごようたつ;ごようだつ;ごようだち, goyoutashi ; goyoutatsu ; goyoudatsu ; goyoudachi] (n) purveyor to the government; purveyor to the Imperial Household [Add to Longdo]
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purvey \Pur*vey"\, v. t. [imp. & p. p. {Purveyed}; p. pr. & vb.
   n. {Purveying}.] [OE. purveien, porveien, OF. porveeir,
   porveoir, F. pourvoir, fr. L. providere. See {Provide}, and
   cf. {Purview}.]
   1. To furnish or provide, as with a convenience, provisions,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
       Give no odds to your foes, but do purvey
       Yourself of sword before that bloody day. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To procure; to get.
    [1913 Webster]
 
       I mean to purvey me a wife after the fashion of the
       children of Benjamin.         --Sir W. Scot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purvey \Pur*vey"\, v. i.
   1. To purchase provisions; to provide; to make provision.
    --Chaucer. Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To pander; -- with to. " Their turpitude purveys to their
    malice." [R.] --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purvey
   v 1: supply with provisions [syn: {provision}, {purvey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top