Search result for

proven

(41 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proven-, *proven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proven[ADJ] ที่ทดสอบก่อน, Syn. approved, undoubted
provender[N] อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์, Syn. hay, eatables
provender[N] อาหาร, Syn. food
provenience[N] แหล่งกำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provender(พรอฟ'เวินเดอะ) n. อาหารแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยง,หญ้าแห้ง,อาหาร, Syn. food

English-Thai: Nontri Dictionary
provender(n) อาหารแห้งสำหรับสัตว์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
provenance (n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So that i'll think you've proven your theory?ดังนั้นฉันคิดว่าคุณตรวจทฤษฎีคุณแล้ว Not Cancer (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
He has proven what is truly in his heart.เขาได้พิสูจน์สิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
The blocking of neurotransmitters by certain toxins has been proven to cause hallucinations, asphyxiation and paralysis.การกีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท โดยสารพิษชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาพหลอน ขาดอากาศหายใจและเป็นอัมพาต The Happening (2008)
It's scientifically proven.พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะ The Happening (2008)
It's been proven to naturally alleviate pain.มันช่วยลดความเจ็บปวดตามธรรมชาติ Pathology (2008)
You've proven one thing.เธอได้พิสูจน์มาหนึ่งอย่าง Boxed In (2008)
My brother has proven that point time and time again.พี่ฉันแสดงให้ฉันเห็นหลายต่อหลายครั้ง Chapter Ten '1961' (2009)
Patty,we still haven't proven that unr killed purcell's wife.แพตตี้,เรายังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่า UNR ฆ่าภรรยาของเพอร์เซล Hey! Mr. Pibb! (2009)
Will? Why are you answering lt Provenza's phone?วิลล์เหรอ ทำไมคุณมารับสายที่โต๊ะหมวดโพรเวนซ่าล่ะ Double Blind (2009)
Okay, so you're calling lt Provenza to find out whether or not I RSVP to your wedding?คุณโทรหาหมวดโพรเวนซ่าเพื่อดูว่า ผมตอบรับคำเชิญไปงานแต่งคุณสินะ Double Blind (2009)
Have lieutenant provenza contact me after you've served the search warrant.ให้หมวดโพรเวนซ่าโทรหาฉัน หลังจากที่คุณได้หมายค้นแล้ว Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provenBattle's never proven peace.
provenHe hasn't been proven guilty yet.
provenYou can rely on his proven ability.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born   FR: provenir ; naître
แหล่งที่มา[n. exp.] (laengthīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base   FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; originate   FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVEN    P R UW1 V AH0 N
PROVENCE    P R OW1 V AH0 N S
PROVENZA    P R OW2 V EH1 N Z AH0
PROVENCIO    P R OW2 V EH1 N S IY0 OW0
PROVENTUS    P R OW2 V EH1 N T AH0 S
PROVENANCE    P R AA1 V AH0 N AH0 N S
PROVENCHER    P R AA1 V AH0 N CH ER0
PROVENZANO    P R OW2 V EH0 N Z AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proven    (v) (p r uu1 v n)
provender    (n) (p r o1 v i n d @ r)
provenance    (n) (p r o1 v @ n @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Provencegrasmücke {f} [ornith.]Dartford Warbler (Sylvia undata) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普罗旺斯[Pǔ luó wàng sī, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˋ ㄙ, / ] Provence (south of France) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proven \Prov"en\, p. p. or a.
   Proved. "Accusations firmly proven in his mind." --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      Of this which was the principal charge, and was
      generally believed to beproven, he was acquitted.
                          --Jowett
                          (Thucyd. ).
   [1913 Webster]
 
   {Not proven} (Scots Law), a verdict of a jury that the guilt
    of the accused is not made out, though not disproved.
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proven
   adj 1: established beyond doubt; "a proven liar"; "a Soviet
       leader of proven shrewdness" [syn: {proved}, {proven}]
       [ant: {unproved}, {unproven}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top