Search result for

promised

(40 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promised-, *promised*, promis, promise
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promised land (n) ดินแดนแห่งความหวัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bar. But you promised to seduce vanessaแต่คุณสัญญาแล้วหนิว่าจะทำลายเวเนสซ่า Chuck in Real Life (2008)
Have to go through with what you promised.ทำตามที่พูดเอาไว้ Chuck in Real Life (2008)
No, eleanor promised that I could be in the meetingsไม่ เอลานอร์สัญญาว่าจะให้ฉันเข้าร่วมประชุม Pret-a-Poor-J (2008)
I did everything that I promised when I took my wedding vows, and how does she reward me?ผมรักและห่วงใยเธอ เจมส์ ผมซื่อสัตย์ต่อเธอ. Committed (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
- You promised me you were done. - It's got nothing to do with you, Donna.- คุณได้ให้สัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะเลิก ผมไม่เคยให้สัญญาอะไรกับคุณ ดอนน่า Pilot (2008)
Your agent also promised me Yoda would get a fair fight.เจ้าก็เคยรับรองว่าจะสู้กันอย่างยุติธรรมกับโยดา Ambush (2008)
As I promised. But...อย่างที่ข้าสัญญาไว้ แต่ Excalibur (2008)
Papa, you promised- I'm only kidding-ป่าป๋า สัญญากันแล้วนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Where is the fight you promised me, youngling?ไหนล่ะ ที่สัญญาไว้ ว่าจะสู้กับข้า เจ้าเด็กน้อย Duel of the Droids (2008)
The Separatist leader Nute Gunray has promised to support us with a very generous relief effort.ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้สัญญาว่าจะสนับสนุนเรา ด้วยความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอย่างเหลือเฟือ Bombad Jedi (2008)
Awaiting your arrival as promised.ตามที่ข้าคาด นางคงเฝ้ารอการมาของท่านอยู่ Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promisedBut Susan promised that she would call.
promisedCome to think of it, I promised to see him at five.
promisedDick promised to come back by three o'clock.
promisedHe carried out what he had promised.
promisedHe did what he promised to do for me.
promisedHe has promised never to be late again.
promisedHe made good what he had promised to do.
promisedHe promised me a position of the head.
promisedHe promised me that he won't tell anybody.
promisedHe promised me that he would be more careful in future.
promisedHe promised me that he would come at four.
promisedHe promised me to be here at six o'clock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกกระไดพลอยโจน[v. exp.] (tok kradai phløi jōn) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISED    P R AA1 M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promised    (v) (p r o1 m i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) [Add to Longdo]
正念[しょうねん, shounen] (n) (1) {Buddh} (See 八正道) right mindfulness; (2) true faith (in rebirth in the promised land) [Add to Longdo]
折衷尺[せっちゅうじゃく, secchuujaku] (n) (arch) compromised shaku (compromise between the Kyouhou shaku and the Matajirou shaku; approx. 30.3 cm) [Add to Longdo]
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]
約束の地[やくそくのち, yakusokunochi] (n) Promised Land [Add to Longdo]
約束の通り[やくそくのとおり, yakusokunotoori] (n) as promised; true to one's promise [Add to Longdo]
約束通り(P);約束どおり[やくそくどおり, yakusokudoori] (n,adv) as one promised; (P) [Add to Longdo]
約定済み[やくじょうずみ, yakujouzumi] (n) promised [Add to Longdo]
話が違う[はなしがちがう, hanashigachigau] (exp,v5u) that's not what you said (before); that's not what was promised [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 committed \committed\ adj.
   1. Bound or obligated, as under a pledge to a particular
    cause, action, or attitude. Opposite of {uncommitted}.
 
   Note: [Narrower terms: {bound up, involved, wrapped up};
      {dedicated, devoted}; {pledged, sworn}]
      [WordNet 1.5]
 
   2. Associated in an exclusive sexual relationship; also
    called {attached}. Opposite of {unattached}.
 
   Note: [Narrower terms: {affianced}, {bespoken}, {betrothed},
      {engaged}, {pledged}, {promised}(predicate); {married}]
      [Also See: {loving}.]
 
   Syn: attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Consigned involuntarily to custody, as in a prison or
    mental institution.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promise \Prom"ise\, v. t. [imp. & p. p. {Promised}; p. pr. & vb.
   n. {Promising}.]
   [1913 Webster]
   1. To engage to do, give, make, or to refrain from doing,
    giving, or making, or the like; to covenant; to engage;
    as, to promise a visit; to promise a cessation of
    hostilities; to promise the payment of money. "To promise
    aid." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford reason to expect; to cause hope or assurance of;
    as, the clouds promise rain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make declaration of or give assurance of, as some
    benefit to be conferred; to pledge or engage to bestow;
    as, the proprietors promised large tracts of land; the
    city promised a reward.
    [1913 Webster]
 
   {Promised land}. See {Land of promise}, under {Land}.
 
   {To promise one's self}.
    (a) To resolve; to determine; to vow.
    (b) To be assured; to have strong confidence.
      [1913 Webster]
 
         I dare promise myself you will attest the truth
         of all I have advanced.      --Rambler.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top