ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prolonged

P R AH0 L AO1 NG D   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolonged-, *prolonged*, prolong, prolonge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged pregnancyการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
-And it prolonged his life?แล้วก็เป็นการต่ออายุเขา? Ending Happy (2007)
In certain cases, it's prolonged a patient's life and resulted in remission.ผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษายาวนาน และอาการทุเลาลง Cancer Man (2008)
Whatever it is, he got a prolonged dose of it in very close contact.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร Page Turner (2008)
It's attributed to prolonged mutual exposure.มันคือความเหมือน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอยู่ร่วมกัน Memoriam (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Prolonged exposure will lead to faintness,ถ้ายิ่งนาน มันจะทำให้สิ้นสติได้ Safe and Sound (2008)
Wikus Van De Merwe was recently apprehended after prolonged sexual activity with aliens in District 9.วิกัส วานเดอเมอร์ เป็นอันตราย หลังจากได้ติดโรคจากเอเลี่ยน District 9 (2009)
My guess is that it was prolonged abuse of cocaine or methamphetamine.ฉันเดาว่า โคเคน หรือ ยาบ้าเป็นเหตุ Demonology (2009)
Prolonged repeated abuse Suffered at the hands Of a dominant maleโรคสองบุคลิก Conflicted (2009)
Prolonged sickness and pain for 72 hours.ยืดอายุคนไข้ ได้ตั้ง 72 ชั่วโมง Carriers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prolongedThe economist anticipated the prolonged depression.
prolongedThe prolonged drought did severe damage to crops.
prolongedThere followed an prolonged silence.
prolongedThe session will be prolonged again.
prolongedThe stock market is in a prolonged slump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียร[ADJ] long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLONGED    P R AH0 L AO1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolonged    (v) prˈəlˈɒŋd (p r @1 l o1 ng d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
疎音[そいん, soin] (n) prolonged silence [Add to Longdo]
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded [Add to Longdo]
長引く(P);長びく[ながびく, nagabiku] (v5k,vi) to be prolonged; to drag on; (P) [Add to Longdo]
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical) [Add to Longdo]
長期間[ちょうきかん, choukikan] (n,adj-no) extended period of time; prolonged; long-range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prolong \Pro*long"\, v. t. [imp. & p. p. {Prolonged}; p. pr. &
   vb. n. {Prolonging}.] [F. prolonger, L. prolongare; pro
   before, forth + longus long. See {Long}, a., and cf.
   {Prolongate}, {Purloin}. ]
   [1913 Webster]
   1. To extend in space or length; as, to prolong a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To lengthen in time; to extend the duration of; to draw
    out; to continue; as, to prolong one's days.
    [1913 Webster]
 
       Prolong awhile the traitor's life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy queen with talk prolonged the night.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To put off to a distant time; to postpone. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prolonged
   adj 1: relatively long in duration; tediously protracted; "a
       drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy
       visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter
       struggle"; "protracted negotiations" [syn: {drawn-out},
       {extended}, {lengthy}, {prolonged}, {protracted}]
   2: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated Don
     Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this year"; "the
     extended airport runways can accommodate larger planes"; "a
     prolonged black line across the page" [syn: {elongated},
     {extended}, {lengthened}, {prolonged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top