Search result for

procedures

(40 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procedures-, *procedures*, procedure
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps Cody is boring Rex with standard procedures and protocol.สงสัยโคดี้จำทำให้เร็กซ์เบื่อ ด้วยระเบียบปฎิบัติมาตรฐานน่ะสิิ Rookies (2008)
We need to work on our own boring procedures and figure out a strategy to find Grievous.เราต้องทำตามขั้นตอนน่าเบื่อนี่ และหามาตรการจับตัวกรีวัส Rookies (2008)
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Second, that steps be taken to investigate a change in the prevailing laws and procedures by which a citizen of this city can be subjected to incarceration in the county's mental facilities;ประการที่สอง, ในขั้นตอนการสอบสวน in the prevaiIing Iaws and procedures by which a citizen of this city can be subjected to incarceration Changeling (2008)
So, Linda, what we're talking about here is four different procedures.เอาล่ะลินดา ที่เรากำลังคุยกันคือการผ่าตัด 4 อย่าง Burn After Reading (2008)
You know, I'm trying to reinvent myself, and these procedures, which are so incredibly not cheap...ฉันจะทำผ่าตัดเสริมสวยใหม่ แต่ค่าผ่าตัดมันไม่ถูกเลย Burn After Reading (2008)
There were several procedures.มีหลายขั้นตอนครับทุกอย่างรวมกันก็... Burn After Reading (2008)
Every chattering nonentity in Washington is out there with their standard operating procedures saying, "How was this done?ทุกคนที่พูดถึงหลักการอันไร้ตัวตน ในวอชิงตัน ข้างนอกนั้น ด้วยหลักการ การกระทำ พูด อย่างนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
By the time the FBI wades through their procedures and red tape, it's going to be too late.ถึงตอนนั้นเอฟบีไอคงทำตามขั้นตอนของเขา และมันคงจะสายเกินไป Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
In the meantime, please me by not qualified procedures leading, right?ระหว่างนี้ ปล่อยให้ผมทำตามขบวนการคัดเลือก เผื่อว่าน่ะ ตกลงไหม? Drag Me to Hell (2009)
I want you to teach me the right procedures.คุณต้องการอะไร ผมมาให้คุณสอนให้เสร็จ\\ เรื่องขั้นตอนกู้เงิน Drag Me to Hell (2009)
initiate security procedures.เริ่มขั้นตอนระบบรักษาความปลอดภัย 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceduresI hear that you can burn CDs with WindowsXP, could you tell me a website that explains the procedures involved?
proceduresIn an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.
proceduresIt is not evident whether the police followed the usual search procedures.
proceduresThe errors apparent in his results are due more to carelessness than faulty procedures.
proceduresVISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.
proceduresWe carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures.
proceduresWe used the following procedures in this experiment.
proceduresWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.
proceduresYou may injure yourself if you don't follow safety procedures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system   FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[n. exp.] (kotmāi withī phijāranā khwām phaeng) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures   FR: code de procédure civile [f]
สภาจาร[n.] (saphājān) EN: rules of meeting ; meeting rules ; procedures of meeting   
ตามขั้นตอน[X] (tām khan tøn) EN: following the procedures ; step by step ; in regular stages   FR: selon les procédures ; étape par étape

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEDURES    P R AH0 S IY1 JH ER0 Z
PROCEDURES    P R OW0 S IY1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procedures    (n) (p r @1 s ii1 jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, ] procedures; sequence; order, #1,687 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
運用方法[うんようほうほう, unyouhouhou] (n) how to operate; operation procedures [Add to Longdo]
応急処置[おうきゅうしょち, oukyuushochi] (n,adj-no) (1) emergency measure; emergency procedures; first-aid treatment; (2) temporary repairs; stop-gap treatment [Add to Longdo]
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P) [Add to Longdo]
行政手続法[ぎょうせいてつづきほう, gyouseitetsudukihou] (n) Administrative Procedures Act (1993) [Add to Longdo]
婚姻手続;婚姻手続き[こんいんてつづき, kon'intetsuduki] (n) marriage procedures; procedure of marriage [Add to Longdo]
支払い手続き;支払手続き[しはらいてつづき, shiharaitetsuduki] (n) payment arrangements or procedures [Add to Longdo]
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] (n) {comp} test coordination procedures [Add to Longdo]
手作業[てさぎょう, tesagyou] (n) manual labor; manual labour; manual procedures [Add to Longdo]
税関手続;税関手続き[ぜいかんてつづき, zeikantetsuduki] (n) customs procedures (at the airport, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top