ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probed

P R OW1 B D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probed-, *probed*, prob, probe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pack has probed the Eastern Coven's perimeter for weaknesses... and there are none.แพ็คของฉันได้หยั่งปริมณฑล ภาคตะวันออกแม่มดสำหรับจุดอ่อน และมีผู้ใด Underworld: Blood Wars (2016)
Now, at 60, decades after the fertile periods of the greatest physicists, plagued by memory loss and melancholy, he fearlessly probed deeper into the mysterious invisible forces.ตอนนี้ที่ 60, ทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เกิดจากการสูญเสียความ ทรงจำและความเศร้าโศก The Electric Boy (2014)
I bet you, if you probed hard enough, you'd find out that we're on the same team on a lot of these issues.พนันได้เลย ถ้านายทำการบ้านมาดีพอ คุณจะพบว่า เราต่างฝ่าปัญหามากมายมาด้วยกัน\ จนเรียกว่า อยู่ทีมเดียวกัน Gone, Gone, Gone (2012)
After Rutherford, physicists probed further into the atom.หลังจากที่รัทเธอร์นักฟิสิกส์ การตรวจสอบต่อไปในอะตอม พวกเขาพบว่ามันถูก สร้างขึ้นจากสามส่วน What Are We Really Made Of? (2010)
CSI has probed the crime scene.CSI มาสอบสวนอาชญากรรมคดีนี้ Confession of Pain (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBED    P R OW1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probed    (v) prˈoubd (p r ou1 b d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probedruck {m}proof copy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probe \Probe\, v. t. [imp. & p. p. {Probed}; p. pr. & vb. n.
   {Probing}.] [L. probare to try, examine. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. To examine, as a wound, an ulcer, or some cavity of the
    body, with a probe.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: to search to the bottom; to scrutinize or examine
    thoroughly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The growing disposition to probe the legality of all
       acts, of the crown.          --Hallam.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top