Search result for

prisoner

(82 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prisoner-, *prisoner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prisoner[N] นักโทษ, See also: ผู้ต้องหา, ผู้ต้องขัง, Syn. captive, convict
prisoner of war[N] เชลยศึก, Syn. captive, POW

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict

English-Thai: Nontri Dictionary
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prisonerนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner of warเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisoner of warเชลยศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner, political; political prisonerนักโทษการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prisonersนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisoners and prisonsนักโทษและทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Prisoners familiesครอบครัวนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisoners of warเชลยศึก [TU Subject Heading]
Prisoners with disabilitiesนักโทษพิการ [TU Subject Heading]
Prisoners, Foreignนักโทษชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do we take prisoners?เราจับเชลยกันรึเปล่า? Rookies (2008)
Keep moving, prisoner.เดินต่อไป นักโทษ Bombad Jedi (2008)
Wait, there's no prisoner in here.เดี๋ยว นักโทษก็ไม่ได้อยู่ในนี้ด้วย Bombad Jedi (2008)
She's a prisoner of war. We were promised.นางเป็นเชลยสงคราม เราตกลงกันแล้วนี่ Bombad Jedi (2008)
- We await your prisoner's arrival- เรากำลังรอการมาถึงของนักโทษอยู่ Cloak of Darkness (2008)
Fall back to the detention level We have to protect the prisonerถอยกลับไปที่ชั้นคุมขัง เราต้องคุ้มกันนักโทษ Cloak of Darkness (2008)
Remove that prisoner's tongue!นำนักโทษผู้นี้ไปตัดลิ้น Portrait of a Beauty (2008)
Move it prisoner, we're losing daylight.ออกเดินทางได้แล้ว เจ้านักโทษ \ พระอาทิตย์จะตกดินแล้ว Bolt (2008)
Alright, let's go get the prisoner back.เอาละ เรารีบไปตามเอาตัวนักโทษของเรากลับมาดีกว่านะ Bolt (2008)
One thousand guards and one prisoner.เวรยามเป็นพัน แต่นักโทษคนเดียว Kung Fu Panda (2008)
Yes, except that prisoner is Tai Lung.ใช่ แต่ว่า นักโทษนั้น คือ ไต้หลง Kung Fu Panda (2008)
Prisoner, step backนักโทษ ถอยไป Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prisonerAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
prisonerEverybody showed sympathy toward the prisoner.
prisonerFive prisoners were recaptured, but three others are still at large.
prisonerHe ordered them to release the prisoners.
prisonerIn the absence of firm evidence the prisoner was set free.
prisonerIn the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.
prisonerJoe was believed to have shot the prisoner.
prisonerPolitical prisoners are on a hunger strike for better conditions.
prisonerPronounce sentence on the prisoner.
prisonerTen prisoners broke out of jail.
prisonerThe escaped prisoner is still at large.
prisonerThe general ordered the massacre of all war prisoners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชลยศึก[N] prisoner of war, Syn. เชลยสงคราม, Example: สถานที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: ผู้ที่ถูกคู่สงครามจับตัวได้
เชลย[N] captive, See also: prisoner, Syn. นักโทษ, ตัวประกัน, เหยื่อ, Example: เขาปฏิบัติกับเชลยของเขาอย่างไม่ปรานี, Thai definition: ผู้ที่ถูกข้าศึกจับตัวได้, Notes: (เขมร)
คนต้องขัง[N] prisoner, Syn. คนคุก, นักโทษ, ผู้ต้องขัง, Example: เขาต้องกลายเป็นคนต้องขังทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำความผิด, Count unit: คน
นักโทษ[N] prisoner, See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird, Syn. คนโทษ, ผู้ต้องขัง, คนคุก, Example: บัญชาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner   FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[n. exp.] (chaloēi seuk) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
เชลยสงคราม[n. exp.] (chaloēi songkhrām) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m]
คนคุก[n. exp.] (khon khuk) EN: prisoner   FR: détenu [m] ; détenue [f]
คนต้องขัง[n.] (khontongkhang) EN: prisoner   
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRISONER    P R IH1 Z AH0 N ER0
PRISONER    P R IH1 Z N ER0
PRISONERS    P R IH1 Z AH0 N ER0 Z
PRISONERS    P R IH1 Z N ER0 Z
PRISONER'S    P R IH1 Z AH0 N ER0 Z
PRISONER'S    P R IH1 Z N ER0 Z
PRISONERS'    P R IH1 Z AH0 N ER0 Z
PRISONERS'    P R IH1 Z N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prisoner    (n) (p r i1 z n @ r)
prisoners    (n) (p r i1 z n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefangenentransport {m}prisoner transport [Add to Longdo]
Häftling {m} | Häftlinge {pl}prisoner | prisoners [Add to Longdo]
Kriegsgefangene {m,f}; Kriegsgefangenerprisoner of war [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support [Add to Longdo]
既決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner [Add to Longdo]
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar [Add to Longdo]
刑徒[けいと, keito] (n) condemned person; prisoner [Add to Longdo]
腰縄[こしなわ, koshinawa] (n) leash; rope tied round prisoner's waists [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
在監者[ざいかんしゃ, zaikansha] (n) prisoner; inmate [Add to Longdo]
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners) [Add to Longdo]
受刑者[じゅけいしゃ, jukeisha] (n) prisoner; convict [Add to Longdo]
囚人(P);召人[しゅうじん(囚人)(P);めしゅうど;めしうど, shuujin ( shuujin )(P); meshuudo ; meshiudo] (n) prisoner; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
系囚[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] prisoner [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] prisoner of war [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] prisoner [Add to Longdo]
囚徒[qiú tú, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨˊ, ] prisoner [Add to Longdo]
战俘[zhàn fú, ㄓㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] prisoner of war [Add to Longdo]
良心犯[liáng xīn fàn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ ㄈㄢˋ, ] prisoner of conscience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prisoner \Pris"on*er\, n. [F. prisonnier.]
   1. One who is confined in a prison. --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. A person under arrest, or in custody, whether in prison or
    not; a person held in involuntary restraint; a captive;
    as, a prisoner at the bar of a court. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
       Prisoner of Hope thou art, -- look up and sing.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {Prisoner's base}. See {Base}, n., 24.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prisoner
   n 1: a person who is confined; especially a prisoner of war
      [syn: {prisoner}, {captive}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 p
 
 1. (kıs.) pawn, phosphorus, pressure, prisoner.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top