ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

princely

P R IH1 N S L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -princely-, *princely*, prince
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
princely[ADV] แบบเจ้าชาย, See also: อย่างกษัตริย์, Syn. august, sovereign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
princely(พรินซฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเจ้าชาย,ฟุ่ม-เฟือย,หรูหรา., See also: princeliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Hindu India a Muslim India and an India of princely states.อินเดียฮินดู อินเดียมุสลิม และอินเดียในรัฐอื่นๆ Gandhi (1982)
Princely Rule Book, Section 12:หนังสือกฎของเจ้าชาย บทที่ 12 "ในวันเกิดปีที่ 21... Happily N'Ever After (2006)
Why, when he has such a princely face, does he take that tone?และก็ให้กับลูกค้าทั้งหมด Ouran High School Host Club (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาดเล็ก[n.] (mahātlek) EN: royal page ; officer of a royal or princely household ; page   FR: page [m] (anc.)
อย่างเจ้า[n. exp.] (yāng jao) EN: as a prince ; in princely fashion   FR: comme un prince ; à la manière d'un prince

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCELY P R IH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
princely (j) prˈɪnsliː (p r i1 n s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王家[wáng jiā, ㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] princely, #19,152 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Princely \Prince"ly\, a.
   1. Of or relating to a prince; regal; royal; of highest rank
    or authority; as, princely birth, character, fortune, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitable for, or becoming to, a prince; grand; august;
    munificent; magnificent; as, princely virtues; a princely
    fortune. "Most princely gifts." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Princely \Prince"ly\, adv.
   In a princely manner.
   [1913 Webster]
 
      My appetite was not princely got.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 princely
   adj 1: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded
       dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand},
       {luxurious}, {opulent}, {princely}, {sumptuous}]
   2: having the rank of or befitting a prince; "a princely
     bearing"; "princely manner"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top