Search result for

preferenced

(133 entries)
(5.4078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preferenced-, *preferenced*, preferenc, preference
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา preferenced มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *preferenced*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preference[N] ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite
account for preferences[IDM] สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice

English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preference shareหุ้นบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redeemable preference shareหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of a preferenceการสละบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share, preferenceหุ้นบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
migration preference indexดัชนีบุริมนิยมการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
digit preferenceตัวเลขบุริมนิยม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
index of age preferenceดัชนีบุริมนิยมอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
voidable preferenceการเลือกชำระหนี้ที่เป็นโมฆียะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General system of preferenceระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Consumers' preferencesการเลือกของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Food preferencesการเลือกอาหาร [TU Subject Heading]
Tariff preferencesสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [TU Subject Heading]
Migration Preference Index ดัชนีความพอใจการย้ายถิ่น
เอาจำนวนผู้ย้ายถิ่นจากพื้นที่ ก ไปยังพื้นที่ ข เป็นตัวตั้ง หารด้วย อัตราส่วนของจำนวน ผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดต่อกำลังสองของประชากรทั้งประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Generalized System of Preferenced (GSP) ระบบศิทธิประโยชน์ทั่วไปทางภาษีศุลกากร
แนวคิดที่เกิดจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย การค้าและการพัฒนา (ดู UNCTAD) ครั้งที่ 2 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่มีมติให้มีโครงการให้มีสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่สินค้าออกที่สำคัญของ ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา และเร่งรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นโดยประเทศพัฒนาแล้ว จะลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับสินค้าออกที่สำคัญบางชนิดของประเทศ กำลังพัฒนาจำนวนหนึ่ง หลักการนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้กับประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศโดยทั่วไป มิได้กำหนดเฉพาะเจาะจงเพียงบางประเทศดังที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ [สิ่งแวดล้อม]
Generalized System of Preferencesระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป " มีที่มาจากการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาขององค์การ สหประชาชาติ (UNCTAD) เมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายใต้ระบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถส่ง สินค้าไปขายแข่งขันในประเทศพัฒนา โดยการยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีขาเข้าให้แก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับ สิทธิพิเศษ โดยไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ " [การทูต]
Global System of Trade Preferences among Developing Countriesระบบสากลว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าในระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน [การทูต]
Food Preferencesอาหาร,การเลือกบริโภค,อาหาร,การเลือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ส่วนตัวฉันก็โอนเอียงไปทางโน้น แล้วก็จะทำให้สำเร็จไปทุกครั้ง Prison Break: The Final Break (2009)
DID HE HAVE ANY OTHER STRANGE PREFERENCES IN BED?เขาเคยมีพฤติกรรมบนเตียงแปลกๆบ้างไหม? Zoe's Reprise (2009)
That's not necessarily true. In male rape, sexual preferenceน้อยกว่าเรื่องพลังและการมีอำนาจควบคุม ที่คนร้ายรู้สึกจากการได้กระทำมัน Conflicted (2009)
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ A Shade of Gray (2009)
Danny's far more age appropriate for Rollins' preference.อายุของแดนนี่ตรงกับความชอบของโรลินส์มากกว่า A Shade of Gray (2009)
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ของโปรดผมคือ ขนมเช็คน่า 2 แท่ง และนิตยสารไทมส์ Free (2009)
In fact, it would be my preferenceที่จริง ผมเตรียมไว้แล้ว Jacksonville (2010)
The preference was too varied.รูปแบบเหยื่อหลากหลายเกินไป The Fight (2010)
Well, the victims are two males, one female, so no gender preference.ก็, เหยื่อเป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย งั้นก็ไม่มีการแบ่งเพศ Rite of Passage (2010)
I have a preference, but I'm gonna leave it up to you.ผมมีตัวเลือที่ชอบ แต่ผมจะปล่อยให้คุณเลือก Ilsa Pucci (2010)
Uh, item eight under "sleep preferences."อู้วว ข้อที่8 อยู่ใต้การตั้งแต่การนอนหลับ Practically Perfect (2010)
I'm buying all my girls steaks. You got a preference?ฉันจะซื้อสเต๊กชิ้นใหญ่ให้สาวๆ เธอชอบมั้ย? Truly Content (2010)
Anybody have a preference?มีใครมีไอเดียมั้ย As You Were (2010)
Girls aren't his preference.เด็กผู้หญิงไม่ใช่แนวของเขา Into the Woods (2010)
You have a preference?You have a preference? All the Way (2010)
Isn't that just a difference in preference?มันเป็นความชอบส่วนตัวใช่มะ Episode #1.5 (2010)
In-flight snack preference.ต้องการขนม บนเที่ยวบิน Hop (2011)
I don't care about people's preferences.ฉันไม่สนว่าใครจะเบี่ยงเบนรึเปล่า Early 21st Century Romanticism (2011)
Any preference?แบบไหนดี? It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Uh, blended? Single malt? Any preference?อ่า จะชง ใส่มอลต์หรืออะไรไหมครับ? Out of the Chute (2011)
Does that go for all werewolves, or just a personal preference?มันเป็นของทั่วๆไปของมนุษย์หมาป่า หรือเป็นรสนิยมส่วนตัวนะ Code Breaker (2011)
Everyone write down their lab partner preferences from one to eight.ทุกคนเขียนเรียงลำดับคู่ทำแล็บที่ต้องการ จาก 1 ถึง 7 Competitive Ecology (2011)
He matched the age preference of the unsub.เขามีอายุตรงกับที่คนร้ายชอบ Epilogue (2011)
Or he could be a preferential offender and a situational child molester, meaning adult woman have always been his preference, but given the right circumstances he'd offend against a child.หรือเขาอาจเป็นคนร้าย ที่ชอบทำร้ายคนอื่น และทำร้ายเด็กเมื่อโอกาสเหมาะสม หมายความว่าหญิงวัยกลางคน เป็นสิ่งที่เขาชอบ แต่ถ้าสถานการ์เป็นใจ Hope (2011)
Monica's not a preference.เขาไม่ได้ชอบโมนิก้า Hope (2011)
And now we think that his preference evolved into an erotomanic obsession with Hope Kingston.และตอนนี้เราคิดว่า ความชอบนั้นพัฒนาขึ้น เป็นความหมกมุ่นทางเพศ ต่อโฮป คิงสตัน Hope (2011)
Oh, you've discovered your preference.โอ้ เธอเจอสิ่งที่เธอชอบแล้ว I Need Romance (2011)
- whatever your preference. - Well, I would use...แล้วแต่นายชอบ ฉันจะใช้... The Story of the 50 (2012)
He had unique sexual preferences.เขาหมกมุ่น อยู่กับตัณหาราคะจนเกินไป The Scent (2012)
And apparently he's not locked into an age preference.และเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ กำหนดอายุเหยื่อตายตัว Profiling 101 (2012)
Ladies, do you have any preference for the parts you want to play?คุณผู้หญิง คุณมีบทที่อยากเล่นมั๊ย ? The Role You Were Born to Play (2012)
It's your preference.นั่นคนรักของคุณ Season of the Hexenbiest (2012)
So, he has a preference for younger boys.เขาชอบเด็กผู้ชายมากกว่า The Apprenticeship (2012)
If Toby had anything to do with the girl's disappearance, then his victim preference is changing.ถ้าโทบี้เกี่ยวข้องกับการหายไปของเธอ งั๊นการเลือกเหยื่อเขาก็เปลี่ยนไป The Apprenticeship (2012)
And he's shown preference for an audience.และเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าชอบให้มีคนดู Pay It Forward (2013)
That would be my preference.มันคือสิ่งที่ผมต้องการเลยละ The Undertaking (2013)
And he seems to have a preference for blondes.และดูเหมือนเขาจะชอบผมบลอนด์เป็นพิเศษด้วย In the Blood (2013)
What is the point of-of different tastes, different... preferences if not to say that our brains work differently, that we think differently?อะไรคือประเด็น ของรสนิยมที่แตกต่างกัน ความชอบที่แตกต่างกัน ถ้าไม่ใช่ว่าสมองของเรา ทำงานแตกต่างกัน The Imitation Game (2014)
What's your preference?ความพึงพอใจของคุณคืออะไร Transformers: Age of Extinction (2014)
Everyone has a preference.ทุกคนก็มีที่ชอบมากกว่าทั้งนั้น Breaker of Chains (2014)
Peanut butter. Smooth, for preference.เนยถั่วไง อร่อยดี สำหรับคนที่ชอบอ่ะนะ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
And what this new platform will do will be to integrate user's data and preferences, and use that information, to enrich and tailor-make each unique user experience, in a way that is frankly, unprecedented.ของแอพเป็นแสนๆ แอพ ณ ตอนนี้ และสิ่งที่แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำ คือผสานข้อมูลผู้ใช้กับความชอบ Jason Bourne (2016)
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง Legally Blonde (2001)
Then the city council decides to give minority-owned companies preference in city contracts.จากนั้นเขตก็ตัดสิน ให้พวกบริษัทของพวกคนกลุ่มน้อย ได้เซ็นต์สัญญากับเขต Crash (2004)
Any color preference?ชอบสีไหนเป็นพิเศษมั้ย Pilot: Part 1 (2004)
Do you have a preference?ช่วยหน่อยนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Yes, Jeoha. I will prepare according to your preferences.พะยะคะ หม่อมฉันจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้พะยะคะ Princess Hours (2006)
I'm not discriminating, it's just a matter of preference.ฉันไม่ได้รังเกียจนะ แค่เป็นความชอบส่วนตัว Heavenly Forest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preferencHave you got any preference between beef and lamb?
preferencHe should be given preference over the others.
preferencI don't know your preference, so please help yourself.
preferencMusic preferences vary from person to person.
preferencMy decided preference is the fourth and the last of these alternatives.
preferencThese special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสนิยม[N] taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ความเอนเอียง[N] inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai definition: การคล้อยไปทาง
หุ้นบุริมสิทธิ[N] preference share, Example: ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ถือครองหุ้นบุริมสิทธิในประเทศไทย, Count unit: หุ้น, Thai definition: หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ, Notes: (กฎหมาย)
โอนเอียง[V] be biased, See also: be prejudiced, incline, lean toward(s), show a preference, Syn. เอนเอียง, โอนเอน, Example: สื่อมวลชนเริ่มโอนเอียงไปตามคำชี้แจงของรัฐบาลหุ่น, Thai definition: โน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง, ไม่เที่ยงตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit = burimasitthi) EN: preferential right ; prior right ; preference   
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference   
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference   
รสนิยม[n.] (rotniyom) EN: taste ; liking ; preference ; fondness   FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFERENCE    P R EH1 F ER0 AH0 N S
PREFERENCE    P R EH1 F R AH0 N S
PREFERENCED    P R EH1 F ER0 AH0 N S T
PREFERENCED    P R EH1 F R AH0 N S T
PREFERENCES    P R EH1 F ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preference    (n) (p r e1 f r @ n s)
preferences    (n) (p r e1 f r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bevorzugung {f}; Vorliebe {f}preference [Add to Longdo]
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.] [Add to Longdo]
Vorzug {m}; Vorliebe {f} | Vorzüge {pl}; Vorlieben {pl}preference | preferences [Add to Longdo]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock [Add to Longdo]
Das ist mir einerlei.I've no preference. [Add to Longdo]
In einigen Fällen sollte statt B lieber A benutzt werden.A should be used in preference to B in some cases. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
プリファレンス[, purifarensu] (n) preference [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference [Add to Longdo]
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P) [Add to Longdo]
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference [Add to Longdo]
好みにより[このみにより, konominiyori] (n) depending on one's preference [Add to Longdo]
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P) [Add to Longdo]
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling [Add to Longdo]
時間選好[じかんせんこう, jikansenkou] (n) time preference [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) [Add to Longdo]
性的嗜好[せいてきしこう, seitekishikou] (n) sexual preference; sexual predilection [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n,vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) {comp} options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) [Add to Longdo]
選好[せんこう, senkou] (n) preference [Add to Longdo]
方がまし(P);方が増し[ほうがまし, hougamashi] (exp) I would rather; I would as lief do; strong preference; (P) [Add to Longdo]
優先[ゆうせん, yuusen] (n,vs,adj-no) preference; priority; precedence; (P) [Add to Longdo]
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares [Add to Longdo]
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right [Add to Longdo]
嗜好[しこう, shikou] (n,vs) taste; liking; preference [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口味[kǒu wèi, ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ, ] a person's preferences; tastes (in food); flavor, #4,610 [Add to Longdo]
设定[shè dìng, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to set; to set up; to install; setting; preferences, #5,659 [Add to Longdo]
喜好[xǐ hào, ㄒㄧˇ ㄏㄠˋ, ] to like; fond of; to prefer; to love; one's tastes; preference, #12,791 [Add to Longdo]
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference, #14,509 [Add to Longdo]
载道[zài dào, ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] to fill the road (also fig. clamor, cries of complaint); to communicate a moral; to convey the Way; to express (idea, preference, complaint), #95,126 [Add to Longdo]
性偏好[xìng piān hào, ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄢ ㄏㄠˋ, ] sexual preference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top