ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precautionary

P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precautionary-, *precautionary*
English-Thai: Nontri Dictionary
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ Dante's Peak (1997)
We're not out to alarm the American public, but it's important that we take precautionary measures.แม้เราไม่ได้ประกาศเตือนประชาชน แต่ว่าเราได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
it was precautionary. It's not helping patients at the hospital.มันไม่ได้ช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาล Amplification (2009)
It's just precautionary.แค่กระตุ้นคนเท่านั้นแหละ Shanghai (2010)
Then allow me to serve as a precautionary tale.ถ้างั้นขอผมทำ ในสิ่งที่เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน White Tulip (2010)
Think of it as precautionary.คิดว่ามันปลอดภัยไว้ก่อนสิ Senate Murders (2010)
It was a precautionary radiation sweep by an ops team. I'm a covert officer for the Central Intelligence Agency.ทีมปฎิบัติการมากำจัดสารกัมมันตรังสี World Leader Pretend (2011)
Thank you. It's just a precautionary measure. Nothing to worry about.ขอบคุณครับ มันเป็นมาตราการป้องกันไว้ก่อน ไม่ต้องเป็นห่วงน่ะครับ Source Code (2011)
So which is it? Security breach or precautionary measure?ตกลงยังไงกันแน่ มีใครฝ่าฝืนหรือป้องกันไว้ก่อนน่ะ Source Code (2011)
- Precautionary measures.- ก็แค่ป้องกันไว้ก่อน Illumination (2013)
Which is why, as a precautionary measure,ควบคุมไม่ได้ถึงอันตราย จึงต้องมีมาตรการป้องกัน Stonehearst Asylum (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTIONARY    P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precautionary    (j) prˌɪkˈɔːʃənəriː (p r i2 k oo1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f}precautionary measure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P) [Add to Longdo]
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precautionary \Pre*cau"tion*a*ry\, a.
   Of or pertaining to precaution, or precautions; as,
   precautionary signals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precautionary
   adj 1: taken in advance to protect against possible danger or
       failure; "gave precautionary advice"; "I would take
       precautionary steps to keep him away" [syn:
       {precautionary}, {precautional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top