ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precaution

P R IY0 K AO1 SH AH0 N   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precaution-, *precaution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precaution[N] การระมัดระวังไว้ก่อน, Syn. anticipation, forethought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight

English-Thai: Nontri Dictionary
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล Rebecca (1940)
It's time you took more precautions. Nicki, Nicki.ถูกของบิลล์นะ เธอต้องมีการ ป้องกันระวังเพิ่มอีกนิด The Bodyguard (1992)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
As a precaution, we've put everyone attending the talks under surveillance.เพื่อเป็นการป้องกัน, เราได้ให้ทุกคนเฝ้าระวัง ในระหว่างที่มีการเจรจา Ghost in the Shell (1995)
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ Dante's Peak (1997)
This is only a precaution for a short while until we get this man.นี่คือทางป้องกันจนกว่าเราจะจับเขาได้ The Jackal (1997)
Not to worry, miss. I'm sure it's just a precaution.อย่าวิตกครับ เป็นแค่การระวังป้องกัน Titanic (1997)
Ennis, as far behind as we are in the bills, makes me nervous not to take no precaution.เอ็นนิส เรามีภาระที่จะต้องใช้จ่ายเยอะนะ ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า Brokeback Mountain (2005)
I'm sorry, but a man in my position survives by taking every precaution.ผมเสียใจ... แต่สถานะอย่างผม จำเป็นต้องระวังไว้ก่อน V for Vendetta (2005)
You can't pry 'em all the way open. It's a safety precaution.คุณงัดมันจนสุดไม่ได้หรอก/Nเหตุผลด้านความปลอดภัยน่ะ Compulsion (2005)
I told you, it's a built-in safety precaution.ผมบอกคุณแล้ว /Nมันสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัย Compulsion (2005)
That's precaution.ฉันแค่รอบคอบ Phantom Traveler (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precautionLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
precautionThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ความระมัดระวัง[N] carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām pløtphai) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side   
ป้องกันไว้ก่อน[X] (pǿngkan wai køn) EN: precaution   FR: précaution
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care   FR: faire attention
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for   FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution
อย่างระมัดระวัง[adv.] (yāng ramatrawang) EN: carefully   FR: avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTION    P R IY0 K AO1 SH AH0 N
PRECAUTIONS    P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z
PRECAUTIONARY    P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precaution    (n) prˈɪkˈɔːʃən (p r i1 k oo1 sh @ n)
precautions    (n) prˈɪkˈɔːʃənz (p r i1 k oo1 sh @ n z)
precautionary    (j) prˌɪkˈɔːʃənəriː (p r i2 k oo1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f} | Vorsichtsmaßnahmen treffenprecaution | to take precautions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution [Add to Longdo]
戒心[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; precaution; care [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance [Add to Longdo]
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P) [Add to Longdo]
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) [Add to Longdo]
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
用心(P);要心[ようじん, youjin] (n,vs) care; precaution; guarding; caution; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precaution \Pre*cau"tion\, v. t. [Cf. F. pr['e]cautionner.]
   1. To warn or caution beforehand. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To take precaution against. [R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precaution \Pre*cau"tion\, n. [F. pr['e]cation, L. praecautio,
   fr. praecavere, praecautum, to guard against beforehand; prae
   before + cavere be on one's guard. See {Pre-}, and
   {Caution}.]
   1. Previous caution or care; caution previously employed to
    prevent mischief or secure good; as, his life was saved by
    precaution.
    [1913 Webster]
 
       They [ancient philosophers] treasured up their
       supposed discoveries with miserable precaution. --J.
                          H. Newman.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good
    or success; a precautionary act; as, to take precautions
    against accident.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precaution
   n 1: a precautionary measure warding off impending danger or
      damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as
      a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard";
      "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard},
      {guard}]
   2: the trait of practicing caution in advance
   3: judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised
     caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
     [syn: {caution}, {precaution}, {care}, {forethought}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top