ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

powerlessness

P AW1 ER0 L AH0 S N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powerlessness-, *powerlessness*, powerlessnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you go deal with your sense of powerlessness and burn down another school?ทำไม่นายไม่ไปจัดการกับความไร้อำนาจของนายละ และการเผาไหม \ ที่โรงเรียนอื่น ? Medallion (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERLESSNESS P AW1 ER0 L AH0 S N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerless \Pow"er*less\, a.
   Destitute of power, force, or energy; weak; impotent; not
   able to produce any effect. -- {Pow"er*less*ly}, adv. --
   {Pow"er*less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerlessness
   n 1: the quality of lacking strength or power; being weak and
      feeble [syn: {powerlessness}, {impotence}, {impotency}]
      [ant: {power}, {powerfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top