ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poussin

P UW1 S AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poussin-, *poussin*
Possible hiragana form: ぽうっしん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsieur Poussin, this is Kaspar Weiss.มองสิเออร์ ปูแซงต์ นี่คือ แคสป้า ไว้ส์ The Red Violin (1998)
Monsieur Poussin?มองสิเออร์ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
My wife, Antoinette Poussin.นี่ภรรยาฉัน อังตัวเนตต์ ปุสแซง The Red Violin (1998)
Madame Poussin will assist you in your prayers.เดี๋ยว มาดาม ปูแซงต์ จะสอนให้เธอสวดมนต์ The Red Violin (1998)
Good morning, Poussin.สวัสดี ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
I've got no money for you, Poussin. I have no concerts to offer you.ผมไม่มีทุนให้คุณอีกแล้วนะ ปูแซงต์ และ ไม่จัดคอนเสิร์ตอีกแล้วด้วย The Red Violin (1998)
- Be very certain, Poussin.-มั่นใจจริงนะ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
It's called the Poussin-meter.เรียกว่า ปูแซงต์มิเตอร์ The Red Violin (1998)
Poussin!ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
Madame Poussin will bring a visitor you like very much.มาดาม ปูแซงต์ กำลังจะนำของที่เธอชอบมากมาเยี่ยม The Red Violin (1998)
Master Poussin and his protιgι, Kaspar Weiss.อาจารย์ ปูแซงต์ กับ ศิษย์เอก แคสป้าร์ ไว้ส์ The Red Violin (1998)
Monsieur Poussin?มองสิเออร์ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงลูกไก่[n. exp.] (fung lūkkai) FR: poussinée [f] (vx)
เล้าลูกไก่[n. exp.] (lao lūkkai) FR: poussinière [f]
ลูกไก่[n.] (lūkkai) EN: chick   FR: poussin [m]
ลูกไก่ครอกหนึ่ง[n. exp.] (lūkkai khrøk neung) EN: a brood of chickens   FR: une couvée de poussins [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POUSSIN    P UW1 S AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Poussin
   n 1: French painter in the classical style (1594-1665) [syn:
      {Poussin}, {Nicolas Poussin}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 poussin /pusɛ̃/ 
  chick; chicken

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top