ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postmarked

P OW1 S T M AA2 R K T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postmarked-, *postmarked*, postmark, postmarke
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's postmarked from weeks ago, and it's been opened.ตราประทับไปรณีย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วมันก็ถูกเปิดแล้วด้วย The Treasure of Serena Madre (2009)
It was postmarked from arizona.มันถูกประทับตราไปรษณีย์จากรัฐแอริโซนา A Person of Interest (2011)
It's postmarked Pretoria, South Africa.มันประทับตราไปรษณีย์ที่เพรโทเรีย ประเทศอาฟริกาใต้ As You Were (2011)
They were postmarked Vienna.มันเป็นรูปภาพจากเวียนนา Demons (2011)
It's postmarked the day before you were arrested.มันประทับตราไปรษณีย์ วันก่อนที่เธอถูกจับ Judgment Day (2012)
He was killed in a subway accident three days after this was postmarked.เขาถูกฆ่า ในอุบัติเหตุที่รถไฟใต้ดิน 3 วันหลังจาก การแถลงข่าวนี้ Power (2013)
In addition to the charming message, it's postmarked 1973.นอกจากนั้น ยังมีจดหมายที่มีเสน่ห์ ที่ถูกตราในปี 1973 Masquerade (2013)
and it was postmarked 1973, which just happens to be the year your opponent won his first seat on the community board.ซึ่งถูกประทับตราไปรษณีย์ในปี 1973 ซึ่งตรงกันกับปีที่คู่แข่งของคุณ ชนะตำแหน่งครั้งแรก ในคณะกรรมการชุมชน Masquerade (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTMARKED    P OW1 S T M AA2 R K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postmarked    (v) pˈoustmaːkt (p ou1 s t m aa k t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Postmark \Post"mark`\, v. t. [imp. & p. p. {Postmarked}; p. pr.
     & vb. n. {Postmarking}.]
     To mark with a post-office stamp; as, to postmark a letter or
     parcel.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top