ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portentous

P AO0 R T EH1 N T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portentous-, *portentous*, portentou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portentous(adj) สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.

English-Thai: Nontri Dictionary
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTENTOUS P AO0 R T EH1 N T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portentous (j) pˈɔːtˈɛntəs (p oo1 t e1 n t @ s)
portentously (a) pˈɔːtˈɛntəsliː (p oo1 t e1 n t @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portentous \Por*tent"ous\, a. [L. portentosus.]
   1. Of the nature of a portent; containing portents;
    foreshadowing, esp. foreshadowing ill; ominous.
    [1913 Webster]
 
       For, I believe, they are portentous things. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Victories of strange and almost portentous splendor.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Monstrous; prodigious; wonderful; dreadful; as, a
    beast of portentous size. --Roscommon.
    [1913 Webster] -- {Por*tent"ous*ly}, adv. --
    {Por*tent"ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portentous
   adj 1: of momentous or ominous significance; "such a
       portentous...monster raised all my curiosity"- Herman
       Melville; "a prodigious vision" [syn: {portentous},
       {prodigious}]
   2: ominously prophetic [syn: {fateful}, {foreboding(a)},
     {portentous}]
   3: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful manner";
     "overblown oratory"; "a pompous speech"; "pseudo-scientific
     gobbledygook and pontifical hooey"- Newsweek [syn:
     {grandiloquent}, {overblown}, {pompous}, {pontifical},
     {portentous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top