Search result for

polluted

(48 entries)
(0.0997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polluted-, *polluted*, pollut, pollute
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polluted[ADJ] ซึ่งเป็นมลพิษ, See also: ซึ่งเป็นพิษ, Syn. contaminated, corrupted
polluted water[N] น้ำเน่า, See also: น้ำเสีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polluted conditionภาวะมลพิษ
สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Control Zone เขตควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฎว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวด ล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบ คุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำมลพิษ
น้ำที่อยู่ในสภาวะมลพิษ อาจไม่เน่าก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the rock our church was built on, much like St. Peter's tomb in the Catholic Church, only without being polluted by evil.เป็นหินที่เป็นฐานของโบสถ์เรา เหมือนหลุมเซนต์ปีเตอร์ในโบสถ์คาธอลิกน่ะ เพียงแต่ไม่แปดเปื้อนความชั่วร้าย Hard-Hearted Hannah (2009)
Not polluted like most humans.ไม่เสียของเหมือนมนุษย์ทั่วไป Frenzy (2009)
The river, ran polluted all of a sudden.แม่น้ำ.. จู่ๆ มันก็เน่า Good God, Y'All (2009)
The polluted water, the shooting star, the red mustang it's war.น้ำเสีย ดาวตก รถมัสแตงสีแดง มันคือทูตสงคราม Good God, Y'All (2009)
Polluted your mind somehow.สร้างความทรงจำนั้นให้กับนาย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Polluted your mind somehow.ทิ้งมลพิษไว้ในความคิดนาย. Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Which, by the way, possesses remarkably subtle hints of licorice and cherry when not polluted with poison.เพราะที่จริงแล้ว กลิ่นโดดเด่นของมันคือ ถ้ามันไม่ถูกกลบด้วยยาพิษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It was too polluted. It's free thinking. It was the language of radicals, like Shakespeare and Chaucer.Accelerator ไม่ได้สร้าง เพื่อสร้าง antimaterie. Angels & Demons (2009)
Ain't enough you polluted your family? Now you bring outsiders?เธอทำให้ครอบครัวแปดเปื้อนแค่นี้ยังไม่พอเหรอ แล้วยังจะพาคนนอกมาอีก Evil Is Going On (2010)
In the late 21st century Earth was diseased, polluted and vastly over-populated.ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 21 โลกที่มีมากกว่าประชากร ปนเปื้อนและโรคระบาดกลัว. Elysium (2013)
And now with ozone depletion, and carbon monoxide, polluted waters well, we've practically terraformed it for them.แล้วตอนนี้ชั้นโอโซนเริ่มหมดไป ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ มลพิษในน้ำ มนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพวกมัน Pacific Rim (2013)
Did you know that the Delaware River is the fifth most polluted river in our country?คุณรู้รึเปล่าว่าแม่น้ำเดลาแวร์ เป็นแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในประเทศ เป็นอันดับ 5 เลยนะ Carbon Copy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollutedAir is polluted in cities.
pollutedEven the upper atmosphere is polluted.
pollutedFactory waste has polluted the sea.
pollutedI don't like the polluted atmosphere of big cities.
pollutedMany rivers have been so polluted that they can no longer be used for drinking water.
pollutedMany rivers in Japan are polluted by waste water from factories.
pollutedResearch has shown how polluted the rivers are these days.
pollutedThe air was polluted by exhaust gas.
pollutedThe atmosphere in a large city is polluted.
pollutedThe atmosphere is being polluted.
pollutedThe city has no rival for polluted air.
pollutedThe city is notorious for its polluted air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเน่า[N] polluted water, See also: foul water, refused water, Syn. น้ำเสีย, Ant. น้ำดี, Example: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำครำ[X] (nām khram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water   FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrōk) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops   FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLUTED    P AH0 L UW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polluted    (v) (p @1 l uu1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belastet; verschmutzt (mit) {adj}polluted (by) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]
無公害[むこうがい, mukougai] (n,adj-no) unpolluted; non-polluting [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polluted \Pol*lut"ed\, a.
   Defiled; made unclean or impure; debauched. --
   {Pol*lut"ed*ly}, adv. -- {Pol*lut"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollute \Pol*lute"\, v. t. [imp. & p. p. {Polluted}; p. pr. &
   vb. n. {Polluting}.] [L. pollutus, p. p. of polluere to
   defile, to pollute, from a prep. appearing only in comp. +
   luere to wash. See {Position}, {Lave}.]
   1. To make foul, impure, or unclean; to defile; to taint; to
    soil; to desecrate; -- used of physical or moral
    defilement.
    [1913 Webster]
 
       The land was polluted with blood.   --Ps. cvi. 38
    [1913 Webster]
 
       Wickedness . . . hath polluted the whole earth. --2
                          Esd. xv. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate sexually; to debauch; to dishonor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Jewish Law) To render ceremonially unclean; to disqualify
    or unfit for sacred use or service, or for social
    intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall ye pollute the holy things of the
       children of Israel, lest ye die.   --Num. xviii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
       They have polluted themselves with blood. --Lam. iv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To defile; soil; contaminate; corrupt; taint; vitiate;
     debauch; dishonor; ravish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polluted
   adj 1: rendered unwholesome by contaminants and pollution; "had
       to boil the contaminated water"; "polluted lakes and
       streams" [syn: {contaminated}, {polluted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top