ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poley

P OW1 L IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poley-, *poley*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poley มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poley*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Poley but tell Frizer to get down when I start to shave skin..Nun, sagte Poley, aber er Friseure verschwinden. Razor Loþiunea mich töten. The Big Bang (2010)
What the fucks a bastard condom got to with your birth certificate, Poley?Was ist ein Kondom gebrochen mit Ihre Geburtsurkunde, PoleyThe Big Bang (2010)
Poley is gonna hit me?Erscheint Poley mir? The Big Bang (2010)
- I didn't know, Poley.-I didnt wissen, PoleyThe Big Bang (2010)
I don't know if Anton said that because Space and time are relative, Poley.Ich weiß nicht. Raum und Zeit sind relativ, PoleyThe Big Bang (2010)
Well, it's just the laws of physics, Poley.-Nur die Gesetze der Physik, Poley ist. The Big Bang (2010)
I'm sorry, Poley.Sorry, PoleyThe Big Bang (2010)
Don't play dumb, Poley. You don't have to.-Nein, nicht täuschen Poley, nicht. The Big Bang (2010)
Compared to you, Poley, it's sold as asparagus.Im Vergleich mit Ihnen, Poley, und damit der Spargel. The Big Bang (2010)
In language that Poley can understand, It means... "All things being equal,In einer Sprache als Poley Kann verstehen bedeutet... "All Things being equal." The Big Bang (2010)
Right, Poley, but you know what...Haben Sie Recht, wissen Poley, aber Sie, dass etwas? The Big Bang (2010)
Poley, go ahead.Poley... gut. The Big Bang (2010)
Get him up, Poley.-Lift PoleyThe Big Bang (2010)
Poley killed the only one who does.Poley One. The Big Bang (2010)
- No, fuck you, Poley!-Fuck you, PoleyThe Big Bang (2010)
And then, Poley, Poley tails her home. Tries to milk her and loses his little temper.Poley Poley fortgesetzt House versuchen Sie, Informationen zu bekommen Er verlor seine Gelassenheit und. The Big Bang (2010)
And Poley is gonna use Geck's little 22 to kill your girlfriend.Poley 22 wird Feuerwaffen verwenden. Geckos, tötet er seine Freundin. The Big Bang (2010)
Poley!PoleyThe Big Bang (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
POLEY    P OW1 L IY0

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poly \Po"ly\, n. [L. polium, the name of a plant, perhaps
   Teucrium polium, Gr. ?.] (Bot.)
   A whitish woolly plant ({Teucrium Polium}) of the order
   {Labiat[ae]}, found throughout the Mediterranean region. The
   name, with sundry prefixes, is sometimes given to other
   related species of the same genus. [Spelt also {poley}.]
   [1913 Webster]
 
   {Poly mountain}. See {Poly-mountain}, in Vocabulary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poley \Po"ley\, n. (Bot.)
   See {Poly}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poley \Po"ley\, a.
   Without horns; polled. [Prov. Eng.] "That poley heifer." --H.
   Kingsley.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top