ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polecat

P OW1 L K AE2 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polecat-, *polecat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polecat[N] สัตว์คล้ายแมวเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Mustaia puturius

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ketchum Polecat far and squar.แมวน้ำของนาย / ไปไกลแล้ว The Notebook (2004)
I'm actually allergic to any and every member of the polecat family.ที่จริง ฉันเป็นโรคภูมิแพ้ สัตว์กระกูลแมวอะ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
But Julia brings out the best in a polecat.แต่จูเลียยิ่งทำให้พวกเขาแสดงความน่ารักลึกๆออกมาได้อีก Julie & Julia (2009)
You smell like a pack of polecats.กลิ่นเธอนี่อย่างกับ พังพอนซักฝูงเลย The Axeman Cometh (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
POLECAT    P OW1 L K AE2 T
POLECATS    P OW1 L K AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polecat    (n) pˈoulkæt (p ou1 l k a t)
polecats    (n) pˈoulkæts (p ou1 l k a t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iltis {m} [zool.] | Iltisse {m}polecat | polecats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
毛長鼬[けながいたち;ケナガイタチ, kenagaitachi ; kenagaitachi] (n) polecat; fitch [Add to Longdo]
鼬;鼬鼠[いたち;イタチ, itachi ; itachi] (n) (1) (uk) weasel (esp. the Japanese weasel, Mustela itatsi); (2) mustelid (any other member of the weasel family, inc. badgers, martens, minks, ferrets, otters, polecats, stoats, skunks, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polecat \Pole"cat`\, n. [Probably fr. F. poule hen, and
   originally, a poultry cat, because it feeds on poultry. See
   {Poultry}.] (Zool.)
    (a) A small European carnivore of the Weasel family
      ({Putorius f[oe]tidus}). Its scent glands secrete a
      substance of an exceedingly disagreeable odor. Called
      also {fitchet}, {foulmart}, and {European ferret}.
    (b) The zorilla. The name is also applied to other allied
      species.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polecat
   n 1: American musteline mammal typically ejecting an intensely
      malodorous fluid when startled; in some classifications put
      in a separate subfamily Mephitinae [syn: {skunk},
      {polecat}, {wood pussy}]
   2: dark brown mustelid of woodlands of Eurasia that gives off an
     unpleasant odor when threatened [syn: {polecat}, {fitch},
     {foulmart}, {foumart}, {Mustela putorius}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top