Search result for

pioneer

(62 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pioneer-, *pioneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pioneer[N] นักบุกเบิก, See also: ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, ผู้หักร้างถางพง, Syn. explorer, guide, pathfinder
pioneer[N] ทหารฝ่ายที่ทำหน้าที่บุกเบิกพื้นที่สร้างถนน, See also: ทหารโยธา, ทหารช่าง
pioneer[VT] บุกเบิก, See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มคิด, เริ่ม
pioneer[VT] สำรวจ, See also: บุกฝ่าป่ารก, หักร้างถางพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor

English-Thai: Nontri Dictionary
pioneer(n) นักสำรวจ,ผู้บุกเบิก,ผู้ริเริ่ม
pioneer(vt) บุกเบิก,สำรวจ,หักร้างถางพง,ริเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pioneer plantพรรณไม้เบิกนำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For his company's pioneering work in the field of feminine hygieneสำหรับงานบุกเบิกของบริษัทของเขา ในเรื่อง จุดเร้นลับของสุภาพสตรี Superhero Movie (2008)
Pioneer 1, this is Pioneer 2, going night vision.ไพโอเนียวัน นี่ไพโอเนียทู เข้าโหมดภาคกลางคืน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Pioneer 1, this is Pioneer 2. Going NVS.ไพโอเนียวัน นี่ไพโอเนียทู เข้าโหมดภาคกลางคืน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Pioneer 1, you've been hit.ไพโอเนียร์ 1 ถูกยิง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Pioneer 2, engage!ไฟโอเนียร์ 2 ลุยเลย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Pioneer 2 is down! We've lost our air!- ไพโอเนียร์ 2 ตกแล้ว เราเสียทีมทางอากาศ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's a tough time for me to start pioneering a new line like this.เพียงแต่ว่าตอนเนี้ย เอ่อ เวลามันไม่เหมาะ The Girlfriend Experience (2009)
It's like we are brave pioneers, on a quest to start a new life in a magical, new land.กับ ภาระกิจตั้งต้นชีวิตใหม่ ในดินแดนแห่งมนต์มายา The Karate Kid (2010)
The Nazis were scientific pioneers.พวกนาซีเป็นพวกชอบบุกเบิกทางวิทยาศาสตร์ The Bishop Revival (2010)
My father was a scientific pioneer at the University of Berlin.ฉันเคยบอกแล้วไงเรื่องการทดลองของนาซี พ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองเรื่องเครื่องเสียงนั่น ที่มหาลัยเบอร์ลิน The Bishop Revival (2010)
the zoo, the Amish general store, Pioneer Galaxy Mall.สวนสัตว์ ร้านของชำเอมิช ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า Foreign Exchange (2010)
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง" Foreign Exchange (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pioneerHe is what we call a pioneer.
pioneerIn early days pioneers lived in houses made of mud and straw.
pioneerPioneer men and women had a hard life, and so did their children.
pioneerThe pioneers have overcome a series of obstacles.
pioneerThe pioneers met with many dangers.
pioneerThey were pioneers of space flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บุกเบิก[N] pioneer, See also: innovator, founder, developer, leader, Syn. ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, Example: สมเกียรติ อ่อนวิมลเป็นผู้บุกเบิกการอ่านข่าวแบบใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
บุกเบิก[V] pioneer, Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม, Example: บริษัทเนสท์เล่เข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านกาแฟในเมืองไทยเป็นรายแรก, Thai definition: เริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกทาง[v.] (boēk thāng) EN: pioneer   FR: ouvrir la voie
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer   FR: être un pionnier ; ouvrir la voie
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner   FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ริเริ่ม[n.] (phūriroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator   FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIONEER    P AY2 AH0 N IH1 R
PIONEERS    P AY2 AH0 N IH1 R Z
PIONEER'S    P AY2 AH0 N IH1 R Z
PIONEERED    P AY2 AH0 N IH1 R D
PIONEERING    P AY2 AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pioneer    (v) (p ai2 @ n i@1 r)
pioneers    (v) (p ai2 @ n i@1 z)
pioneered    (v) (p ai2 @ n i@1 d)
pioneering    (v) (p ai2 @ n i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインメディアのパイオニア[, onrainmedeia no paionia] (n) {comp} online media pioneer [Add to Longdo]
パイオニア[, paionia] (n) (1) pioneer; (2) Pioneer (Japanese electronics company); (P) [Add to Longdo]
パイオニアスピリット[, paioniasupiritto] (n) pioneer spirit [Add to Longdo]
ピオニール;ピオネール[, pioni-ru ; pione-ru] (n) pioneer (rus [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] (n) pioneer; settler; colonist; (P) [Add to Longdo]
開拓者精神[かいたくしゃせいしん, kaitakushaseishin] (n) pioneering spirit [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P) [Add to Longdo]
始祖[しそ, shiso] (n) founder; originator; pioneer [Add to Longdo]
推進者[すいしんしゃ, suishinsha] (n) promoter; instigator; driving force; pioneer; leader [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先驱[xiān qū, ㄒㄧㄢ ㄑㄩ, / ] pioneer [Add to Longdo]
先驱者[xiān qū zhě, ㄒㄧㄢ ㄑㄩ ㄓㄜˇ, / ] pioneer [Add to Longdo]
创举[chuàng jǔ, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, / ] pioneering work [Add to Longdo]
拓荒者[tuò huāng zhě, ㄊㄨㄛˋ ㄏㄨㄤ ㄓㄜˇ, ] pioneer; groundbreaker [Add to Longdo]
开拓性[kāi tuò xìng, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] pioneering; groundbreaking [Add to Longdo]
开拓者[kāi tuò zhě, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer [Add to Longdo]
开辟者[kāi pì zhě, ㄎㄞ ㄆㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer; groundbreaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pioneer \Pi`o*neer"\, n. [F. pionier, orig., a foot soldier, OF.
   peonier, fr. OF. peon a foot soldier, F. pion. See {Pawn} in
   chess.]
   1. (Mil.) A soldier detailed or employed to form roads, dig
    trenches, and make bridges, as an army advances.
    [1913 Webster]
 
   2. One who goes before, as into the wilderness, preparing the
    way for others to follow; as, pioneers of civilization;
    pioneers of reform.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pioneer \Pi`o*neer"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pioneered}; p.
   pr. & vb. n. {Pioneering}.]
   1. To go before, and prepare or open a way for; to act as
    pioneer.
    [1913 Webster]
 
   2. to take part in the early development of; to break ground
    in; to invent or originate.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pioneer
   n 1: someone who helps to open up a new line of research or
      technology or art [syn: {pioneer}, {innovator},
      {trailblazer}, {groundbreaker}]
   2: one the first colonists or settlers in a new territory; "they
     went west as pioneers with only the possessions they could
     carry with them"
   v 1: open up an area or prepare a way; "She pioneered a graduate
      program for women students" [syn: {pioneer}, {open up}]
   2: take the lead or initiative in; participate in the
     development of; "This South African surgeon pioneered heart
     transplants" [syn: {initiate}, {pioneer}]
   3: open up and explore a new area; "pioneer space"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top