ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pileup

P AY1 L AH2 P   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pileup-, *pileup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pileup[SL] รถชนกันหลายคัน, See also: อุบัติเหตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right,people.We've got three M.V.C.S rolling in back-to-back from a multicar pileup.ตกลง,ทุกคน เรามีอุบัติเหตุ 3 เคส ชนต่อเนื่องกันหลายคัน A Change Is Gonna Come (2007)
A 3-car pileup on the 66รถชนกัน 3 คันบนถนนสาย 66 Mosley Lane (2010)
There was a pileup on the highway.มีทางแยกบนทางหลวง Beyond the Reach (2014)
There was a pileup on I-20.มีรถชนบนทางหลวงสาย 20 Project Reborn (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PILEUP    P AY1 L AH2 P

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pileup
      n 1: multiple collisions of vehicles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top