ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pickering

P IH1 K ER0 IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pickering-, *pickering*, picker
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But an astronomer named Edward Charles Pickering broke that rule.แต่นักดาราศาสตร์ชื่อ เอ็ดเวิร์ดชาร์ลส์พิกเคอริ กฎที่ยากจน Sisters of the Sun (2014)
Oh, Pickering's office is just down the hallway.โอ้สำนักงานพิกเคอริเป็น เพียงลงห้องโถง และประตูที่นั่นที่นำไปสู่ห้องพัก Sisters of the Sun (2014)
Pickering assembled a team of women to map and classify the types of stars.เพื่อทำแผนที่และการจำ แนกประเภทของดวงดาว Sisters of the Sun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKERING    P IH1 K ER0 IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮克林[Pí kè lín, ㄆㄧˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Pickering, #209,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pickeringfruchttaube {f} [ornith.]Grey Imperial Pigeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauger \Sau"ger\, n. (Zool.)
   An American fresh-water food fish ({Stizostedion Canadense});
   -- called also {gray pike}, {blue pike}, {hornfish}, {land
   pike}, {sand pike}, {pickering}, and {pickerel}.
   [1913 Webster] Saugh

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pickering \Pick"er*ing\, n. [Probably a corruption of
   {Pickerel}.] (Zool.)
   The sauger of the St.Lawrence River.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top