ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picker

P IH1 K ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picker-, *picker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pickerel(พิค'เคอเริล) n. ปลาเล็ก ๆ จำพวก Esox niger,ปลา pike

English-Thai: Nontri Dictionary
picker(n) เสียม,เครื่องมือเก็บ,คนงานเก็บฝ้าย,นักล้วงกระเป๋า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all know there's one man who hits gargantuan drives off the tee... and has a lock picker's touch around the greens.มีคนหนึ่งที่ไดรฟ์ลูกไกลสุดกู่... ...และพัตแม่นเหมือนจับวาง... The Legend of Bagger Vance (2000)
He needs a fresh sound... and all he wants to do is cut a live album with the same old pickers at a maximum-security penitentiary!ผู้ฟังต้องการดนตรีสดๆ แล้วที่ต้องการคืออัลบั้มดนตรีสด ของวงที่เคยได้รับความนิยม Walk the Line (2005)
Cause I'm a picker I'm a grinnerเพราะผมเป็นเสือกีตาร์ เป็นเสือยิ้ม The Love Guru (2008)
He's a picker He's a grinnerเค้าเป็นนักกีตาร์ เป็นนักยิ้ม The Love Guru (2008)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
Some of you will be pickers.บางคนอาจจะต้องเก็บขยะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
No, I don't want to be a picker!ไม่ ข้าไม่อยากเก็บขยะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
As pickers.เป็นคนเก็บขยะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Okay, so the angry mark grabs the trash picker, and catches up to the victim at the construction site.โอเค แล้ว คนที่รู้สึกโกรธ ฉวยเอาไม้จิ้มขยะ แล้วไล่จับตัวเขาได้ที่พื้นที่ก่อสร้าง The Bones That Weren't (2010)
She chased him with the garbage picker.เธอไล่จับเขา ด้วยไม้จิ้มขยะ The Bones That Weren't (2010)
Yes, that pocket picker has picked his last pocket.ใช่ กระเป๋าที่ถูกขโมย กระเป๋าสุดท้ายที่ถูกขโมย The Adventures of Tintin (2011)
I am a pickerข้าช่างเลือก ข้าช่างตำหนิ Dark Shadows (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: long-handled fruit-picker   

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKER    P IH1 K ER0
PICKERS    P IH1 K ER0 Z
PICKERT    P IH1 K ER0 T
PICKERAL    P IH1 K ER0 AH0 L
PICKEREL    P IH1 K ER0 AH0 L
PICKERELL    P IH1 K ER0 AH0 L
PICKERILL    P IH1 K ER0 IH2 L
PICKERING    P IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picker    (n) pˈɪkər (p i1 k @ r)
pickers    (n) pˈɪkəz (p i1 k @ z)
pickerel    (n) pˈɪkərəl (p i1 k @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮克林[Pí kè lín, ㄆㄧˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Pickering, #209,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuführungsrad {n}picker wheel [Add to Longdo]
Zuführungsriemen {m}picker belt [Add to Longdo]
Pickeringfruchttaube {f} [ornith.]Grey Imperial Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屑拾い[くずひろい, kuzuhiroi] (n) ragpicking; ragpicker [Add to Longdo]
桑摘み[くわつみ, kuwatsumi] (n) picking mulberry leaves; mulberry-leaf pickers [Add to Longdo]
採綿器[さいめんき, saimenki] (n) cotton picker (machine) [Add to Longdo]
紙屑拾い[かみくずひろい, kamikuzuhiroi] (n) ragpicker [Add to Longdo]
拾い屋[ひろいや, hiroiya] (n) rag-picker [Add to Longdo]
川魣;川かます[かわかます;カワカマス, kawakamasu ; kawakamasu] (n) (uk) pike (esp. the Amur pike, Esox reichertii); pickerel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picker \Pick"er\, n. [From {Pick}.]
   1. One who, or that which, picks, in any sense, -- as, one
    who uses a pick; one who gathers; a thief; a pick; a
    pickax; as, a cotton picker. "Pickers and stealers."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A machine for picking fibrous materials to pieces
    so as to loosen and separate the fiber.
    [1913 Webster]
 
   3. (Weaving) The piece in a loom which strikes the end of the
    shuttle, and impels it through the warp.
    [1913 Webster]
 
   4. (Ordnance) A priming wire for cleaning the vent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picker
   n 1: a person who chooses or selects out [syn: {picker},
      {chooser}, {selector}]
   2: someone who gathers crops or fruits etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top