ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perspective

P ER0 S P EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perspective-, *perspective*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspective(n) ทัศนคติ, See also: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง, Syn. aspect, attitude, outlook
perspective(n) ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
perspective(n) ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น, Syn. picture
perspective(n) เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น
perspective(adj) เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
perspective(adj) เขียนให้เห็นเป็นทางไกล
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspectiveทัศนมิติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perspectiveทัศนมิติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง The Lawnmower Man (1992)
for let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful."มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน" The Cement Garden (1993)
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them......ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน... April Story (1998)
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา Unbreakable (2000)
Color and perspective is true, the illusion... is perfect.การลงสีและสัดส่วนสมจริง เป็นภาพวาดทีสมบูรณ์แบบ Girl with a Pearl Earring (2003)
She's a perspective from...- อัลเบิร์ต มาคอฟสกี้ I Heart Huckabees (2004)
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ Extreme Aggressor (2005)
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship.ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา Bandidas (2006)
Different perspective of the Earth. Different perspective of yourself.ทิวทัศน์ที่แตกต่างของโลก ทิวทัศน์ที่แตกต่างของตัวนายเอง The Astronaut Farmer (2006)
But we have to have a different perspective on this one.แต่เราต้องมีมุมมองแตกต่างออกไปในเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Let me put it into perspective for you.เอาเป็นว่า... Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perspectiveA common theme underlies both perspectives.
perspectiveAs he grew up, he learned to put things in perspective.
perspectiveDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
perspectiveI share his political perspective.
perspectiveThe perspective for the defense program is dismal.
perspectiveThe picture looks strange because it has no perspective.
perspectiveWe must see the matter in its proper perspective.
perspectiveWe should survey the problem in a wide perspective.
perspectiveYou should always keep a broad perspective on the work you do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพรวม(n) overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai Definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาพรวม(n) overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai Definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[khwām khātwang] (n) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope  FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวังข้างหน้า[khwāmwang khāng-nā] (n, exp) EN: prospect  FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
มองโลก[møng lōk] (v, exp) EN: have the perspective of ; have a outlook  FR: avoir une vision

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSPECTIVE P ER0 S P EH1 K T IH0 V
PERSPECTIVES P ER0 S P EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspective (n) pˈəspˈɛktɪv (p @1 s p e1 k t i v)
perspectives (n) pˈəspˈɛktɪvz (p @1 s p e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透视法[tòu shì fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective (in drawing), #150,486 [Add to Longdo]
投影图[tóu yǐng tú, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄊㄨˊ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视学[tòu shì xué, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] perspective (in drawing) [Add to Longdo]
透视画[tòu shì huà, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视画法[tòu shì huà fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンクレティズム[shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system) [Add to Longdo]
パース[pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
パースペクティブ[pa-supekuteibu] (n) perspective [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there [Add to Longdo]
遠近法[えんきんほう, enkinhou] (n) perspective; (P) [Add to Longdo]
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view [Add to Longdo]
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) {Buddh} (esp. げきょう) (ant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspective \Per*spec"tive\ (p[~e]r*sp[e^]k"t[i^]v), a. [L.
   perspicere, perspectum, to look through; per + spicere,
   specere, to look: cf. F. perspectif; or from E. perspective,
   n. See {Spy}, n.]
   1. Of or pertaining to the science of vision; optical. [Obs.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the art, or in accordance with the laws, of
    perspective.
    [1913 Webster]
 
   {Perspective plane}, the plane or surface on which the
    objects are delineated, or the picture drawn; the plane of
    projection; -- distinguished from the {ground plane},
    which is that on which the objects are represented as
    standing. When this plane is oblique to the principal face
    of the object, the perspective is called {oblique
    perspective}; when parallel to that face, {parallel
    perspective}.
 
   {Perspective shell} (Zool.), any shell of the genus
    {Solarium} and allied genera. See {Solarium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspective \Per*spec"tive\, n. [F. perspective, fr. perspectif:
   cf. It. perspettiva. See {Perspective}, a.]
   1. A glass through which objects are viewed. [Obs.] "Not a
    perspective, but a mirror." --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is seen through an opening; a view; a vista.
    "The perspective of life." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of distance upon the appearance of objects, by
    means of which the eye recognizes them as being at a more
    or less measurable distance. Hence, a["e]rial perspective,
    the assumed greater vagueness or uncertainty of outline in
    distant objects.
    [1913 Webster]
 
       A["e]rial perspective is the expression of space by
       any means whatsoever, sharpness of edge, vividness
       of color, etc.            --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   4. The art and the science of so delineating objects that
    they shall seem to grow smaller as they recede from the
    eye; -- called also {linear perspective}.
    [1913 Webster]
 
   5. A drawing in linear perspective.
    [1913 Webster]
 
   {Isometrical perspective}, an inaccurate term for a
    mechanical way of representing objects in the direction of
    the diagonal of a cube.
 
   {Perspective glass}, a telescope which shows objects in the
    right position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspective
   n 1: a way of regarding situations or topics etc.; "consider
      what follows from the positivist view" [syn: {position},
      {view}, {perspective}]
   2: the appearance of things relative to one another as
     determined by their distance from the viewer [syn:
     {perspective}, {linear perspective}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 perspective /pɛʀspɛktiv/ 
  perspective

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top